KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Bonus frekwencyjny dla KGW

Opublikowano 08.02.2024 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniło zasady wypłaty tzw. bonusu frekwencyjnego dla kół gospodyń wiejskich.

W odpowiedzi na poselską interpelację, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniło najważniejsze zasady wypłaty tzw. bonusu frekwencyjnego dla kół gospodyń wiejskich. 

Przypominamy, że zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi: …gminy liczące do 20 tysięcy mieszkańców, w których ponad 60 proc. uprawnionych weźmie udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie rządowe, z którego skorzystają m.in. koła gospodyń wiejskich... 

Na stronie resortu rolnictwa podano informację, że w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie zakresu zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiany przepisów upoważniają ją do wypłaty środków dla kół gospodyń wiejskich, które zakwalifikowały się do wsparcia w ramach akcji profrekwencyjnej ogłoszonej przed wyborami parlamentarnymi. Opublikowana nowela rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu isposobów realizacji niektórych zadań ARiMR weszła w życie 12 grudnia 2023 roku. Od tej daty instytucja ta może wypłacać środki dla kół gospodyń wiejskich za tę akcję.

W rozporządzeniu wskazano, że: środki wypłacane są z urzędu kołu gospodyń wiejskich, którego siedziba znajduje się na obszarze gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys., w której frekwencja w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60 proc.

Wysokość wsparcia to iloraz kwoty 250.000 zł i liczby kół gospodyń wiejskich, których siedziba znajduje się na obszarze danej gminy. Wielkość ta zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglona w dół. 

Środki finansowe przysługują tylko tym KGW, które do 15 października 2023 r. były wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z rozporządzeniem, ARiMR na ich wypłatę ma czas do 30 czerwca 2024 r. Nie będzie to uzależnione od zadeklarowania przez samorządy gmin wkładu własnego, a środki wypłacane będą na rachunek KGW wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

Co ważne, nie przewiduje się sporządzania sprawozdawczości z wydatkowania otrzymanej z tego źródła pomocy

 
Izabela Radziwon 
Artykuł opubkikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO