KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Podatek rolny i leśny w 2024

Opublikowano 19.01.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem ziem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza nie uznaje się gruntów rolnych:

 1. przez które przebiegają urządzenia, wchodzące w skład przedsiębiorstwa prowadzącego działalność telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej, lub zajmującego się transportem wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej
 2. zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu powyższych urządzeń, konieczny dla zapewnienia właściwej ich eksploatacji
 3. zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej – chyba, że grunty te są jednocześnie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza oraz innej niż działalność opisana powyżej.

W związku z powyższym, również podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami gruntów
 2. posiadaczami samoistnymi gruntów
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów
 4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 5. dzierżawcami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, jednego z czterech, do których klasyfikuje się gminy oraz miasta, w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych
 2. dla pozostałych gruntów, tj. niestanowiących gospodarstw rolnych – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. 

WIELKOŚĆ PODATKU ROLNEGO w 2024 r.

W Monitorze Polskim z 20 października 2023 roku. poz. 1129 ukazał się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w którym ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów minionych przed kwartałem poprzedzającym rok podatkowy 2024, 
wynosi 89,63 zł/dt. Wielkość ta jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2024, który stanowi równowartość pieniężną 2,5q żyta. W przyszłym roku podatek wyniesie zatem 224,075 zł od 1 ha (2,5 dt *89,63 zł) i będzie wyższy o 38,96 zł/ha 
niż w roku bieżącym. Wzrost wyniósł 21%.


Podatek dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych, tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha, stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta na hektar, a więc wyniesie w 2024 roku 448,15 zł/ha i będzie wyższy o 20,50 zł/ha niż obecnie. Nastąpił zatem jego wzrost o 21%.

Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

Rady gmin są uprawnione do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze swojego działania i ostateczne wysokości stawek podatku rolnego dla swoich mieszkańców mogą ustalić na niższym poziomie.

 
Dariusz Partyka
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO