KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Narodowy Instytut Wolności
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Podatki i opłaty lokalne w 2024 r.

Opublikowano 01.12.2023 r.
Wysokość podatków i opłat lokalnych rokrocznie wzrasta o wielkość inflacji w poprzednim roku. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 14 lipca 2023 r., opublikowanym w Monitorze Polskim z  17 lipca 2023 r., poz. 713 wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2023 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 wyniósł 115%, w związku z czym maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2024 roku zwiększą się o 15% w stosunku do roku 2023.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1452) minister finansów ogłosił górne granice ich stawek kwotowych na 2024 r. w obwieszczeniu z 21 lipca 2023 r., które zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 1 sierpnia 2023 r., poz. 774.

Podatek od nieruchomości od gruntów: 

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł/m2
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 6,66 zł/ha
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł/m2
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł/m2

Podatek od nieruchomości, od budynków lub ich części: 

 1. mieszkalnych – 1,15 zł/m2 powierzchni użytkowej
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł/m2 powierzchni użytkowej
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł/m2 powierzchni użytkowej
 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 6,76 zł/m2 powierzchni użytkowej
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł/m2 powierzchni użytkowej
 6. od budowli jest procentowa stawka – 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.  3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych:

 

 1. od samochodu ciężarowego o DMC od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
 • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1.173,19 zł rocznie
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.957,12 zł rocznie
 • powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 2.348,52 zł rocznie
 1. od samochodu ciężarowego o DMC równej lub wyższej niż 12 ton – 4.481,57 zł rocznie
 2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2.739,90 zł rocznie
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 
 • do 36 ton włącznie – 3.463,95 zł rocznie
 • powyżej 36 ton – 4.481,57 zł rocznie
 1. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają DMC od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2.348,52 zł rocznie
 2. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają DMC równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
 • do 36 ton włącznie – 2.739,90 zł rocznie
 • powyżej 36 ton – 3.463,95 zł rocznie
 1. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
 • mniejszej niż 22 miejsca – 2.773,16 zł rocznie
 • równej lub wyższej niż 22 miejsca – 3.506,02 zł rocznie. 

Opłaty lokalne:

 1. stawka opłaty targowej – 1.096,39 zł/dzień
 2. stawka opłaty miejscowej w miejscowościach mających korzystne właściwości klimatyczne walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – 3,22 zł/dzień
 3. stawka opłaty miejscowej w miejscowościach mających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 4,54 zł/dzień
 4. stawka opłaty uzdrowiskowej – 6,21 zł/dzień
 5. stawka opłaty od posiadania psów – 173,57 zł od jednego psa
 6. część stała opłaty reklamowej 3,62 zł dziennie 
 7. część zmienna opłaty reklamowej 0,33 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie

Powyższe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Wpływy z opłat i podatków lokalnych są dochodami własnymi gmin, w związku z czym ostateczne wysokości ich stawek określają rady gmin w drodze uchwał na podstawie obwieszczenia ministra finansów i dla swoich mieszkańców mogą ustalić je na niższym poziomie. Faktyczna wysokość tych stawek jest zależna od decyzji każdej gminy podjętej w odpowiedniej uchwale. Wartości te określone przez gminę nie mogą być wyższe od tych maksymalnych ustalonych przez 
ministra finansów. Gdy gmina nie zdąży z uchwaleniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych przed  końcem bieżącego roku, w roku przyszłym obowiązywać będą stawki dotychczasowe.

 

 
Dariusz Partyka
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO