KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Interwencje dla pszczelarzy - jakie zmiany od 2023 r.?

Opublikowano 15.12.2022 r.
Od nowego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi nowy obszar wsparcia dedykowany pszczelarstwu. Na podstawie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 przewidziano tzw. Interwencje w sektorze pszczelarskim, które obejmą siedem działań opisanych poniżej.

interwencje dla pszczelarzy 2023

Interwencja I.6.1 – Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej

Beneficjenci:
• organizacje pszczelarskie działające w formie:

- związków, stowarzyszeń, zrzeszeń, spółdzielni pszczelarskich
• jednostki doradztwa rolniczego.

O pomoc może ubiegać się podmiot mający co najmniej 3-letnie doświadczenie w organizowaniu szkoleń dla pszczelarzy.

Uczestnikiem szkolenia może być:
• pszczelarz (podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), wpisany do rejestru, o którym mowa
w art. 11 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 1421) osoba, która złoży oświadczenie, że planuje prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i wystąpić o wpis do ww. rejestru.

Tematyka szkoleń powinna dotyczyć przede wszystkim:
1) prowadzenia gospodarki pasiecznej
2) chorób pszczół i ich zwalczania oraz zapobiegania
3) biologii rodziny pszczelej
4) pożytków i produktów pszczelich
5) marketingu i pozycjonowania produktów na rynku
6) ekonomiki gospodarki pasiecznej
7) wędrownej gospodarki pasiecznej.

Tematy szkoleń pszczelarskich obejmujące inny niż wyżej wyszczególniony zakres, nie mogą przekroczyć 30% godzin szkoleniowych.

Forma i stawka wsparcia:
• refundacji podlegają koszty poniesione w trakcie danego roku pszczelarskiego, do 100% określonych kosztów netto (bez VAT) szkoleń
• przykładowe koszty podlegające refundacji to zwłaszcza:
‒ najem sal do celów szkolenia
‒ materiały szkoleniowe
‒ wynagrodzenie wykładowców
‒ wyżywienie uczestników
• corocznie planuje się wsparcie dla 10 beneficjentów.

I.6.2 – Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Beneficjenci:
• pszczelarz, producent produktów pszczelich, który może również ubiegać się o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej działającej we wspomnianych wyżej formach oraz grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Warunki, jakie musi spełniać pszczelarz:
• prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i być wpisanym do rejestru
• umieszczać na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego)
• mieć co najmniej 10 pni pszczelich.

Pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana dla młodych pszczelarzy, tj. tych, którzy nie ukończyli 40. roku życia.

Forma i stawka wsparcia:
• refundacji podlegają koszty poniesione w trakcie danego roku pszczelarskiego, do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego,
maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej
• inwestycje będą nakierowane na modernizację i unowocześnianie gospodarstw pasiecznych, przyczyniając się do poprawy efektywności produkcji pszczelarskiej
• przykładowe koszty podlegające refundacji to szczególnie zakup:
‒ miodarek (maszyny do wirowania miodu)
‒ odstojników
‒ dekrystalizatorów
‒ stołów do odsklepiania plastrów
‒ urządzeń do kremowania miodu
‒ wózków ręcznych do transportu uli
‒ wialni do pyłku
• maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu beneficjentowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i nie więcej niż 15.000 zł
• corocznie planuje się wsparcie dla 1.240 beneficjentów.

Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji czy telekomunikacji), do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na tego pszczelarza.

I.6.3 – Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Beneficjent:
• pszczelarz, producent produktów pszczelich
– podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i wpisany do rejestru, który może się ubiegać o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej działającej we wspomnianej formie oraz grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Pomoc jest przyznawana do:
• zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych
• nabycia produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.Urz. UE L 150 z 14.6.2018, str. 1) – w przypadku pasiek, których właściciele mają certyfikat produkcji metodami ekologicznymi
• ilość refundowanych produktów leczniczych weterynaryjnych dla pszczelarza producenta produktów pszczelich powinna być zgodna z zaleceniem lekarza weterynarii
• refundacja kosztów zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych będzie wypłacana, jeżeli obrót lekami odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Forma i stawka wsparcia:
• refundacji podlegają koszty poniesione w trakcie danego roku pszczelarskiego, do 90% kosztów netto zakupu środków leczniczych warrozobójczych, w ilości zgodnej z zaleceniem lekarza weterynarii
• corocznie planuje się wsparcie dla 1.425 beneficjentów
• organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji czy telekomunikacji), do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom
za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na tego pszczelarza.

Każdy pszczelarz, ubiegając się o wsparcie, musi być wpisany do Ewidencji Producentów (EP), nawet gdy reprezentuje go dana organizacja. Warto pamiętać, że nabory wniosków o przyznanie pomocy będą prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną. Opis pozostałych czterech interwencji zostanie zamieszczony wkrótce.

 

 
Dominika Wojtowicz-Królik
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO