KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich

Opublikowano 04.07.2023 r.
Dobrze odbierany społecznie program dofinansowujący zakładanie działalności pozarolniczej na wsi, który znamy z ostatnich lat, przechodzi do historii. 

Dzięki niemu w ostatnim czasie utworzonych zostało na terenach wiejskich wiele miejsc pracy. W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023–2027 nie będzie powszechnych naborów wniosków organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Będą one przyjmowane jedynie przez Lokalne Grupy Działania. Należy wspomnieć, że LGD w poprzedniej perspektywie finansowania 2014–2020 również prowadziły nabory w ramach przedsiębiorczości. Grupy te działają na zasadzie partnerstwa terytorialnego, które obejmuje zasięgiem obszar gmin członkowskich. 

Zrzeszają mieszkańców, przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Wypracowują także Lokalne Strategie Rozwoju (LSR), w których wskazują najistotniejsze kierunki progresji danego obszaru. 

Jedna z interwencji PS WPR 2023–2027 ma na celu budowanie lokalnej tożsamości opartej o aktywność społeczną i miejscowe zasoby po to, by w najlepszy sposób zaspokojone zostały potrzeby społeczności w obszarze działania LGD. 

Jej komponentem jest między innymi zarządzanie LSR. W jego ramach proponowane będą operacje z 8 zakresów wsparcia, przy czym przedsiębiorczość pozarolnicza – głównie osób fizycznych – związana jest w zasadzie tylko z dwoma z nich, takimi jak: 

 1. rozwój przedsiębiorczości, w tym biogospodarki lub zielonej gospodarki, a zwłaszcza:
 • podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 
 • rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej 
 • rozwijanie przedsiębiorstw społecznych
 1. rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych głównie w ramach: 
 • gospodarstw agroturystycznych 
 • zagród edukacyjnych 
 • gospodarstw opiekuńczych.

Każda LGD wskazuje nie więcej niż 3 priorytetowe cele, na których będzie się koncentrowało wsparcie z Planu Strategicznego. W związku z tym przy ocenie aplikacji (wniosku) o pomoc wnioskodawca będzie musiał spełnić kryteria dostępu związane z wybranymi zadaniami, a także  warunki powiązania wnioskodawcy z obszarem działania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zgodności projektu operacji z przepisami prawa. 

Dodatkowo wymagane będą: 

 • w sytuacji tworzenia bądź rozszerzania działalności gospodarczej – uzasadnienie ekonomiczne poprzez załączenie biznesplanu 
 • w przypadku agroturystyki – koncepcja wdrożenia systemów jakości wiejskiej bazy noclegowej oraz rozwoju usług czasu 
  wolnego, a także przystąpienie do organizacji zrzeszającej kwaterodawców wiejskich 
 • w kwestii zagród edukacyjnych koncepcja rozwoju usług czasu wolnego oraz przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. 


Na wdrożenie operacji polegającej na założeniu działalności gospodarczej także z pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych (agroturystyka, 
zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze) wnioskodawca może otrzymać pomoc w formie ryczałtowej w wysokości do 150 tysięcy złotych. Informacje o naborach wniosków na wprowadzane działania ogłaszane będą na stronach internetowych Lokalnych Grup Działania. 

Każdy potencjalny wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności zidentyfikować LGD działającą na terenie, na którym mieszka, a następnie 
skontaktować się z nią w celu uzyskania precyzyjnych informacji

 
Emilia Kucińska
"Wieś Kujawsko-Pomorska", lipiec 2022 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO