KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • województwo łódzkie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Integrowana Produkcja Roślin - to trzeba wiedzieć!

Opublikowano 16.12.2022 r.
Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym systemem jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu. Zwraca szczególną uwagę na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

integrowana produkcja roslin

Integrowana Produkcja Roślin

Podstawowym elementem systemu jest stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin, a reguły te obowiązują wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin od 1 stycznia 2014 roku. Dotyczą one szczególnie priorytetu, jakim jest wykorzystanie metod niechemicznych, które powinny być uzupełniane stosowaniem pestycydów tylko wówczas, gdy przewidywane straty ekonomiczne powodowane przez agrofagi będą wyższe niż koszt zabiegów.

System certyfikacji w integrowanej produkcji roślin prowadzą jednostki certyfikujące, upoważnione i kontrolowane przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa. Podstawowym warunkiem przyznania certyfikatu IP jest m.in. prowadzenie produkcji zgodnie z metodyką zatwierdzoną przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Metodyka integrowanej produkcji obejmuje wszystkie zagadnienia związane z uprawą, ochroną i nawożeniem, począwszy od przygotowania gleby, poprzez zabiegi agrotechniczne i ochronę przed agrofagami, aż do zbiorów i sposobu przechowywania. Dobór odmian również stanowi ważny element integrowanej produkcji, ze względu na genetycznie uwarunkowaną podatność/odporność odmian na różne choroby. Nawożenie roślin opiera się na wynikach analizy gleby oraz na ocenie wizualnej rośliny.

W integrowanej produkcji wykonywanie analizy gleby jest obowiązkowe. Zamiar stosowania tego systemu zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem, albo – w przypadku gatunków wieloletnich – do dnia 1 marca każdego roku. Podmiot certyfikujący prowadzi kontrolę producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin.

Czynności kontrolne obejmują w szczególności:

 • ukończenie szkolenia z zakresu IP
 • prowadzenie produkcji zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • nawożenie
 • dokumentowanie procesu produkcji
 • przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych
 • pobieranie próbek i kontrolę najwyższych dopuszczalnych pozostałości (NDP) środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w roślinach i produktach roślinnych.

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli producent roślin spełnia następujące wymagania:
‒ ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i ma zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 ustawy o środkach ochrony roślin
‒ prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej, administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
‒ stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone zwłaszcza na podstawie analiz gleby lub roślin
‒ dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin
‒ przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach
‒ w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań, nie stwierdzono przekroczenia
najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich
‒ przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach.

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się na okres niezbędny do zbycia roślin, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

Producent roślin, który otrzymał certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin, może używać Znaku Integrowanej Produkcji Roślin do oznaczania roślin, dla których został wydany ten dokument.

Wzór znaku Główny Inspektor udostępnia na stronie internetowej, administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 
Dariusz Woszczyk
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO