KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Kredyty płynnościowe dla rolników

Opublikowano 23.10.2023 r.
Kredyty mają pomóc w utrzymaniu płynności finansowej rolników, w obliczu ograniczeń na rynku spowodowanych agresją Rosji na Ukrainę. Banki, których lista umieszczona jest poniżej, udzielać będą kredytów z dopłatami do oprocentowania do 31 grudnia 2023 roku.

Kredyty płynnościowe dla rolników

Zgodnie z warunkami określonymi w Komunikacie Komisji, dotyczącymi wsparcia gospodarki po agresji Rosji na Ukrainę (tzw. „tymczasowe wsparcie ramy”) oraz przepisami krajowymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, banki rozpoczęły udzielanie kredytów producentom rolnym.

O takie wsparcie mogą ubiegać się osoby prowadzące produkcję rośliną i/lub zwierzęcą. Pieniądze mogą zostać przeznaczone zarówno na uregulowanie zaległych zobowiązań, jak i na bieżące wydatki związane z produkcją, np.: zakup kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz dla zwierząt, paliwa, inwentarza żywego czy materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli.

Środków kredytowych nie można natomiast przeznaczyć na spłatę kredytów, które zostały zaciągnięte na zakup środków trwałych, nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowych ze środków PROW 2007–2013 lub takich, które stanowią koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014–2020.

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna niebędąca rencistą, z tytułem niezdolności do pracy, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku małżeństw, kredyt może być udzielony tylko jednemu z małżonków, jednak drugi z nich musi wyrazić zgodę na zawarcie umowy z bankiem.

Limity kwot kredytów, jakie mogą zostać udzielone producentowi rolnemu, uzależnione są od wielkości gospodarstwa:
• 100.000 zł – gospodarstwa do 50 ha użytków rolnych
• 200.000 zł – gospodarstwa od 50 ha do 100 ha użytków rolnych

• 400.000 zł – gospodarstwa powyżej 100 ha użytków rolnych.

Ustalając kwotę kredytu, banki nie biorą pod uwagę udzielonych producentowi rolnemu kwot kredytów preferencyjnych z innych linii kredytowych, jak również nie jest wymagane wniesienie przez kredytobiorcę wkładu własnego.

Oprocentowanie kredytu płynnościowego płacone przez producenta rolnego to 2%. Pozostała część pokryta zostanie ze środków agencyjnych.

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania może być stosowana do 5 lat kredytowania od dnia zawarcia umowy. W przypadku kredytów udzielonych na dłuższy okres, rolnik będzie zobowiązany do spłaty odsetek według obowiązującej stopy procentowej, bez pomocy ze strony Agencji. Pomoc związana z dopłatą do oprocentowania może być łączona z innymi formami osłonowymi powiązanymi ze wsparciem gospodarki po inwazji Rosji na Ukrainę, obejmującymi produkcję podstawowych produktów rolnych, prowadzenie działalności w sektorach rybołówstwa i akwakultury, a także prowadzenie produkcji w kilku sektorach.

Producent rolny może przedłużyć sobie okres karencji spłaty kredytu do 2 lat. W tym czasie będzie zobowiązany do spłacania samych odsetek, natomiast kwota kapitału zostanie rozłożona na kolejne lata.

W okresie objętym umową banki mogą, przed terminem upływu spłaty kredytu:

• zastosować prolongatę spłat rat kapitału i odsetek
• wydłużyć okres kredytowania.

Aby otrzymać kredyt, rolnik musi złożyć wniosek do wybranego banku wraz z wymaganymi przez tę instytucję finansową załącznikami.

Banki współpracujące z ARiMR w zakresie kredytów:

1. SGB – Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze

2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A
3. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
4. Krakowski Bank Spółdzielczy
5. BNP Paribas Bank Polski S.A.
6. Santander Bank Polska S.A.
7. Credit Agricole Bank Polska S.A.
8. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 
Ewelina Berlińska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO