KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • województwo łódzkie
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Przelew na niewłaściwy rachunek bankowy

Opublikowano 14.01.2023 r.
W razie wykonania przez klienta banku przelewu na błędny rachunek bankowy zarówno bank płatnika, jak i bank odbiorcy przelewu pieniędzy nie ponoszą odpowiedzialności za dokonaną transakcję. Bank płatnika jest jednak zobligowany do podjęcia stosownych działań, mających na celu odzyskanie środków przez płatnika. Są one podejmowane dopiero po zawiadomieniu banku przez jego klienta.

Z tego powodu, bankiem, do którego powinna zwrócić się osoba wykonująca nieprawidłowy przelew, jest bank, w którym posiada swój rachunek bankowy oraz z którego wykonywano przelew środków finansowych. 


Jeśli dojdzie do realizacji przelewu na rzecz nieprawidłowego odbiorcy, bank osoby wykonującej przelew jest zobowiązany do podjęcia określonych działań w odniesieniu do odbiorcy błędnie zrealizowanego przelewu w terminie 3 dni roboczych od dokonania zgłoszenia przez płatnika.

W sytuacji, gdy odbiorca przelewu posiada rachunek bankowy w tym samym banku, w którym swój rachunek bankowy posiada płatnik, bank jest zobligowany poinformować odbiorcę w formie pisemnej o:

 • zgłoszeniu przez płatnika informacji o transakcji płatniczej na nieprawidłowy rachunek bankowy i możliwości dokonania zwrotu kwoty tej transakcji na rachunek zwrotu wskazany odbiorcy przez bank;
 • obowiązku udostępnienia płatnikowi danych osobowych odbiorcy w celu umożliwienia dochodzenia zwrotu kwoty transakcji płatniczej, jeżeli odbiorca nie dokona jej zwrotu w ciągu miesiąca od dokonania zgłoszenia;
 • dacie, w której upływa miesięczny termin do zwrotu na rzecz płatnika przelewu należnych mu pieniędzy.

W przypadku, gdy odbiorca posiada rachunek bankowy w innym banku, bank płatnika zwraca się do banku odbiorcy przelewu o dokonanie analogicznych działań w celu odzyskania kwoty transakcji. Przekazuje jednocześnie bankowi odbiorcy posiadane informacje, niezbędne do podjęcia stosownych czynności. 


Odbiorca nieprawidłowo wykonanego przelewu pieniężnego, dokonuje zwrotu otrzymanej kwoty pieniędzy na rachunek zwrotu wskazany mu przez bank, w którym sam posiada rachunek bankowy. Jest to specjalny rachunek techniczny, stworzony jednorazowo wyłącznie w celu realizacji transakcji zwrotu.


Za realizację zwrotu środków, bank odbiorcy przelewu nie może pobrać jakichkolwiek opłat ani prowizji. Opłata może zostać jednak pobrana od płatnika przez bank, w którym posiada rachunek bankowy. Możliwość naliczenia opłaty powinna jednak wynikać z umowy prowadzenia rachunku bankowego. Kwota opłaty lub prowizji nie może przekraczać kosztów, jakie bank faktycznie poniósł w związku z wykonaniem czynności, dzięki której płatnik otrzymał zwrot.


W przypadku, kiedy odbiorca przelewu w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia i wezwania go przez bank do zwrotu środków na specjalny rachunek techniczny nie dokona przelewu zwrotnego, wówczas płatnik przelewu otrzymuje informacje wskazujące mu dane odbiorcy przelewu.

Informacje przekazywane płatnikowi przelewu obejmują:

 • imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy przelewu, 
 • miejsce zamieszkania i adres odbiorcy albo wskazanie jego siedziby. 

Przekazanie płatnikowi danych odbiorcy przelewu następuje nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego żądania płatnika o udostępnienie tych informacji. W przypadku, kiedy odbiorca posiada rachunek w innej instytucji, bank beneficjenta przelewu udziela stosownych danych bankowi płatnika nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. Bank płatnika przekazuje z kolei otrzymane dane płatnikowi najdalej w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania od banku odbiorcy przelewu.


Dane uzyskane przez płatnika przelewu umożliwiają mu skuteczne wniesienie do sądu powództwa przeciwko beneficjentowi wykonanej transakcji o zwrot utraconych pieniędzy. Płatnik powinien podjąć niezbędne czynności, zmierzające do polubownego rozstrzygnięcia sporu z odbiorcą przelewu. W sytuacji, kiedy takie działania nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, zasadnym jest wytoczenie powództwa przeciwko odbiorcy przelewu. Powództwo powinno zostać wytoczone przed sądem pierwszej instancji, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania. Sądem pierwszej instancji dla roszczeń pieniężnych nieprzekraczających kwoty 75 000 zł jest sąd rejonowy, zaś dla powództw o wyższej sumie – sąd okręgowy. Podstawę prawną dochodzonego roszczenia stanowią przepisy kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu, tj. art. 405 Kodeksu Cywilnego i następne.

 
Małgorzata Tyburska
"Wieś Kujawsko-Pomorska", grudzień 2022 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
POWIĄZANE TEMATY:przelewzły przelew
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO