KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Procedury likwidowania skutków suszy

Opublikowano 20.09.2023 r.
Rolniku – zgłoś suszę przez aplikację publiczną za pomocą profilu zaufanego!

Wniosek o oszacowanie szkód z powodu wystąpienia suszy w uprawach rolnik składa indywidualnie za pomocą aplikacji publicznej do 15 października br. Funkcjonalność wysłania wniosku w specjalnej aplikacji zostanie uruchomiona po 20 września. Do tego czasu można wniosek wypełnić w aplikacji i przygotować tak, aby po tym terminie (20 września) dokonać tylko jego wysłania w aplikacji. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 lipca 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z dnia 14 lipca 2023, poz. 1350) określiło szczegółowe zasady dla zgłaszania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie i działach specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.


W świetle tych przepisów ARiMR będzie udzielać pomocy finansowej producentowi rolnemu:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
 • w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym liczonej z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody
 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem lub małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem, zgodnie z definicją MŚP

Przy czym zakłada się rozdzielenie informacji o stratach w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej, a dodatkowo kwota utraty dochodu w przypadku produkcji zwierzęcej może być zwiększona o inne koszty, np. zakupu zielonek oraz pasz objętościowych ze względu na suszę i mniejsze plony w gospodarstwie.

Zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, protokół oszacowania szkód będzie generowany automatycznie po złożeniu wniosku w aplikacji dla tych gospodarstw, gdzie straty z powodu suszy wyniosą ponad 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Dla pozostałych gospodarstw, które złożą wniosek, wyświetli się dostępna do wygenerowania kalkulacja oszacowania szkód. Wyżej wymienione dokumenty będą zawierały dane osobowe rolnika, adres dotyczący gospodarstwa rolnego, w którym powstały szkody z powodu suszy, określenie wysokości szkód oraz informację o powierzchni upraw rolnych, w których stwierdzono straty. 

Do obliczenia wysokości szkody przyjmuje się odpowiednio: dane w tym zakresie (opracowane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy) oraz liczbę zwierząt zgłoszonych do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR, zgodnie z Ustawą z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), która może być powiększona o 10% wysokości szkody spowodowanej przez suszę w uprawach na paszę dla bydła, świń, owiec oraz kóz lub o wartość produkcji zwierzęcej z roku, w którym wystąpiła susza.

Suszę należy zgłosić przez aplikację publiczną dostępną w Internecie na stronie https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Do aplikacji można się zalogować poprzez profil zaufany. Doradcy ODR oferują swoją pomoc przy wypełnianiu zgłoszenia suszy w aplikacji, jeśli profil zaufany będzie przez rolnika potwierdzony w instytucjach, a nie przez bankowość elektroniczną. Niezbędne do założenia profilu są: adres 
e-mail, telefon, numer PESEL oraz dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport lub karta pobytu. Profil zaufany jest przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL. Należy pamiętać, by założyć profil zaufany na osobę, która składa wniosek o dopłaty 
bezpośrednie. 

Profil zakładamy przez Internet na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;#scenariusz-wpunkcie-potwierdzajacym. Po kliknięciu w zakładki kierujące do założenia profilu podajemy proponowaną nazwę użytkownika (może to być imię i nazwisko) oraz wpisujemy wybrane hasło, dzięki któremu chronimy swoje konto profilu zaufanego. Po uzupełnieniu danych teleadresowych oraz numeru PESEL należy się zarejestrować.

System wymaga uwierzytelnienia poprzez wpisanie kodu wysyłanego ze strony obywatel.gov.pl na podany przy rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu. Po wpisaniu kodów uwierzytelniających należy wybrać urząd, w którym osobiście się stawimy i dokonamy potwierdzenia założenia konta profilu zaufanego. Lista instytucji potwierdzających profil znajduje się w wyszukiwarce: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList.

Profil potwierdzają także biura powiatowe ARiMR lub inne urzędy blisko naszego adresu zamieszkania. Należy pamiętać, że jest on ważny tylko 3 lata. Po tym okresie należy go uaktualnić, wchodząc na stronę profilu zaufanego i umawiając wizytę online lub formę potwierdzenia w wybranej instytucji.

W momencie ogłoszenia naboru przez ARiMR rolnicy będą składać wniosek na formularzu (także przygotowanym przez ARiMR). Wśród załączników znajdą się: kopia wygenerowanego z aplikacji protokołu oszacowania szkód uwierzytelniona podpisem rolnika oraz kopia polisy ubezpieczeniowej upraw w gospodarstwie, jeśli były ubezpieczone. 

UWAGA:
W przypadku, gdy procentowa wysokość suszy ustalona w protokole przez aplikację będzie się różniła od wartości procentowej szkody wyznaczonej przez komisje powołane przez wojewodę (w postaci komisji osobowych koordynowanych przez gminy), ww. rozporządzenie przyjmuje:

 • wyższą wysokość szkód spowodowanych wystąpieniem suszy, jeśli różnica wynosi nie więcej niż 30% w stosunku do niższej wysokości szkód
 • niższą wysokość szkód powiększoną o 30%, jeśli różnica wynosi więcej niż 30% w stosunku 
  do niższej wysokości szkód
 • wysokość szkód ustaloną na podstawie danych IUNiG-PIB, jeżeli zgodnie z ustaleniami tego Instytutu wysokość szkód wynosi 0%.
 
Anna Walas 
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:susza
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO