KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Podatek dochodowy od działów specjalnych produkcji rolnej w 2024 r.

Opublikowano 23.12.2023 r.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 25 maja 2023 r. (Monitor Polski z 2023 roku, poz. 535), wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2022 r. w stosunku do tych wartości z 2021 r. wyniósł 138,6% – wzrost cen o 38,6%. Dlatego też Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uwzględniając ww. wskaźnik ogłoszony przez Prezesa GUS, zmienił wysokości norm szacunkowych dochodu. 

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2647, z późn. zm.) Minister Finansów w rozporządzeniu z 19 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 2335) określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2024 r. W 2024 r. podatek dochodowy od osób fizycznych osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie o ok. 38,6% wyższy niż w 2023 r. 

Wybrane rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej oraz normy szacunkowe dochodu rocznego

Do 20 stycznia każdego roku podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani złożyć urzędowi skarbowemu (właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika) deklarację PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku podatkowym. Potem naczelnik urzędu skarbowego wydaje podatnikowi decyzję, ustalającą wysokość zaliczek na dany rok. Następnie trzeba je (obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne) wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego w terminach do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień płaci się do 20 stycznia następnego roku podatkowego. 

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie trwania roku podatkowego mają obowiązek złożyć deklarację PIT-6 w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności oraz dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego na druku NIP-7 w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO