KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Rekompensaty dla wierzycieli

Opublikowano 22.03.2024 r.
Rolnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne sprzedane podmiotowi, który stał się niewypłacalny, mogą starać się o rekompensatę z Funduszu Ochrony Rolnictwa. Jego celem jest ochrona producentów rolnych przed skutkami niewypłacalności podmiotów nabywających ich produkty (art. 10 ust. 1 ustawy o Funduszu Rolnictwa w Dz.U. z 2023 r., poz. 1130, zwanej dalej uFOR).

Wniosek o przyznanie rekompensaty z Funduszu w 2024 roku można składać do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę instytucję, w terminie do 31 marca 2024 r. Dotyczy to podmiotów, 
które stały się niewypłacalne w 2023 r.

Wniosek należy złożyć osobiście, ewentualnie przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Można do niego załączyć faktury potwierdzające istnienie wierzytelności, ale należy wskazywać jedynie te roszczenia, które nie uległy przedawnieniu. Trzeba zatem pamiętać, że wierzytelności należne prowadzącym gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem dwóch lat (art. 554 Kodeksu Cywilnego). 

W przypadku faktur dokumentujących roszczenia, wystawionych w okresie wskazującym na przedawnienie, do wniosku należy dołączyć oryginały lub poświadczone przez notariusza za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia. Jeden wniosek dotyczy jednego dłużnika. W przypadku wnioskowania o przyznanie rekompensaty dla jednego producenta rolnego, wskazującego kilka podmiotów skupujących, które nie zapłaciły za nabyte od niego produkty rolne, a które stały się niewypłacalne, konieczne jest złożenie wniosków na osobnych formularzach odnoszących się do każdego z tych podmiotów.

Rekompensata dla producenta rolnego, który nie otrzymał zapłaty, przyznawana będzie w oparciu o:

  • złożony przez producenta rolnego wniosek
  • informację uzyskaną od podmiotu niewypłacalnego potwierdzającą istnienie wierzytelności.

Przyznane kwoty będą wypłacane jedynie na rachunek bankowy. Decyzje w tym zakresie w 2024 r. wyda dyrektor OT KOWR w terminie do 30 czerwca 2024 r. Rekompensaty wypłacone zostaną w terminie 30 dni od daty, kiedy decyzja stanie się ostateczna. Z dniem wypłaty następuje 
z mocy prawa przejście wierzytelności producenta rolnego do wysokości wypłaconych rekompensat (art. 13 ust. 1 uFOR) na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 
Izabela Radziwon
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO