KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Dobrostan 2023: Wsparcie dla drobiarstwa

Opublikowano 26.01.2023 r.
Co rozumiemy pod pojęciem dobrostan? Koncepcja dobrostanu zwierząt odnosi się do jakości życia z perspektywy pojedynczego zwierzęcia. Dotyczy nie tylko zdrowia i warunków fizycznych, ale także samopoczucia psychicznego i możliwości wyrażania naturalnych zachowań. 

dobrostan drób

Można uznać, że stan taki jest zapewniony, jeśli zwierzęta są zdrowe, dobrze się czują oraz nie cierpią. Miernikiem właściwej opieki nad nimi jest zachowanie pięciu wolności:

 1.  od głodu, pragnienia i niedożywienia poprzez zapewnienie dostępu do świeżej wody i pokarmu, który utrzyma je w zdrowiu i sile 
 2. od urazów psychicznych i bólu poprzez zapewnienie odpowiedniego schronienia i miejsca odpoczynku 
 3. od bólu, ran i chorób dzięki zapobieganiu, szybkiej diagnozie i leczeniu 
 4. do wyrażania naturalnego zachowania poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, warunków i towarzystwa innych osobników tego samego gatunku 
 5. od strachu i stresu poprzez zapewnienie dozoru i traktowanie, które nie powoduje psychicznego cierpienia.

Czym są ekoschematy? 

To płatności, które znalazły się w tzw. I fi larze Wspólnej Polityki Rolnej i mają zachęcić rolników do realizacji korzystnych praktyk dla środowiska i klimatu, a jednocześnie wykreować możliwości ukierunkowania wsparcia w celu przejścia na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku rolnictwo.

Celem Ekoschematu – Dobrostan zwierząt jest zachęcenie rolników do promowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy) warunków utrzymania zwierząt. Rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowane praktyki. Pomoc ta ma na celu zrekompensowanie dodatkowo poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt – gatunki drobiu

W ramach Ekoschematu – Dobrostan zwierząt interwencja obejmuje następujące gatunki drobiu: kury nioski, kurczęta brojlery i indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa. 

Ogólne wymagania: 

 • wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich osobników tej zbiorowości utrzymywanych w gospodarstwie rolnym
 • od 2024 r. rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt zobowiązany jest do jednonorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków 
 • gospodarz musi mieć plan poprawy dobrostanu zwierząt. 

Wymagania w ramach Ekoschematu – kury nioski: 

 • zakaz przycinania dziobów 
 • zapewnienie utrzymania bez klatek na ściółce 
 • zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej 
 • w kurniku – obsada nie większa niż 7 szt./m2 powierzchni użytkowej podłogi 
 • zapewnienie zwiększonej dostępności gniazd:
 • ‒ pojedynczych – nie więcej niż 5 kur niosek /gniazdo 
 • ‒ grupowych – nie więcej niż 96 kur niosek /m2 powierzchni gniazda 
 • zapewnienie grzędy o długości minimum 0,2 m /kurę nioskę.

Szacowana stawka płatności dobrostanowej – 3,18 euro/szt.

Wymagania w ramach Ekoschematu – kurczęta brojlery: 

 

 • zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku – maksymalne zagęszczenie obsady nie większe niż 30 kg/m2 i jednocześnie nie większe niż 20 szt./m2
 • zapewnienie minimum 6 godzin fazy ciemnej/ dobę, następującej po fazie jasnej oświetlenia.

Szacowana stawka płatności dobrostanowej – 0,04 euro/szt

Wymagania w ramach Ekoschematu – indyki z przeznaczeniem na mięso: 

 

 • zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniu/budynku – maksymalne zagęszczenie obsady nie większe niż 50 kg/m² 
 • zapewnienie 8 godzin fazy ciemnej/dobę, następującej po fazie jasnej oświetlenia.

Szacowana stawka płatności dobrostanowej – 0,67 euro/szt.


Dla wszystkich ww. gatunków zwierząt należy zapewnić stały dostęp do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na zdrowie.

Warunki kwalifikowalności Ekoschematu – Dobrostan zwierząt: 

 • beneficjent: rolnik aktywny zawodowo, posiadacz gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzący działalność rolniczą 
 • minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, nie jest mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników mających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro 
 • posiadanie numeru zakładu drobiu 
 • dysponowanie nadanym numerem weterynaryjnym – w przypadku kur niosek 
 • podmioty utrzymujące kurczęta brojlery i indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa są zarejestrowane, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
 • minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami to: 

¾ w przypadku kur niosek – 350 
¾ w przypadku kurcząt brojlerów – 500 
¾ w przypadku indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa – 100. 

Rekomendacje


Podwyższone warunki bytowania zwierząt przekładają się na, między innymi: zmniejszenie zapotrzebowania na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz realizację potrzeb behawioralnych. Ponadto zapobiegają agresji i wzajemnemu okaleczaniu się zwierząt. 

Wszystko to wpływa korzystnie na wyniki produkcji i jakość produktów pozyskiwanych od zwierząt, a tym samym na zdrowie ludzi. Kwestia dobrostanu zwierząt ściśle związana jest ze znacznym wzrostem preferencji konsumenckich, które determinują wybór zakupowy

 
Błażej Miksa
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO