KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Normy i wymogi warunkowości

Opublikowano 03.03.2023 r.
Zgodnie z zasadami przyznawania płatności dla gospodarstw rolnych, zawartymi w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, będą one uzależnione od spełnienia norm i wymogów tzw. warunkowości. 

warunkowość

Warunkowość 

Jest ona oparta na zbiorze przepisów, które będą musiały być przestrzegane w gospodarstwie jako minimalne normy i wymogi. Tak jak dotychczas, w ramach zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), w nowej warunkowości będą obowiązywały normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) – jednakże poszerzone o elementy i wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR).

Warunkowość składa się z:

  • podstawowych wymogów w zakresie zarządzania (Statutory Management Requirements – SMR)
  • norm dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochroną środowiska (Good Agricultural and Environmental Conditions – GAEC – załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/2115. )

Wszystkie normy GAEC i niektóre wymogi SMR dotyczące środowiska, będą miały wpływ na problematykę związaną z wodą, glebą, różnorodnością biologiczną, zrównoważonym stosowaniem środków ochrony roślin, ograniczeniem emisji GHG* z rolnictwa. W celu zapewnienia większych korzyści środowiskowo-klimatycznych zostaną wprowadzone nowe normy GAEC, a już obowiązujące zostaną wzmocnione.

Wykazy norm i wymogów w zakresie warunkowości przyporządkowane do poszczególnych obszarów:

 

Beneficjenci płatności bezpośrednich zobowiązani są do przestrzegania norm i wymogów w ramach warunkowości. W przypadku nieprzestrzegania tych obowiązków konsekwencją będzie odpowiednie zmniejszenie przyznanych płatności. Kary administracyjne będą stosowane, gdy niezgodność jest wynikiem działania lub zaniechania, które można bezpośrednio przypisać danemu beneficjentowi, a także w sytuacji, gdy rozbieżności związane są z jego działalnością rolniczą lub dotyczą gospodarstwa rolnego lub innego obszaru zarządzanego przez niego.

Stosowany system sankcji uwzględni: zasięg, dotkliwość, trwałość, powtarzalność oraz celowość stwierdzonej niezgodności. Zmniejszenie będzie wynosić 3%. Jednak w razie poważnych lub stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt naruszeń – zmniejszenie będzie wyższe.

W przypadku powtarzającej się niezgodności – zmniejszenie będzie wynosić 10%, natomiast w wypadku celowych zaniechań – co najmniej 15%. Natomiast jeżeli stwierdzona niezgodność nie ma lub ma tylko nieznaczne konsekwencje dla osiągnięcia celu danej normy lub wymogu, sankcje nie będą nakładane, a rolnik zostanie powiadomiony o jej stwierdzeniu i o możliwych działaniach naprawczych, które należy podjąć. W sytuacji, gdy
kwota zmniejszenia płatności jest równa lub mniejsza od 100 euro, kary nie będą nakładane, a rolnik będzie powiadamiany o stwierdzeniu niezgodności i obowiązku podjęcia działania naprawczego. Małe gospodarstwa o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha użytków rolnych zostaną objęte uproszczonym system kontroli warunkowości.

* GHG – to gazy cieplarniane, które absorbując promieniowanie podczerwone, przyczyniają się do powstania efektu cieplarnianego; gazy cieplarniane to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i sześciofluorek siarki (SF6); zmiany stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze mogą być spowodowane zarówno czynnikami naturalnymi, jak i działalnością człowieka.

 
Anita Maj-Kałdońska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO