KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Rozwój małych gospodarstw – to warto wiedzieć!

Opublikowano 19.09.2023 r.
Już niebawem rolnicy będą mogli starać się o środki finansowe w ramach interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw. Wytyczne zostały określone w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Celem tego działania jest zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstw, a co za tym idzie – konkurencyjności, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej poprzez wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych.

rozwój małych gospodarstw

Rozwój małych gospodarstw

Wsparciem będą objęte gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha i wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro. Pomoc uzyska rolnik, który osiągnął przychody ze sprzedaży swoich produktów w wysokości co najmniej 5 tys. zł. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Należy wówczas udokumentować sprzedaż fakturą VAT, fakturą VAT RR bądź dysponować wydrukami paragonu fi skalnego lub umową kupna-sprzedaży.

Warunkiem przyznania pomocy jest przedłożenie biznesplanu i jego pomyślna realizacja w okresie nie dłuższym niż 3 lata następujące po roku wyjściowym. W wyniku realizacji przedsięwzięcia beneficjent powinien osiągnąć wzrost wartości sprzedaży produktów z własnego gospodarstwa co najmniej o 30% w porównaniu do wartości przychodu bazowego i nie mniej niż poziom odpowiadający równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku wyjściowym.

Pomoc przyznawana w formie płatności ryczałtowej, stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych, wynosi:

120.000 zł – w przypadku inwestycji dotyczących rozpoczęcia działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw oraz inwestycji dotyczących produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną

100.000 zł – w przypadku pozostałych inwestycji.

Dodatkowo, warunkiem otrzymania 120 tys. zł jest brak rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w związku z rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania produktów rolnych w ramach KŁD, w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Na co rolnik może przeznaczyć środki? Otóż, finansowane będą:
‒ inwestycje budowlane
‒ wyposażenie budynków i budowli
‒ zakup nowych maszyn i urządzeń
‒ wartości niematerialne i prawne.

Dofinansowanie nie obejmuje środków transportu, z wyjątkiem pojazdów wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Pomoc może być przyznana, jeśli rolnik uzyskał minimum
3 pkt., według następujących kryteriów wyboru operacji:
1. uczestnictwo lub planowane uczestnictwo
a) w unijnym systemie jakości:
‒ rolnictwo ekologiczne (50% powierzchni użytków rolnych) – 4 pkt.
‒ inne niż rolnictwo ekologiczne – 2 pkt.

Do unijnych systemów jakości zalicza się: chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenie geograficzne oraz gwarantowane tradycyjne specjalności, rolnictwo ekologiczne, chronione nazwy pochodzenia i oznaczenie geograficzne wyrobów winiarskich.

b) w krajowym systemie jakości uznanym na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i notyfikowanym do Komisji Europejskiej – 1 pkt.

* Do krajowych systemów jakości należą: Integrowana Produkcja roślin, „Jakość Tradycja”, System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, QAFP „Kulinarne mięso wieprzowe”, QMP „Quality Meat Program”.
c) udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy – 3 pkt.
d) posiadanie co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa w roku bazowym, znajdujących się na ONW (typ górski) lub ONW (typ specyficzny) strefa II (jeśli 50% użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.) – 2 pkt.

e) udział lub planowany udział w szkoleniu, którego tematyka jest związana z zakresem operacji – 2 pkt.

Warunek uznaje się za spełniony, jeśli szkolenie nie jest szkoleniem obowiązkowym (np. kurs chemizacyjny), a rolnik ukończył je nie wcześniej niż 3 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub nie później niż przed dniem złożenia wniosku o płatność II raty pomocy.

Beneficjent jest zobligowany do dnia upływu 3 lat od terminu wypłaty drugiej raty pomocy do utrzymania realizowanej operacji i prowadzenia działalności w zakresie, na który została przyznana pomoc. Musi także posiadać ewidencję przychodów i rozchodów, uczestniczyć w systemach jakości, jeśli z tego tytułu przyznano punkty oraz w zorganizowanej formie współpracy, jeżeli za tę aktywność również zostały nadane punkty. W sytuacji, gdy operacja kończy się wcześniej niż w okresie 5 lat liczonych od daty wypłaty pierwszej raty pomocy, zobowiązania powinny być spełnione do dnia upływu 5 lat od terminu wypłaty pierwszej raty pomocy. Beneficjent zobowiązany jest także utrzymać poziom przychodu ze sprzedaży produktów rolnych co najmniej do dnia upływu 5 lat od daty wypłaty pierwszej raty pomocy.

Należy zaznaczyć, że powyższe informacje oparte są na wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do czasu rozpoczęcia naboru mogą one ulec zmianom. Ostateczne przepisy zostaną określone w stosownym rozporządzeniu, o czym będziemy Państwa informować.

 
Edyta Borczyk
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:rozwój małych gospodarstw
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO