KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Zobowiązania beneficjentów PROW - uproszczona rachunkowość

Opublikowano 15.03.2023 r.
Rolnicy korzystający z dofinansowania Unii Europejskiej w ramach działań typu: Premie dla młodych rolników, Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, są zobowiązani do prowadzenia rachunkowości uproszczonej w swoich gospodarstwach w postaci ewidencji przychodów i rozchodów, chyba że prowadzą księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, lub ewidencję przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów.

uproszczona rachunkowość

Rachunkowość uproszczona

Zwolnienie z prowadzenia ewidencji wystąpi w przypadku beneficjentów prowadzących:

  • ewidencję na potrzeby podatku od towarów i usług – VAT
  • rachunkowość wg zasad określonych w Polskim FADN
  • podatkową księgę przychodów i rozchodów, jeśli na taką formę rozliczania podatku dochodowego zdecydował się prowadzący działy specjalne produkcji rolnej.

Beneficjent rozpoczyna prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzi ją do dnia upływu 5 lat od daty wypłaty pierwszej raty pomocy. Powinny być w niej uwzględnione wszystkie zdarzenia związane z realizacją operacji oraz prowadzeniem gospodarstwa.

Sposób prowadzenia ewidencji określony jest w przepisach Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu: Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania: Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W swojej formie i zasadach ewidencja zbliżona jest do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Musi ona spełniać poniższe wymogi:

  • dotyczy wyłącznie kosztów i przychodów z działalności rolniczej
  • prowadzona jest w języku polskim i walucie polskiej, w sposób czytelny i trwały
  • uzupełniana jest na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów potwierdzających fakt zaistnienia danej operacji gospodarczej.

Dokumenty stanowiące podstawę zapisów w ewidencji:
1) faktury, faktury VAT RR, rachunki, dokumenty celne zwane dalej „fakturami” wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami

2) Inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, zawierające:
‒ wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazw i adresów) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy
‒ datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym, że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej
‒ przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych
‒ podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych – oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie

3) dzienne zestawienie dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zbiorczego zestawienia (jeżeli w danym dniu podatnik wystawia wiele faktur, zapisów w księdze można dokonywać jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia tych faktur, zwanego dalej zestawieniem sprzedaży)

4) dowody opłat bankowych i pocztowych

5) inne dowody opłat i dokonanych płatności.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może kontrolować stan prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów do dnia upływu 5 lat od terminu wypłaty I raty pomocy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku i braku ewidencji przychodów i rozchodów beneficjentom grożą dotkliwe sankcje finansowe, co może doprowadzić do utraty nawet ok. 20% dofinansowania/premii.

Rachunkowość w gospodarstwach rolnych w postaci ewidencji przychodów i rozchodów będzie obowiązywała również rolników, którzy w przyszłości skorzystają z wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Najprawdopodobniej zmienią się zasady i rodzaj wykorzystywanych dokumentów, wskazanych do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej pracuje nad przygotowaniem specjalnego narzędzia dla potrzeb rachunkowych zobowiązań przyszłych beneficjentów PROW.

 
Dariusz Partyka
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO