KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Pomoc dla producentów świń - wyrównanie dochodu

Opublikowano 15.02.2018 r.
Od 10 lutego 2018 r. uruchomiony został program pomocy krajowej dla producentów świń, prowadzących działalność rolniczą na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem  afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. 

Pomoc będą  mogli otrzymać producenci świń:

1) którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2) będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem,

3) którzy utrzymują  lub utrzymywali świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wskazanych obszarach. 

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta świń:

 •     ze sprzedaży od 1 lipca 2017 r. świń z siedziby stada położonej na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, 
 •    w 2017 r. w związku z wprowadzeniem, w tym roku zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na którym znajduje się siedziba stada producenta świń. 

Pomoc nie przysługuje do świń:

 •     do których producent świń otrzymał pomoc  w ramach nadzwyczajnej  pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, lub
 •     do których producent świń otrzymał pomoc  w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny, lub
 •     do których producent świń otrzymał pomoc w ramach krajowych programów wsparcia, lub  przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi, lub
 •     które producent świń sprzedał  w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej  będzie można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń.

Formularz wniosku będzie już wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

 

Do wniosku dołącza się:

 •     kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy.
 •     zgodę współposiadaczy gospodarstwa na ubieganie się o pomoc finansową, jeżeli gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, złożoną na formularzu udostępnionym przez ARiMR, 
 • oświadczenie producenta świń o kwocie obniżonego dochodu ze sprzedaży świń za okres, za który składany jest wniosek o udzielenie pomocy finansowej, wraz z załącznikiem do oświadczenia, na wzorze udostępnionym na stronie ARiMR – wymagane wyłącznie w przypadku ubiegania się producenta świń o wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń od 1  lipca 2017 r.

 

Wzór oświadczenia wraz z formularzem wniosku zostanie wkrótce udostępniony na stronie internetowej Agencji.
 

Źródło: ARiMR

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO