KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Obciążenie pryzm kiszonkowych oponami

Opublikowano 21.09.2023 r.
Rolnicy, którzy wykorzystują stare, zużyte opony do obciążania pryzm, nieświadomie popełniają wykroczenie, za które mogą zapłacić niemałą karę administracyjną. Obciążanie pryzm kiszonkowych za pomocą starych, zużytych opon bez posiadania odpowiedniego zezwolenia stanowi wykroczenie przeciwko środowisku i jest karalne. 

Jadąc przez wsie, zauważyłam, że w części gospodarstw pryzmy kiszonki przykryte są równo ułożonymi oponami, ale czy rolnicy wiedzą, że nie powinni tego robić, jeśli nie mają stosownego zezwolenia wydanego przez marszałka województwa lub starostę? 

Rolnicy, którzy wykorzystują w swoich gospodarstwach kiszonkę do karmienia zwierząt przykrywają ją specjalną folią, a następnie w celu uniknięcia zagrzewania kiszonki dociążają warstwą ziemi, workami z piaskiem lub zużytymi oponami. Im większy nacisk na metr kwadratowy, tym mniejsze problemy z kiszonką. Popularną metodą jest wykorzystywanie starych, zużytych opon. 

Podczas rozmowy z pracownikiem Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią uzyskałam informację, iż „wykorzystywanie odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) nie zostało wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, a zatem nie ma zastosowania zwolnienie z art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. (nawet gdyby w tym przypadku uznać rolnika za osobę fizyczną wykorzystującą odpady na potrzeby własne, niezwiązane z działalnością rolniczą/gospodarczą). A zatem rolnik powinien uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeśli chce wykorzystywać zużyte opony w celach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Rolnik wprawdzie nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, jednakże prowadzi on działalność gospodarczą – działalność wytwórczą w rolnictwie. Stąd może on uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 16 01 03 w procesie R11 na podstawie art. 42 ustawy o odpadach, np. w celu zabezpieczenia pryzm kiszonkowych”.

Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji przez marszałka województwa lub starostę na wniosek podmiotu, który zamierza wykorzystać zużyte opony, w tym przypadku, do zabezpieczania pryzm kiszonkowych. We wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 42 ustawy o odpadach określa się szereg informacji, np. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów, wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowania odpadów, maksymalną masę poszczególnych odpadów, informację o tytule prawnym do miejsca magazynowania odpadów, opis stosowanej metody przetwarzania odpadów, opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem. 


Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wynosi 616 zł. 


Pamiętajmy, iż brak stosownego zezwolenia może skutkować grzywną. Karę wymierza, w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce umiejscowienia pryzmy dociążonej oponami. Zgodnie z art. 194 ust. 4, ustawy o odpadach za przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, wymierza się administracyjną karę pieniężną, nie mniejszą niż 1 000 zł i nie większą niż 1 000 000 zł. 
Rolnicy, którzy nie chcą występować o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinni zmienić technikę obciążania pryzm i zastosować np. worki z piaskiem, a odpady zużytych opon oddać do utylizacji firmom, które posiadają odpowiednie zezwolenia.

 
Natalia Czyżewska-Suchoń
"Wieś Kujawsko-Pomorska", lipiec 2023 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
POWIĄZANE TEMATY:opony pryzma
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO