KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Działalność pozarolnicza a KRUS

Opublikowano 13.12.2022 r.
Wielu rolników podlega ubezpieczeniu rolniczemu i płaci składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W celu podreperowania domowego budżetu lub rozwoju gospodarstwa, np. poszerzonego o nową działalność, mogą założyć firmę, zachowując prawo do ubezpieczenia KRUS.

Działalność pozarolnicza a KRUS

Działalność pozarolnicza a KRUS

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż oraz na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Rolnik, decydując się na własny biznes, może kontynuować ubezpieczenie w KRUS pod pewnymi warunkami, które szczegółowo określa Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. W takiej sytuacji musi spełnić kilka wymogów:

 •  podlegać ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata
 • złożyć w placówce terenowej KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni (termin nieprzekraczalny) od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności.

Należy zaznaczyć, że za rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej uznaje się także wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono oraz zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

 • nie może być pracownikiem w innej firmie
 • powinien prowadzić w dalszym ciągu działalność rolniczą lub stałą pracę w gospodarstwie rolnym,
 • obejmującą obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym nie może posiadać ustalonego prawa do emerytury, renty czy innych świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • w sytuacji, gdy działalność jest kontynuowana, nie może także przekroczyć określonej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej

Polskiej „Monitor Polski”. Kwota graniczna w 2022 r. wynosi 3.723 zł.

Ważne!!

Rolnicy mają obowiązek po rozliczeniu roku podatkowego, do 31 maja każdego roku, złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku za poprzedni rok. Przekroczenie kwoty granicznej oraz niezachowanie powyższego terminu skutkuje ustaniem ubezpieczenia rolniczego i objęciem rolnika powszechnym ubezpieczeniem społecznym.

KRUS może przywrócić termin na złożenie dokumentu, o ile zostaną wskazane zdarzenia losowe będące przyczyną powstałego opóźnienia. Rolnik z tytułu prowadzonej działalności ma obowiązek opłacać składkę podstawową na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości. Składkę na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolnik opłaca w pojedynczej wysokości, tak jak ubezpieczeni, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jeśli rolnik zostanie wspólnikiem osobowej spółki prawa handlowego bądź zechce wykonywać tzw. wolny zawód (chodzi o grupę zawodów wymienioną w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, np. lekarz weterynarii, tłumacz, pielęgniarka) wówczas nie będzie mógł pozostać ubezpieczony w KRUS.

Warto dodać, że nie każda aktywność rolnika stanowi pozarolniczą działalność gospodarczą. Rolnik nie musi rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działalności związanej z leśnictwem, rybactwem śródlądowym, sprzedażą produktów z gospodarstwa, sprzedażą domowych posiłków, polegającej na wynajmie pokoi czy świadczeniu innych usług, związanych z pobytem turystów. Co więcej, nie ma obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga wcześniejszego zapoznania się z przepisami prawa. Istotne jest to, że rolnik otwierając firmę, może pozostać w KRUS. Korzystnym wyborem może okazać się działalność nierejestrowana, np. prowadzenie rolniczego handlu detalicznego, ponieważ nie jest ograniczona określonymi warunkami i limitami w przypadku ubezpieczenia w KRUS.

 
Edyta Borczyk
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO