KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Opublikowano 10.08.2023 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 skierowany do osób najbardziej potrzebujących w kraju. PO PŻ to krajowy program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD), którego celem jest ograniczenie ubóstwa poprzez świadczenie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym.

Celem programu jest ograniczenie ubóstwa, włączenie do społeczności lokalnych, poprawa sytuacji życiowej i przeciwdziałanie deprywacji materialnej najuboższych osób w Polsce. Mogą oni otrzymać nieodpłatnie paczki z żywnością, pełnowartościowe posiłki oraz wziąć udział w działaniach edukacyjnych. KOWR jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich. Natomiast jako instytucja pośrednicząca odpowiada za nadzór nad dostawami żywności przez wykonawców oraz nad dystrybucją żywności i działaniami na rzecz włączenia społecznego realizowanymi przez organizacje partnerskie. 

KOWR realizuje zadania dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (POPŻ) finansowanego ze środków polityki spójności (85%) i z budżetu krajowego (15%). Budżet PO PŻ na lata 2014-2020 wynosi 556,9 mln EUR, z tego: 473,4 mln EUR pochodzi z budżetu UE, a 83,5 mln EUR – z budżetu krajowego. 

W latach 2017-2022 dostarczono do osób potrzebujących ponad 300 tys. ton artykułów spożywczych o wartości ok 1,6 mld zł. Z pomocy żywnościowej korzysta co roku około 1,3 mln uprawnionych osób w Polsce, którym dostarczane jest ponad 60 tys. ton produktów rolno-spożywczych o wartości około 300 mln zł. 

Realizacja „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” w roku 2023


W celu najbardziej efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w 2023 roku w KOWR rozstrzygnięto dodatkowy przetarg na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Podprogramu 2021 Plus. Uruchomienie dostaw 
w ramach Podprogramu 2021 Plus, umożliwiło rozdysponowanie większości środków przeznaczonych na realizację Programu oraz zwiększyło pulę żywności przekazanej do osób najbardziej potrzebujących w całej perspektywie do ponad 475 tys. ton artykułów spożywczych o wartości ok. 2,2 mld zł.

Ponadto, w związku z kryzysem uchodźczym związanym z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z uwagi na konflikt zbrojny na terytorium tego państwa, wprowadzono możliwość kwalifikacji do Programu również obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc jest przyznawana pod warunkiem spełniania przez obywatela Ukrainy kryteriów kwalifikowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu.

Dostawy artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 Plus rozpoczęły się od maja 2023 r. i będą trwały do lipca 2023 r. Organizacje partnerskie planują w okresie maj–sierpień 2023 r. rozdystrybuować ponad 13 tys. ton żywności do 1 330 000 osób.

Oprócz dystrybucji żywności organizacje partnerskie przeprowadzą blisko 4 tys. działań towarzyszących (warsztaty kulinarne, dietetyczne i edukacji ekonomicznej, programy edukacyjne o zasadach zdrowego żywienia oraz przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności) dla 72 tys. osób.

W nowej perspektywie na lata 2021–2027, we współpracy z Ministerstwem Rodziny 
i Polityki Społecznej KOWR przygotowuje się do uruchomienia Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ). KOWR ma pełnić rolę instytucji pośredniczącej odpowiedzialnej w szczególności za zakup artykułów spożywczych, realizację wypłat dla przedsiębiorców z tytułu zakupu żywności oraz dla organizacji partnerskich z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz środków towarzyszących, jak również kosztów gromadzenia, transportu, magazynowania i dystrybucji darów żywnościowych.

Alokacja środków dla Polski na realizację FEPŻ wynosi 527,7 mln EUR, a wkład środków krajowych wynosi 52,7 mln. 

źródło: KOWR
 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO