KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Efektywne doradztwo to klucz do rozwoju rolnictwa

Opublikowano 14.06.2024 r.
W dzisiejszych czasach rolnictwo staje przed wieloma wyzwaniami, które wymagają nowoczesnych rozwiązań i wsparcia ze strony ekspertów. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (KPODR) w Minikowie jest jedną z instytucji, która nie tylko reaguje na te wyzwania, ale również aktywnie wspiera rolników w ich rozwoju, propagując dobre praktyki oraz innowacje.

Ośrodek zlokalizowany w sercu kujawsko-pomorskiego regionu rolniczego, pełni kluczową rolę  w dostarczaniu wysokiej jakości doradztwa rolniczego i szkoleń dla lokalnych gospodarstw. Prowadzi działania mające na celu zwiększenie wydajności i zrównoważenia produkcji rolnej, wspierając jednocześnie ochronę środowiska naturalnego i promując innowacyjne metody uprawy.
Dobrą praktyką realizowaną w KPODR jest stałe dostosowywanie oferty szkoleń i doradztwa do zmieniających się potrzeb rolników oraz trendów w rolnictwie. Dzięki temu mają dostęp do najnowszej wiedzy i technologii, które mogą zastosować w swoich gospodarstwach, aby zwiększyć efektywność produkcji.


Kolejnym ważnym działaniem jest promowanie zrównoważonego rolnictwa poprzez edukację i wsparcie w zakresie praktyk ekologicznych, ochrony bioróżnorodności oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Ośrodek zachęca rolników do stosowania metod uprawy przyjaznych dla środowiska, co przyczynia się zarówno do poprawy jakości gleby i plonów, jak i do ochrony ekosystemów.
Nie bez znaczenia jest również rola KPODR w propagowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w rolnictwie. Poprzez organizację pokazów i szkoleń z zakresu nowoczesnych maszyn rolniczych, systemów nawadniania czy monitorowania upraw, rolnicy mają możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie angażuje się dodatkowo w promocję zdrowej żywności i lokalnych produktów rolnych. Poprzez organizację targów i stoisk promocyjnych, wspiera rolników w dystrybucji ich produktów oraz edukuje konsumentów na temat wartości odżywczych i korzyści spożywania takich wyrobów.


Ważnym elementem działań jest też budowanie relacji między rolnikami, instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz administracją lokalną. Współpraca ta umożliwia wymianę doświadczeń, transfer wiedzy oraz skuteczniejsze działania na rzecz rozwoju rolnictwa w regionie.
W ramach „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” (SIR), Ośrodek pełni rolę lidera w promowaniu postępu i rozwoju rolnictwa.


Sieć na rzecz innowacji w KPODR to złożona struktura, która integruje różne podmioty związane z rolnictwem, w tym rolników, naukowców, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego. Celem sieci jest wymiana doświadczeń, promowanie najlepszych praktyk oraz wspieranie innowacji, które mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności rolnictwa regionu.
Jednym z głównych działań SIR jest organizacja spotkań, konferencji oraz warsztatów tematycznych, które umożliwiają uczestnikom dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Podczas tych wydarzeń rolnicy mogą zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, praktykami ekologicznymi czy też trendami rynkowymi, co pozwala im na lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków.
Ponadto SIR wspiera rolników we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w swoich gospodarstwach, poprzez kontakty z ekspertami oraz doradcami specjalizującymi się w różnych dziedzinach rolnictwa. Dzięki temu rolnicy mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy w zakresie planowania produkcji, optymalizacji procesów czy też wyborze odpowiednich technologii.


W ramach działania 5 „Poszukiwanie Partnerów KSOW do współpracy w ramach Działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy” Ośrodek zrealizował 12 projektów na kwotę 285 290,51 zł.


W przypadku partnerów KSOW, również największym zainteresowaniem cieszyły się operacje realizowane z działania 5. Wykorzystano środki na 2 projekty na kwotę 52 134,90 zł.

Procentowe wykorzystanie środków w podziale na działania KSOW w ramach operacji zrealizowanych w latach 2015–2023 (opracowanie własne)

Spośród operacji własnych zrealizowanych przez KPODR w ramach działania 2 „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” wykorzystano 2 412 860,19 zł. 
Podczas realizacji wszystkich działań objętych dwuletnim Planem operacyjnym KSOW zapewniano upowszechnienie informacji o PROW 2014–2020, w tym o Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie stanowi istotne ogniwo w rozwoju rolnictwa na terenie regionu. Dzięki swoim działaniom wspiera rolników w stosowaniu nowoczesnych i zrównoważonych praktyk, co przekłada się na wzrost efektywności produkcji, ochronę środowiska i poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” stanowi ważne narzędzie wspierające rolnictwo regionu. Ośrodek jako beneficjent projektu ma istotny wpływ na rozwój sektora rolniczego, promując innowacje oraz upowszechniając dobre praktyki.

 
Mirosława Wajnert
"Wieś Kujawsko-Pomorska", maj 2024 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO