KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Program azotanowy wciąż aktualny

Opublikowano 05.10.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Mamy jesień, dlatego warto przypomnieć podstawowe zasady programu azotanowego, zwłaszcza terminy stosowania nawozów azotowych.

Program azotanowy

I tak: w naszym województwie na gruntach ornych nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne stosujemy w terminie od 1 marca do 25 października, zaś nawozy naturalne stałe do 31 października. W uprawach trwałych, wieloletnich oraz na trwałych użytkach zielonych nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne można stosować do 31 października, natomiast nawozy stałe do 30 listopada.

Nie stosujemy nawożenia na glebach odłogowanych, dopuszcza się jednakże zastosowanie nawozów jesienią przed planowanym zakończeniem odłogowania. W bieżącym roku wprowadzono do „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” możliwość zastosowania elastycznego terminu wiosennego nawożenia: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego pod pewnymi warunkami.

W przypadku roślin zasianych jesienią (oziminy), upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych warunkiem jest przejście przez próg 3°C średniej dobowej temperatury powietrza. W przypadku pozostałych upraw obowiązuje próg 5°C średniej dobowej temperatury powietrza.

Przejście przez próg danej temperatury rozumiane jest jako czas, w którym przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 3°C lub czas, w którym przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 5°C. Wykazy powiatów, w których średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła próg 3°C i powiatów, w których nastąpiło przekroczenie średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 5°C, będą publikowane codziennie, w okresie od pierwszego do ostatniego dnia lutego danego roku, na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego – https://agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia.

W przypadku lokalizacji gospodarstwa na terenie 2 lub więcej powiatów, terminem rozpoczęcia nawożenia jest ten określony dla powiatu, z większym udziałem procentowym powierzchni gospodarstwa na tym obszarze w stosunku do całkowitej powierzchni tego gospodarstwa.

Okres 5-dniowy, przyjęty do określenia przejścia przez próg danej temperatury, wynika z fizjologii roślin, gdyż w tym czasie rozpoczynają się
procesy wskazujące na rozpoczęcie ich wegetacji.

Należy jednak pamiętać, że podczas stosowania nawozów obowiązują jeszcze inne ograniczenia wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2021 r. poz. 76, z 2022 r. poz. 1370, 2364), których należy przestrzegać. Są to: ograniczenie stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zakaz stosowania nawozów na glebach zalanych wodą oraz na terenach, gdzie profil glebowy jest nasycony wodą lub na gruntach przykrytych śniegiem.

Oprócz ww. zmiany w programie azotanowym, w bieżącym roku zaktualizowano wskaźniki produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu. Dodano tutaj nowe grupy, takie jak: osły, bawoły, lamy, alpaki oraz uporządkowano podział na grupy technologiczne dla innych gatunków. Uwzględniono także zasady obliczania produkcji nawozów naturalnych w przypadku otwartego systemu utrzymania.

Ponadto zaktualizowano sposób obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych dla dla upraw, takich jak: kukurydza uprawiana na zieloną masę, kapusta włoska, konopie włókniste, len włóknisty oraz szparagi. Uzupełniono również wartości pobrania azotu dla użytków zielonych, w zależności od kategorii agronomicznej gleby oraz zawartości materii organicznej gleby.

Dodano równoważnik nawozowy dla ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania i komunalnych osadów ściekowych, pozwalając na uwzględnienie tych źródeł azotu w bilansach dla poszczególnych upraw.

Treść rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” można znaleźć w Dzienniku Ustaw z 2023 r., poz. 244.

 
Ewa Sawicka
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:program azotanowy
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO