KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Obowiązkowe ubezpieczenia rolników

Opublikowano 11.03.2023 r.
Wszystko, co rolnik powinien wiedzieć o obowiązkowych ubezpieczeniach!

ubezpieczenia obowiązkowe rolnik

Ubezpieczenia obowiązkowe budynków

Zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, budynki w gospodarstwach rolnych muszą być objęte ochroną ubezpieczeniową. Dotyczy ona zdarzeń, takich jak: ogień, huragan, powódź, podtopienia, deszcz nawalny, grad, opad śniegu, uderzenie
pioruna, eksplozja, osunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina czy upadek statku powietrznego.

Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia go dachem. W przypadku objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego, w którym tego typu zabudowania nie są ubezpieczone, rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych najpóźniej w dniu objęcia majątku rolnego w posiadanie. Brak wymaganego ubezpieczenia może skutkować nałożeniem kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Przedmiotem ubezpieczenia są budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, będące w posiadaniu rolnika, o powierzchni powyżej 20 m2.
Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego. W granicach sumy ubezpieczenia ubezpieczalnia obowiązana jest zwrócić ubezpieczającemu uzasadnione okolicznościami zdarzenia koszty, poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody.

Suma ubezpieczenia jest ustalana odrębnie dla każdego budynku rolniczego i odpowiada wartości nowej – dla budynków o stopniu zużycia mniejszym niż 10% lub wartości rzeczywistej – z uwzględnieniem stopnia zużycia budynku. Normy zużycia budynków rolniczych określa ubezpieczalnia, stosownie do przepisów prawa budowlanego.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje budynków, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia, czyli obiektów przeznaczonych do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów oraz namiotów i tuneli foliowych.

OC rolnika

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa. Odszkodowanie przysługuje, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani
do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczalnia obowiązana jest zwrócić ubezpieczającemu: uzasadnione okolicznościami zdarzenia koszty, poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody, niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym oraz koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą ubezpieczalni.

Wyłączenia uprawniające firmę ubezpieczeniową do odmowy wypłaty świadczenia obejmują szkody:
‒ w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym, spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt
‒ w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie; ubezpieczalnia nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach.

Umowa ubezpieczenia OC rolników obejmuje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne, gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, a także obszar takich użytków i gruntów niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

OC w życiu prywatnym

To dodatkowe ubezpieczenie, które w życiu prywatnym chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez ubezpieczonego lub osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Umowa zawierana jest łącznie z ubezpieczeniem budynków lub ruchomości domowych oraz mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w różnych pakietach w zależności od firmy ubezpieczeniowej.

 
Anna Świniarska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO