KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych

Opublikowano 15.12.2023 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. będzie przyjmować wnioski na wymianę pokryć dachowych, m.in. z azbestu.

W regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem na takie działanie wprowadzono korzystne dla rolników zmiany. Między innymi można z tej pomocy skorzystać również w gminach miejskich (na budynkach służących produkcji rolnej). Poza tym wydłużono termin dla wnioskodawców na uzupełnienie wniosku lub złożenie wyjaśnień z 7 do 14 dni, a także wprowadzono bardziej precyzyjne zawiadomienia wysyłane do zainteresowanych, np. o potrzebie uzupełnienia wniosku lub przedłożenia wyjaśnień. Korzystną zmianą jest także możliwość złożenia do wniosku o płatność potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych w ramach wymiany pokrycia dachowego w zakresie materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska na budynku służącym produkcji rolniczej, w tym usunięcia eternitu, zawierającego azbest. W poprzednim naborze dokument ten był wymagany do wniosku o przyznanie pomocy.

Do wsparcia kwalifikuje się rolnik, który posiada ubezpieczenie w KRUS lub miał przyznane dopłaty bezpośrednie w 2022 r. z zastrzeżeniem, że jest:

 • właścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu 
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji: producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności 
 • jest pełnoletni

Kwota dotacji wynosi 40 zł/m2 i przysługuje maksymalnie do 500 m2 wymienianego pokrycia dachu. Ogólna suma pieniędzy przewidzianych do rozdysponowania w tym naborze to 250 mln zł. Wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji KPO wynosi maksymalnie na jednego ostatecznego odbiorcę pomocy – 20.000 zł.

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o jej przyznanie we wniosku o objęcie wsparciem. 

Dotacji udziela się na inwestycje:

 • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku 
 • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą pomocy i nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. 
 • które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku 
 • które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od momentu zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty jego realizacji.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów premiujących, takich jak: 

 • przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – 3 punkty 
 • przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika – 5 punktów.

Wsparcie przysługuje według porządku ustalonego przy zastosowaniu powyższych wymogów. Spełnienie jednego lub więcej z nich decyduje o kolejności umieszczenia przedsięwzięcia na liście inwestycji możliwych do objęcia pomocą. W pierwszym rzędzie dofinansowanie należy się tym wnioskodawcom, których projekty uzyskały największą sumę punktów. 

W przypadku zdobycia takiej samej ich liczby, najpierw wsparcie przysługuje temu wnioskodawcy, który pierwszy złożył dokument. 

Wnioskodawca składa wniosek za pomocą formularza udostępnionego przez Agencję na PUE. Szczegóły 
naboru znajdują się pod linkiem: TUTAJ

 
Anna Walas
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO