KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

WYSZUKIWARKA

Prawnik radzi - Elektroniczna księga wieczysta

Opublikowano 01.02.2018 r.
Od 2003 roku, na mocy ustawy, rozpoczęto proces przenoszenia wpisów z dotychczasowych ksiąg wieczystych do struktury ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym. Dziś w zasadzie każda księga wieczysta jest dostępna także w formie elektronicznej. Z jej treścią może zatem zapoznać się użytkownik internetu.

Księga wieczysta to zbiór dokumentów opisujący stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste w postaci papierowych dokumentów i elektronicznej są prowadzone przez sądy rejonowe, właściwe dla miejsca położenia nieruchomości. W odniesieniu do prawa ksiąg wieczystych obowiązuje tzw. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Polega ona na domniemaniu, że prawo ujawnione w księdze wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości, ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Rękojmia oznacza zatem, że właścicielem nieruchomości jest osoba wpisana do księgi wieczystej, jako jej właściciel.

Źródło informacji

Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości, jej obciążeniem (np. zabezpieczeniem swojego roszczenia) lub jej posiadaniem (np. dzierżawą), powinna znać treść aktualnego stanu nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej. 
Dostęp do elektronicznej księgi wieczystej (ekw) jest możliwy przez adres: https://ekw.ms.gov.pl/ albo w zakładce dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.ms.gov.pl/ Po wybraniu opcji „Przegląd księgi wieczystej”, wpisujemy jej numer i wybieramy polecenie „Wyszukaj księgę”. Po odszukaniu księgi mamy do wyboru opcję: Przeglądanie aktualnej treści KW lub Przeglądanie zupełnej treści KW (ta zawiera także wpisy wykreślone, np. o poprzednich właścicielach nieruchomości). 

Cztery działy

Informacje w elektronicznej księdze wieczystej zawarte są w 4 Działach (dostępnych w górnych zakładkach). 

Dział I-O to oznaczenie nieruchomości zawierające informacje o numerze działki, jej położeniu, obszarze (czyli powierzchni w hektarach), sposobie korzystania z nieruchomości i przeznaczeniu budynków. Dział I-Sp to spis ewentualnych praw związanych z prawem własności nieruchomości. 

Dział II Własność – zawiera oznaczenie właściciela lub właścicieli i ewentualnie użytkownika wieczystego oraz oznaczenie ich udziałów w tych prawach. Liczba wskazań udziałów w prawie 1/1 oznacza, że nieruchomość ma jednego właściciela, a 1/5, że wymieniony współwłaścicieli posiada 20%-owy udział we własności nieruchomości. Dział II zawiera także informację o dacie i tytule nabycia prawa własności (np. umowie sprzedaży, darowizny, zamiany, decyzji administracyjnej, orzeczeniu sądu, itp).

Dział III Prawa, ograniczenia, roszczenia – obejmuje wszelkie prawa osób trzecich (innych niż właściciele) wpisane na danej nieruchomości, z wyjątkiem hipotek. Mogą to być ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość jak służebności osobiste, gruntowe, użytkowanie, a ponadto prawo pierwokupu, odkupu, dożywocie, a także ograniczenia związane z nieruchomością, np. zakaz jej zbywania, obciążania, roszczenia z tytułu umowy dzierżawy, ostrzeżenia o toczącej się egzekucji z nieruchomości i inne. Dział ten zawiera także opis dokumentów będących podstawą tych wpisów.
Dział IV Hipoteki – zawiera wpisy hipotek zabezpieczających wierzytelności osób trzecich z oznaczeniem osoby wierzyciela, rodzaju hipoteki oraz sumy i waluty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. 

Hipoteka jako zabezpieczenie

Hipoteka, przypomnijmy, jest prawem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej na nieruchomości, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Innymi słowy, jeśli właściciel obciążył swoją nieruchomość hipoteką, wierzyciel będzie mógł dochodzić swojej wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w postępowaniu egzekucyjnym, korzystając z pierwszeństwa zaspokojenia, nawet jeśli właściciel następnie przeniósł własność tej nieruchomości.

Poznać numer

Aby skorzystać z elektronicznej księgi wieczystej, należy znać lub ustalić numer księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości. Numer księgi możemy uzyskać, znając numer działki ewidencyjnej, we właściwym starostwie powiatowym prowadzącym ewidencję gruntów i budynków w wydziałach geodezji lub katastru. Ewidencja gruntów i budynków jest jawna także dla osób trzecich, niebędących ich właścicielami, które wskażą swój interes prawny wglądu do ewidencji.

 

 

 

kontakt1.jpg
Jarosław Krzan - radca prawny
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO