KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Ewidencja zabiegów ochrony roślin

Opublikowano 06.04.2023 r.
Mając na uwadze czas intensywnych prac polowych, zwłaszcza tych związanych z wykonywaniem zabiegów środkami ochrony roślin, należałoby przypomnieć sobie warunki bezpiecznego stosowania tych preparatów i wynikające stąd obowiązki. Jedną z powinności jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków.

ewidencja zabiegów ochrony roślin

Ewidencja zabiegów ochrony roślin 

Użytkownicy profesjonalni, stosujący specjalne produkty do ochrony upraw, są zobligowani do uwzględniania wymogów integrowanej ochrony roślin, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Według wymienionego rozporządzenia, producent rolny powinien przed zastosowaniem chemicznej ochrony wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami, aby ograniczyć stosowane pestycydy. Ich ewentualna aplikacja powinna być również poprzedzona działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparta odpowiednimi instrumentami naukowymi i fachowym doradztwem. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest również obrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.

W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych. Jednocześnie został wprowadzony obowiązek posiadania przez rolników ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin. Taki rejestr musi być prowadzony systematycznie, aby wszystkie informacje dotyczące zabiegów odzwierciedlały wykonane prace w sposób prawidłowy, rzetelny i wiarygodny. Dlatego też każdy wpis powinien, w miarę możliwości, być uzupełniany bezpośrednio po aplikacji produktu. W rejestrze notujemy wszystkie wykonane na gruntach gospodarstwa zabiegi związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Ważne jest uwzględnienie zaprawiania materiału siewnego i sadzeniakowego. Zakres informacji, które muszą być zawarte w dokumentacji, został jasno określony przepisami prawa. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ zawartość ewidencji podlega kontroli. Przy czym jej forma jest dowolna, ponieważ nie została do tej pory jednoznacznie wskazana. Może to być zarówno zeszyt w formie drukowanej, jak i plik zapisany na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Wiadomo jednak, że od 1 stycznia 2025 roku ma się to zmienić, gdyż według rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (SUR), wejdzie w życie wymóg prowadzenia elektronicznej ewidencji środków ochrony. Oprócz handlowej nazwy środka ochrony roślin, trzeba będzie – między innymi – spisywać numer pozwolenia dla danego preparatu, który jest nadawany podczas rejestracji oraz odnotować numer partii i datę jego wyprodukowania.

Na tę chwilę jednak zasady te nie obowiązują, a więc w poszczególnych kolumnach ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin należy uwzględnić następujące, podane w poniższej tabeli informacje:

Omawiana dokumentacja powinna być przechowywana w gospodarstwie przez okres 3 lat. W tym czasie musi pozostawać dostępna do dyspozycji podmiotów, które mogą kontrolować zawarte w niej zapisy oraz sprawdzać poprawność zastosowania środków ochrony roślin. Kontrolę taką przeprowadzają: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W przypadku braku ewidencji lub gdy jest ona prowadzona w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na rolnika może zostać nałożona kara. Skutkować to może zmniejszeniem wielkości dopłat lub mandatem karnym.

W trakcie kontroli inspektor (PIORiN) sprawdzi, czy rolnik:
‒ ma aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej ochrony roślin
‒ używa skalibrowanego, sprawnego technicznie, przebadanego opryskiwacza – inspektor poprosi o aktualny protokół badania technicznego lub
fakturę zakupu opryskiwacza, gdy sprzęt jest fabrycznie nowy; dokona też wizualnej oceny maszyny pod kątem jej sprawności
‒ posiada i prawidłowo prowadzi dokumentację dotyczącą stosowanych środków ochrony roślin
‒ uwzględnia integrowaną ochronę roślin, tzn. wykorzystuje wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed szkodnikami, aby ograniczyć stosowanie pestycydów
‒ używa środków dopuszczonych do obrotu zgodnie ze stosownym zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
‒ stosuje i przechowuje środki ochrony roślin zgodnie z ich etykietą oraz instrukcją stosowania
‒ używa produktów oryginalnych, zakupionych w legalnych punktach sprzedaży – inspektor może poprosić o dokumenty potwierdzające taki
zakup (faktury, paragony)
‒ zachowuje wymagane przepisami prawa odległości od obszarów wrażliwych i uwzględnia warunki atmosferyczne określone w rozporządzeniu MRiRW z 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin
‒ przestrzega (jeżeli jest to zasadne) zakazów i ograniczeń stosowania pestycydów na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szpitali itp.

Ponadto w czasie inspekcji sprawdzeniu będą podlegać:
‒ miejsce, gdzie rolnik sporządza ciecz użytkową sposób postępowania z resztkami wykorzystywanego środka
‒ miejsce czyszczenia sprzętu użytkowanego do stosowania pestycydów
‒ metoda postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin.

Po zweryfikowaniu powyższych elementów inspektor sporządzi protokół z kontroli i przekaże go rolnikowi celem zapoznania się z jego treścią i złożenia podpisu. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przedmiotu kontroli, należy poprosić inspektora o wyjaśnienie problematycznych kwestii.

W trakcie całej procedury może on także pobrać próbkę płodów rolnych do badań pod kątem pozostałości środków ochrony roślin; rolnik otrzyma wtedy do podpisania protokół pobrania próbki, a po jej przebadaniu – informację o wyniku testu.

Pamiętajmy także, że zabieg środkami ochrony roślin może być wykonywany tylko przez osobę, która ukończyła odpowiednie szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin dla profesjonalnych użytkowników. Warto podkreślić, że te uprawnienia są aktualne jedynie przez okres 5 lat. Ponadto zwracajmy uwagę, by opryskiwacz wykorzystywany w gospodarstwie posiadał aktualne badania techniczne.

Zabezpieczmy się przed wizytacją: prowadzenie ewidencji stosowanych środków ochrony roślin z pewnością pozwoli nam uniknąć kłopotów i uciążliwej kary.

 
Aleksandra Strumińska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:środki ochrony roślin
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO