KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Ceny sprzedaży i czynsz dzierżawny gruntów rolnych

Opublikowano 08.12.2023 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który gospodaruje nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, podsumował pierwsze 3 kwartały 2023 roku. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w tym okresie wyniósł 13,1 dt pszenicy/ha, natomiast średnia cena sprzedaży gruntów rolnych ukształtowała się na poziomie 53 103 zł za 1 ha.

W wyliczeniach zarówno średniej wysokości czynszu, jak i średniej ceny sprzedaży gruntów wyeliminowano grunty zabudowane oraz o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także grunty nierolne. Z wyliczeń, w przypadku dzierżawy, wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców, a w przypadku sprzedaży – transakcje o ekstremalnych wartościach ceny za 1 ha. 

Czynsz dzierżawny
Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. wyniosła 13,1 dt pszenicy/ha. Została ona ustalona na podstawie zawartych w tym okresie 2603 umów dzierżawy o łącznej powierzchni  23 431  ha gruntów.

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Najwyższe średnie czynsze uzyskano w województwach: wielkopolskim, opolskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim. 

W porównaniu do trzech kwartałów 2022 roku, w tym samym okresie 2023 roku nastąpił wzrost średniej wielkości czynszu o 0,3 dt pszenicy/ha, przy wydzierżawieniu o 7620 ha mniejszej powierzchni gruntów i zawarciu o 524 mniejszej liczby umów.


Cena sprzedaży gruntów rolnych

Średnia cena uzyskana w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. wyniosła 53 103 zł za 1 ha. Ceny określono na podstawie zawartych w tym czasie 2909 umów sprzedaży i sprzedanych  2239 ha (dla których badano ceny).

Średnie ceny sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu WRSP w trzech kwartałach - I, II III - 2023 r. w zł/ha

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Najwyższe średnie ceny w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. osiągnięto w województwie województwach: dolnośląskim – 72,7 tys. zł/ha i kujawsko-pomorskim – 60,8 tys. zł/ha.

Analizując ceny nieruchomości w poszczególnych grupach obszarowych, zauważa się, że najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej do 2 ha – 59,6 tys. zł za 1 ha (2815 umów sprzedaży), następnie w grupie 2,01–9,99 ha – 46,1 tys. zł za 1 ha (71 umów sprzedaży) i w grupie 10–99,99 ha – 42,9 tys. zł. za 1 ha (23 umowy sprzedaży).

W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. sprzedano 2239 ha (w tym 492 ha w III kw. br.) – tj. o24% gruntów sprzedanych mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. Najwięcej gruntów sprzedano w grupie obszarowej do 2 ha – 1315 ha (59% wszystkich sprzedanych gruntów). 

W 2023 roku zaplanowano sprzedaż na poziomie nieco ponad 5 tys. ha gruntów rolnych z Zasobu WRSP. 

źródło: KOWR

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO