KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Identyfikacja i rejestracja koni

Opublikowano 20.04.2023 r.
Uległa zmianie od 6 stycznia 2023 r. ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Dotyczy ona także koniowatych (konie, osły, zebry, krzyżówki). A od 9 stycznia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia aplikację IRZplus do zgłaszania wszystkich zdarzeń dotyczących zwierząt.

rejestracja identyfikacja koni

Nowe prawodawstwo zawiera następujące regulacje:

1) prowadzenie centralnej bazy danych (obejmującej także zwierzęta koniowate) przejęła ARiMR

2) dokonywanie opisu koniowatego oraz wydawanie dokumentu identyfikacyjnego koniowatego pozostaje w kompetencjach związków hodowców koni/podmiotów, uprawnionych do prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, którzy będą przekazywali dane o takim dokumencie do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR

3) czynności związane z identyfikacją koniowatego są wykonywane przez osoby zatrudnione w związkach hodowców/podmiotach prowadzących księgi stadne, posiadających uprawnienia do identyfikacji

4) koszty związane z identyfikacją oraz wydawaniem unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego ponosi właściciel lub posiadacz koni (w zależności od umowy, jaką ze sobą zawarli).

Ustawa wprowadza dwie nowe definicje, tj.:

 • właściciel koniowatego – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca prawo własności do zwierzęcia koniowatego
 • posiadacz koniowatego – „podmiot” – osoba fizyczna lub prawna, która odpowiada za koniowatego, w tym także w ograniczonym czasie (np.: właściciel stajni pensjonatowej).

Posiadacze zwierząt dotychczas nieewidencjonowanych przez ARiMR będą zobowiązani do zarejestrowania siedziby stada koniowatych oraz
zgłoszenia zwierząt w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (od 6 stycznia) w tej właśnie instytucji.

Posiadacz/właściciel koniowatego musi uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny (numer producenta – EP), nadawany zgodnie z procedurą dostępną na stronie www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow. Ważne jest pierwsze zgłoszenie koni przebywających w siedzibie, która jest miejscem stacjonowania koniowatego (tj. przebywania w niej dłużej niż 30 dni). Czynności tej dokonuje się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji IRZplus – https://www.gov.pl/web/arimr/portal-irzplus, ewentualnie pisemnie, składając wniosek w biurze powiatowym.

TERMINY ZGŁOSZEŃ:

 • do 3 miesięcy od dnia urodzenia – zgłoszenie koniowatego do rejestru IRZplus (za wyjątkiem tych, które żyją w parkach narodowych lub krajobrazowych; w tym przypadku zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż 150 dni przed planowanym opuszczeniem przez konia tego obszaru)

Opis i identyfikacja koniowatego muszą być dokonane przez właściwy podmiot (związek hodowców koni/podmiot prowadzący rejestry i księgi koniowatych) w ciągu 12 miesięcy od urodzenia zwierzęcia. Termin na wprowadzenie informacji o wydanym dokumencie (unikalny dożywotni dokument, tymczasowy dokument identyfikacyjny) do bazy IRZplus wynosi 7 dni od daty jego wydania.

W terminie 7 dni od otrzymania unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego właściciel koniowatego/posiadacz koniowatego przekazuje
go związkowi hodowców tych zwierząt, w celu sprawdzenia tożsamości koniowatego oraz niezwłocznego zgłoszenia informacji o unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych.

 • do 7 dni od zdarzenia – zgłoszenie przemieszczenia, padnięcia, zabicia oraz uboju koniowatego
 • do 7 dnia – zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego (nowy właściciel powinien udać się z dokumentem identyfikacyjnym do związku hodowców koniowatych/podmiotu prowadzącego księgi stadne).

Zgłoszenia urodzenia do komputerowej bazy danych koniowatych dokonuje właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego, a wraz z tym składa wniosek o wydanie unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, a także wskazuje właściwy związek hodowców koniowatych/podmiot prowadzący księgę stadną. Należy pamiętać, że do zgłoszenia urodzenia zwierzęcia dołącza się oświadczenie potwierdzające, że zgłoszenie to składa właściciel koniowatego. Jeśli czynności tej dopełnia posiadacz koniowatego, musi dołączyć kopię umowy zawartej z właścicielem zwierzęcia.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje związkowi hodowców koni informację o zgłoszeniu do komputerowej bazy danych urodzenia koniowatego wraz z wnioskiem o wydanie unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego. Dalsze czynności związane z identyfikacją dokonywane są przez związki hodowców koni po przekazaniu przez ARiMR informacji o zarejestrowaniu zgłoszenia.

Ustawa zezwala na składanie zgłoszeń dotyczących koniowatych za pośrednictwem związku hodowców tych zwierząt, wówczas do tych dokumentów należy dołączyć kopię oświadczenia o skorzystaniu z pośrednictwa tej organizacji.

Aplikacja IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt koniowatych składanie następujących dokumentów:

 • zgłoszeń:

1) do rejestru:
- przypisanie do działalności
- urodzenie
- ujawnienie (pierwsza rejestracja)
- przemieszczenie z państw UE
- przemieszczenie z państw niebędących
członkiem UE
2) padnięcia, uboju, zabicia
3) uboju w rzeźni
4) unieszkodliwienia zwłok
5) przemieszczenia

 • wniosku o wydanie: duplikatu dokumentu identyfikacyjnego, zastępczego dokumentu identyfikacyjnego lub nowego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego (składa się w terminie 7 dni od jego utraty/zniszczenia).
 
Monika Dulas
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO