KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Świadczenia pieniężne dla sołtysów

Opublikowano 05.05.2023 r.
Niedawno, 11 marca, obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Padło wówczas dużo ciepłych słów i podziękowań, bowiem ta funkcja cieszy się wielkim uznaniem środowiska wiejskiego.

Również państwowe doradztwo rolnicze dużo im zawdzięcza – pomagają m.in. w zwoływaniu zebrań wiejskich czy w dystrybucji ważnych ogłoszeń i informacji. Sołtysi biorą czynny udział w organizowaniu życia społeczno-kulturalnego wsi, ale przede wszystkim są łącznikiem między mieszkańcami a gminą w różnych sprawach. Jedną z ważniejszych ról jest pośredniczenie w zbieraniu podatków i innych opłat lokalnych, np. za wywóz śmieci, ale tych czynności jest o wiele więcej. 

Mimo wielości zadań, jakimi się zajmują, sołtysi realizują je społecznie. Wprawdzie rady gmin mogą określać warunki, na jakich przyznawane są im diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych, ale co do zasady, nie jest to obligo, tylko możliwość. Teraz, za sprawą rządu, ma to ulec zmianie. Otóż, 12 kwietnia, pod obrady sejmu trafi ł rządowy projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (druk nr 3128). 
Jego autorzy wnoszą o przyznanie sołtysom waloryzowanego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł miesięcznie. 

Prawo do niego miałyby osoby w wieku emerytalnym (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat), które pełniły funkcję sołtysa co najmniej przez 10 lat. Zachowanie jej ciągłości nie będzie wymagane, co oznacza, że można ją było sprawować w różnych okresach. Ze świadczenia mają być wykluczone osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Osoby uprawnione, które spełnią ww. wymagania, będą musiały złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w oddziale regionalnym lub w placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do tego dokumentu trzeba będzie dołączyć zaświadczenie kierownika jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla sołectwa o okresie sprawowania funkcji. Sam wnioskodawca zaś powinien dodać oświadczenie o niekaralności.

Może się zdarzyć, że wspomniane organy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) nie będą dysponować danymi potwierdzającymi okres sprawowania funkcji – w takiej sytuacji będą wydawać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Gdyby do tego doszło, droga do uzyskania świadczenia nie będzie jeszcze zamknięta. Ubiegający się będzie mógł złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogu, potwierdzone 
przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, kiedy wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 r. Decyzja o przyznaniu świadczenia powinna być wydana nie później niż w ciągu 60 dni od dnia złożenia dokumentów. Projekt ustawy zakłada coroczną waloryzację jego wysokości. Jak donoszą media, istnieje zgoda, by w toku prac nad projektem ustawy uregulować też zasady, na jakich sołtysom będą przysługiwać diety i zwroty kosztów podróży służbowych.

O ostatecznym kształcie rozwiązań poinformujemy czytelników niezwłocznie po ich uchwaleniu,

 
Janusz Szrama 
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO