KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Pozarolnicza działalność gospodarcza a KRUS

Opublikowano 19.01.2024 r.
Rolnik, decydując się na założenie pozarolniczej działalności gospodarczej, nie musi rezygnować z ubezpieczenia w KRUS. Zgodnie z art. 5 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, posiadacz nieruchomości rolnej lub domownik, rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy niej, może ciągle podlegać ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. 

A by nadal pozostać w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rolnik lub domownik zakładający pozarolniczą działalność gospodarczą, musi spełnić kilka warunków określonych Ustawą, mianowicie:

  1. Podlegać ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy przez co najmniej 3 lata nieprzerwanie;
  2. Złożyć w KRUS w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej bądź współpracy przy działalności pozarolniczej oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia;
  3. Jednocześnie nadal prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym, obejmującym powierzchnię użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
  4. Nie mieć ustalonego prawa do emerytury, renty lub świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  5. Kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać kwoty granicznej1.

Rolnik, który spełnia powyższe warunki, musi wziąć też pod uwagę obowiązki, które będzie miał jako przedsiębiorca ubezpieczony w KRUS. 
Przede wszystkim, po rozliczeniu roku podatkowego, tj. do 31. maja każdego roku, zobowiązany jest złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego, iż kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. Jeśli kwota ta zostanie przekroczona lub termin, w którym trzeba złożyć oświadczenie, zostanie przekroczony, rolnik zostanie pozbawiony prawa do ubezpieczeń rolniczych – wówczas będzie musiał zarejestrować się do ubezpieczeń w ZUS. Usprawiedliwieniem w takich sytuacjach może być wskazanie przyczyn niezależnych od rolnika, losowych, np. pobyt w szpitalu. Wówczas KRUS może przywrócić termin na złożenie dokumentu. 
W sytuacji, gdy podatek dochodowy przekroczy limit, rolnik zobowiązany będzie do odprowadzania składek do ZUS-u lub zrezygnować z pozarolniczej działalności i dalej korzystać z ubezpieczenia rolniczego.


Kolejnym, równie ważnym zobowiązaniem rolnika lub domownika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, jest opłacanie miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – w podwójnym wymiarze oraz składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie –  w pojedynczej wysokości. Składki na to ubezpieczenie opłacane są kwartalnie (ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału), a ich wysokość uzależniona jest od wielkości gospodarstwa rolnego.
 

 
Aleksandra Pazderska
"Wieś Kujawsko-Pomorska", grudzień 2023 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO