KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

"Produkt polski" - oznaczenie zgodne z prawem

Opublikowano 01.02.2018 r.
Z końcem roku 2017 minął termin na dostosowanie do nowych przepisów regulujących zasady znakowania produktów spożywczych znakiem „Produkt polski”. Zmiany w tym zakresie, zgodne z przepisami unijnymi, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, w postaci znowelizowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604). 
Zostały one podyktowane potrzebą wprowadzenia nowych regulacji dotyczących dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski” wraz z określeniem dodatkowo wzoru znaku graficznego, do zastosowania przy wskazywaniu takiej informacji. Przepisy ustawy w dotychczasowym brzmieniu nie regulowały znakowania środków spożywczych informacją o kraju pochodzenia.

Jedna czwarta bakalii

Przepisy określają jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania informacji „Produkt polski”. Stanowią one, że produkty muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii), w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Produkty nieprzetworzone 

Mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”, jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz, odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego, aby zostały one pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Produkty przetworzone 

Uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych, dla których można stosować informację „Produkt polski” muszą dodatkowo odpowiadać następującym wymaganiom:
ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”,
  • inne, niż wskazane wyżej składniki, nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem użytej wody) oraz składników tych nie można zastąpić takimi samymi składnikami, które zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cenione pochodzenie

Wprowadzenie jednoznacznych kryteriów umożliwiających podawanie informacji „Produkt polski” umożliwia konsumentom wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce, z użyciem polskich surowców. Z badań przeprowadzonych w 2012 roku przez Europejską Organizację Konsumentów wynika, że dla 66% polskich konsumentów, pochodzenie produktu stanowi ważny czynnik decydujący o jego zakupie (według 22% ‒ bardzo ważny, a dla 44% ‒ raczej ważny), plasujący się na szóstym miejscu za smakiem, ceną i okresem trwałości, wygodą i wyglądem. Szczególnie istotne dla nas jest pochodzenie mięsa – 
aż 88% wskazało informację o kraju, jako ważny czynnik.

Z polskich surowców

Zgodnie z nowymi przepisami, istnieje możliwość stosowania przez przedsiębiorców wprowadzających żywność do obrotu dobrowolnego oznakowania ‒ „Produkt polski”, które może zostać (ale nie musi) przedstawione alternatywnie w formie graficznej. Wzór znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie (Dz. U. z 2016 r. poz. 2148). 
 
Określenie wzoru znaku umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów spełniających kryteria określone w ustawie o jakości handlowej dla informacji „Produkt polski”, czyli wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.

Prosty znak

W rozporządzeniu przyjęto prosty wzór znaku, który będzie się konsumentom kojarzył z krajowymi wyrobami – 
tło biało-czerwone, napis „Produkt polski” niestylizowany. Znak graficzny zawierający informację „Produkt polski”, ma kształt prostokąta podzielonego w poziomie na dwa równe prostokąty. Kontur znaku wyznacza obrys w kolorze czerwonym.
 
Przepisy dotyczące wskazywania kraju pochodzenia, zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Zgodnie z art. 26 ust. 2 tego rozporządzenia, zamieszczenie w oznakowaniu informacji dotyczących źródła lub miejsca pochodzenia gotowego produktu (środka spożywczego), jest obowiązkowe jedynie w przypadku, gdy brak takiej informacji mógłby w istotnym stopniu wprowadzać w błąd konsumenta, co do prawdziwego źródła pochodzenia. 
 
Przepisy unijne określają katalog produktów, w przypadku których podawanie kraju pochodzenia jest obowiązkowe (patrz ramka). Dodatkowe umieszczenie informacji „Produkt polski” w przypadku tych produktów, nie będzie sprzeczne z wymaganiami UE w zakresie znakowania żywności.
 
Przestrzeganie nowych przepisów w zakresie dobrowolnego oznakowania artykułów rolno-spożywczych informacją „Produkt polski” podlega kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Oznakowanie artykułów rolno-spożywczych stanowi bowiem element jakości handlowej (zgodnie z definicją jakości handlowej zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych).
 
Rodzaje produktów, dla których trzeba określać kraj pochodzenia
• świeże owoce i warzywa,
• wołowina i cielęcina (konieczność podawania kraju urodzenia, chowu, uboju i rozbioru),
• ryby i owoce morza,
• miód,
• wino (kraj, w którym wyprodukowane są winogrona),
• oliwa z oliwek,
• jaja (nadruk symbolu literowego kraju pochodzenia),
• drób importowany spoza UE,
• surowe, pakowane mięsa ze świń, kóz, owiec i drobiu (kaczki, gęsi, kury, indyki).
 
 
 
kontakt1.jpg
Grażyna Norbert
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO