KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

W trosce o czyste powietrze

Opublikowano 03.02.2023 r.
Program Czyste Powietrze funkcjonuje od 2018 roku. Celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i polepszenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Od momentu wdrożenia programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowy z ponad 466 tysiącami beneficjentów.

W międzyczasie program ulegał zmianom, mającym na celu ułatwienia: uproszczenie zasad i uatrakcyjnienie dla większej liczby właścicieli domów jednorodzinnych pomysłu na skorzystanie z dofinansowania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska od 3 stycznia 2023 roku wprowadzają kolejną, korzystniejszą dla beneficjentów zmianę. Do głębokiej termomodernizacji budynków mają zachęcić Polaków głównie podwyższone progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie oraz urealnienie kosztów jednostkowych.

Progi dochodowe po zmianach

 • w części 1. programu – zwiększono próg dochodowy do 135.000 zł
 • w części 2. programu – do 1.894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • w części 3. programu – do 1.090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dodatkowe finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie – tak jak dotychczas – na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU), montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu w ramach oferty programu Czyste Powietrze. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części programu.

Jego wysokość jest uzależniona od dochodu, jaki osiąga beneficjent. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu, kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową (EU) na cele ogrzewania budynku:

 • 9 do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2 *rok) lub 9 o minimum 40%.

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofi nansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1.200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu. Inne ważne zmiany w programie:

 •  umożliwiono złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla benefi cjentów, którzy wcześniej otrzymali dotację na wymianę kotła.

Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia

 • wprowadzono możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach programu
kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3

 • w ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifi kowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku
 • wprowadzono uproszczenia w procesie obsługi i rozliczeń.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Do opracowania powyższego materiału wykorzystano informacje zamieszczone na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 
Katarzyna Rolewska 
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO