KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Nawożenie azotem zależne od temperatury

Opublikowano 20.02.2023 r.
Rok 2023 jest czasem zmian w przepisach dotyczących płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, ze szczególnym naciskiem na działania związane z ochroną środowiska i zachowaniem różnorodności biologicznej w obrębie gospodarstwa. Modyfikacji ulegają również kwestie związane z gospodarką azotem, a wynika to z aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Program działań).

nawożenie azotem a temperatura

Nawożenie azotem

Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza nowy Program działań, jest umożliwienie rozpoczęcia nawożenia azotem zależnie od temperatury, na podstawie której określany jest początek wegetacji, a nie jak dotąd – w oparciu o sztywny termin, którym był 1 marca. Zatem, po wejściu w życie rozporządzenia będzie możliwe stosowanie azotu od 1 lutego pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów dla roślin ozimych, upraw trwałych i wieloletnich. Takim kryterium będzie wystąpienie pięciu kolejnych dni, w których średnia dobowa temperatura będzie przekraczać
3 st. C, natomiast dla pozostałych upraw – moment, gdy przez tę samą liczbę dni, średnia dobowa temperatura będzie przekraczać 5°C. Dokładne daty, w których nastąpiło przejście średniej temperatury przez próg 3°C i 5°C, będą określane i podawane w formie wykazu dla powiatów.

Zestawienie to będzie publikowane codziennie, w okresie od pierwszego do ostatniego dnia lutego, na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku lokalizacji gospodarstwa na terenie 2 powiatów, momentem rozpoczęcia nawożenia jest termin określony dla powiatu, z większym udziałem procentowym powierzchni gospodarstwa w tym powiecie, w stosunku do całkowitej powierzchni tego gospodarstwa. Określenie początku procesu nawożenia na podstawie średnich temperatur powinno pogodzić chęć uzyskania wysokiego plonu, którego wielkość dość często zależy od podania pierwszej dawki azotu w okresie wiosennym, z celami środowiskowymi i ochroną wód.

Ponadto w nowej wersji został uściślony termin, na podstawie którego powinno się przeprowadzać wyliczenia ilości DJP, w oparciu o stany średnio-
roczne zwierząt gospodarskich, a został on określony na ostatni dzień roku. Sposoby wyliczania stanów średniorocznych oraz tabele pomocnicze zostały przedstawione w załączniku nr 4 do Programu działań, natomiast reguły wyliczania wielkości miejsc składowania określono w załączniku nr 5 do Programu. Zostały również uściślone metody postępowania z zakupionymi nawozami naturalnymi. W związku z tym podmioty, które zakupiły nawozy naturalne, zobligowane są do posiadania miejsc składowania tych nawozów w wielkości pozwalającej na ich bezpieczne przechowanie, chyba że zakupione nawozy naturalne zostały zastosowane bezpośrednio po przywiezieniu. W związku z tym czasowe przetrzymywanie obornika na pryzmach zlokalizowanych w polu będzie możliwe tylko przez producentów danego nawozu naturalnego.

Nowa wersja programu została również rozszerzona o zapisy dotyczące stosowania i przechowywania osadów ściekowych. W zakresie stosowania zostało wprowadzone odniesienie do przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 96 ust.12), natomiast w wypadku przechowywania jest skierowanie do art. 99 ust 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne. W celu ułatwienia wyliczeń oraz lepszego dostosowania Programu do warunków panujących w gospodarstwie planuje się wprowadzenie do wyliczeń danych o utrzymywaniu zwierząt w systemie otwartym oraz ujęcie wartości produkowanych nawozów naturalnych dla bawołów, alpak i lam. Zmianie ulegają również niektóre współczynniki i wartości azotu
pobieranego przez rośliny uprawne. W związku z powyższym, od wejścia w życie rozporządzenia, korekcie będą podlegać wszystkie programy do bilansowania azotu w gospodarstwie rolnym.

Wszystkie powyższe modyfikacje mają na celu ułatwienie pogodzenia interesu ekonomicznego gospodarstwa z korzyścią związaną z ochroną wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Niezależnie od wejścia w życie zmienionego Programu działań należy pamiętać, iż nie nawozimy gleb zamarzniętych, pokrytych śniegiem, zalanych wodą czy nadmiernie uwilgotnionych oraz pilnować prawidłowego terminu, umożliwiającego start nawożenia azotem, którym jest 1 marca. Natomiast umożliwienie nawożenia na podstawie temperatur stanowi wyjątek od tej reguły.

 
Bartłomiej Pijewski
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:azotnawożenie azotem
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO