KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Zużyte opony jako obciążniki na pryzmę - problem wciąż istnieje

Opublikowano 21.02.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
KRIR wystąpił do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy, w sprawie wątpliwości związanych z możliwością wykorzystywania przez rolników zużytych opon jako obciążników do przykrywania pryzm z kiszonką. Teraz publikujemy odpowiedź resortu w tej sprawie.

Co ze zużytymi oponami?

Co do zasady, wykorzystywanie opon, zakwalifikowanych jako odpady, jako obciążników do przykrywania pryzm z kiszonką na gruncie ustawy o odpadach będzie kwalifikowane jako odzysk. Ustawa o odpadach nie zawiera szczególnych zasad postępowania z tego rodzajem odpadów, a więc będą miały zastosowanie ogólne zasady postępowania z odpadami.

Należy jednocześnie wskazać, że możliwość poddawania odpadów odzyskowi zależy między innymi od statusu podmiotu, który chce ten proces przeprowadzać. W przypadku odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) możliwość zgodnego z prawem odzysku takich odpadów zależy od tego, czy podmiot prowadzący odzysk jest przedsiębiorcą czy osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną niebędącymi przedsiębiorcami.

Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, należą do kategorii podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Należy przy tym jednak pamiętać, że podmioty te mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów jakie zostały określone w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 27 ust. 10 ustawie o odpadach. Odpady o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) nie zostały wymienione ww. rozporządzeniu. Oznacza to, że ani osoby fizyczne ani jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami nie mogą zgodnie z prawem prowadzić odzysku tego rodzaju odpadów.

W przypadku podmiotów będących przedsiębiorcami, mogą oni prowadzić odzysk na ogólnych zasadach, co między innymi oznacza, że mają obowiązek uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Dodatkowo warto dodać, że odpady o kodzie 16 01 03(zużyte opony) zostały przewidziane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami co oznacza, że przetwarzanie tego typu odpadów jest możliwe zarówno w instalacjach jak i, przy zachowaniu warunków określonych ww. rozporządzeniu, poza instalacjami. Rozporządzenie przewiduje między innymi możliwość prowadzenia odzysku poza instalacją zużytych opon w procesie R11 i wykorzystanie ich jako odbijaczy, wykorzystanie na placach zabaw, boiskach, w ogródkach, czy też właśnie do zabezpieczania pryzm kiszonkowych.

Podkreślenia wymaga, że w przypadku przedsiębiorców procedura uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w postaci zużytych opon, nie różni się od innych przypadków, w których konieczne jest uzyskanie zezwolenia. W związku z powyższym, na chwilę obecną nie są planowane zmiany legislacyjne w tym zakresie.

Jednocześnie informuję, że niniejsze pismo nie stanowi wiążącej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

Źródło: KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO