KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Fundusz Ochrony Rolnictwa

Opublikowano 24.07.2023 r.
1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Celem ustawy jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym uzyskanie rekompensaty z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej, w przypadku upadłości podmiotu skupującego produkty rolne. KOWR zajmuje się obsługą FOR.

fundusz ochrony rolnictwa

W 2023 roku Polska otrzymała notyfikację Komisji Europejskiej na przekazanie dotacji celowej dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na wypłatę rekompensat w wysokości 50 mln zł. KOWR dysponuje wyodrębnionym rachunkiem bankowym Funduszu i jest upoważniony do dysponowania środkami Funduszu. Do zadań KOWR-u należy również obsługa prawna oraz techniczno-biurowa Funduszu, ustalanie planu finansowego oraz opracowywanie sprawozdań z jego realizacji.

Rekompensaty

Rekompensatę przyznaje się i wypłaca producentowi rolnemu, który nie otrzymał zapłaty za produkty rolne zbyte przez niego podmiotowi, który stał się niewypłacalny w 2022 r. Wysokość rekompensaty liczy się jako iloczyn procentowej stawki ustalonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne. Wniosek o przyznanie rekompensaty należy składać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. 
Producent rolny, który wnioskuje o przyznanie rekompensaty odnośnie kilku niewypłacalnych podmiotów, które nie zapłaciły mu za nabyte produkty rolne, składa wnioski na osobnych formularzach dla każdego z tych podmiotów.

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR wydaje decyzję o przyznaniu rekompensaty w terminie do dnia 30 września 2023 roku. Rekompensata zostanie wypłacona w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

Przed rozstrzygnięciem Dyrektor Terenowy KOWR występuje na piśmie do podmiotu skupującego, który stał się niewypłacalny, syndyka albo innej osoby sprawującej zarząd nad majątkiem tego podmiotu o potwierdzenie, że producent rolny nie otrzymał zapłaty za zbyte produkty rolne, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma, pod rygorem utraty prawa do późniejszego zgłaszania zarzutów lub wniosków.

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 roku producenci rolni mogą składać wnioski o przyznanie rekompensaty. 15 września zostanie ogłoszona w drodze rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawka rekompensaty. 

Deklaracje

Deklaracje o wysokości naliczonych wpłat składane są przez podmioty skupujące Dyrektorowi OT KOWR właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu w terminie do 26. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. Pierwsze deklaracje wpłyną do OT KOWR w kwietniu 2024 roku. 

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa dokonywane będą przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych. Naliczane będą kwartalnie, w wysokości 0,125% od wartości netto produktów rolnych (bez podatku od towarów i usług), określonych w załączniku I do Traktatu, nabytych od producentów rolnych. Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa dokonywane będą do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.
Pierwsze wpłaty nastąpią w kwietniu 2024 roku.

Wykaz producentów rolnych, którym nie zapłacono za zbyte produkty rolne

Podmiot skupujący, który stał się niewypłacalny, syndyk albo inna osoba sprawująca zarząd nad majątkiem tego podmiotu, zobowiązani są do przekazania Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w wersji elektronicznej, wykazu producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za zbyte temu podmiotowi produkty rolne.

W 2023 r. wykaz dotyczący producentów rolnych, których wierzytelności wobec podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., przekazywany jest w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Działania realizowane przez KOWR

Oddziały Terenowe KOWR są odpowiedzialne za obsługę deklaracji/wpłat, obsługę wniosków o przyznanie rekompensat oraz prowadzenie postępowań związanych z nienależnie lub nadmiernie pobranymi rekompensatami. Centrala KOWR stanowi organ II instancji. Zadaniami centrali są: przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych zestawienia o przyznaniu rekompensaty, przygotowanie wykazu producentów rolnych zawierających wierzytelności z tytułu zbycia produktów rolnych oraz nakładanie kar.

Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i on będzie upoważniony do dysponowania środkami Funduszu. KOWR będzie również zapewniał obsługę prawną oraz techniczno-biurową Funduszu, ustalał plan finansowy Funduszu oraz opracowywał sprawozdanie z jego realizacji.

Źródło: KOWR

POWIĄZANE TEMATY:fundusz ochrony rolnictwa
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO