KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
6 lutego 2018

Jak udowodnić potrzebę użycia pestycydu?

Ustawa o środkach ochrony roślin zobowiązuje rolników między innymi do podania w ewidencji zabiegów przyczyny wykonania każdego zabiegu ochronnego. Jak udowodnić potrzebę użycia pestycydu? 

Ustawa wprowadziła następujące wymogi wobec profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin (ś.o.r.), do których zalicza się rolników wykonujących zabiegi ochronne z użyciem opryskiwaczy:

 • obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin;
 • obowiązek dokumentowania zabiegu w ewidencji i przechowywania jej przez okres 3 lat;
 • obowiązek podawania w dokumentacji sposobu realizacji zasad integrowanej ochrony roślin oraz przyczyny wykonania zabiegu.

Ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin powinna zawierać:

 • nazwę rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu;
 • powierzchnię uprawy roślin lub obiektów magazynowych;
 • powierzchnię, na której wykonywany jest zabieg ochrony roślin;
 • termin zabiegu;
 • nazwę zastosowanego ś.o.r.;
 • dawkę środka;
 • przyczynę zastosowania środka;
 • uwagi.

W ewidencji należy wpisać informację o sposobie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie uzasadnionej przyczyny wykonania zabiegu.


Wszelkie poradniki, metodyki integrowanej ochrony i programy ochrony upraw nie zwalniają producenta rolnego od wykonywania systematycznych lustracji pola, analizy warunków meteorologicznych i uwzględnienia progów ekonomicznej szkodliwości prowadzących do podjęcia decyzji o potrzebie wykonania zabiegu chemicznego.


Próg ekonomicznej szkodliwości to liczebność populacji agrofaga, przy której koszt wykonania zabiegu ochronnego jest równy stracie wartości plonu spowodowanej przez tego szkodnika.


Fungicydy

W przypadku ochrony przed chorobami grzybowymi decyzja o rozpoczęciu zabiegów musi być poparta zaistnieniem warunków sprzyjających infekcji (np. wilgotność, temperatura), obecności tkanki roślinnej podatnej na porażenie lub dużym nasileniem chorób w poprzednim sezonie. Należy wykazać, że na podstawie powszechnej sygnalizacji bądź systemów wspomagania decyzji zaistniały krytyczne warunki, w których może dojść do porażenia roślin patogenami, dlatego konieczne były zabiegi profilaktyczne bądź interwencyjne w zwalczaniu chorób. 


Herbicydy

Użycie wybranego herbicydu doglebowego powinno być poparte chęcią zapobiegnięcia zachwaszczeniu w oparciu o informacje z poprzedniego sezonu, gdy nasilenie chwastów było duże, przez co przypuszczalnie liczba nasion danego gatunku chwastu w podłożu jest ogromna, lub gdy z powodu poprzedzającej uprawy mogło dojść do kompensacji w glebie nasion zbędnych roślin (np. spodziewane są samosiewy rzepaku, zbóż, w ogóle roślin jednoliściennych).


Jeżeli jest odpowiednia ilość czasu, to w przypadku środków doglebowych warto na fragmencie stanowiska rozłożyć przezroczystą folię, mocując jej brzegi kamieniami lub ziemią

Większa wilgotność i wyższa temperatura pod folią spowodują przyspieszenie wschodów chwastów. Na tej podstawie można określić ich skład botaniczny i liczebność. Pomocne są także tabele żywotności nasion w glebie. To wytyczne pomocne głównie w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych.


Sięgnięcie po herbicydy nalistne należy udokumentować obecnością chwastów w uprawie. Niestety, nie ma jednoznacznych opracowań dotyczących progów szkodliwości chwastów. Dostępne w różnych źródłach progi szkodliwości są informacjami orientacyjnymi, pomocniczymi, ale nie obligatoryjnymi. W rzeczywistości decyzję o zwalczaniu chwastów podejmuje się na podstawie indywidualnej oceny zagrożenia. Niemniej jednak należy kontrolować zarówno liczbę zabiegów, jak i skład gatunkowy chwastów. 


Dopuszczone są więc zabiegi profilaktyczne i interwencyjne.


Zoocydy

Zoocydów można obecnie używać wyłącznie po stwierdzeniu obecności szkodnika lub objawów jego żerowania wskazujących na to, że liczebność agrofaga przekroczyła dopuszczalny próg szkodliwości. Zabieg powinien być poprzedzony monitoringiem, np. wystawieniem pułapek chwytnych i ich systematyczną kontrolą, nawet kilkakrotną w ciągu doby. Możliwe są wyłącznie zabiegi interwencyjne. Profilaktyka przy zwalczaniu szkodników dopuszczona jest tylko w postaci zaprawiania materiału siewnego i nasadzeniowego oraz dezynsekcji obiektów przechowalniczych. 

 

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) dostępne są:
 • metodyki integrowanej ochrony różnych gatunków roślin (LINK); 
 • rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu (LINK);
 • wyszukiwarka i etykiety ś.o.r.;
 • inne opracowania przydatne przy wykonywaniu zabiegów.

 

 

kontakt1.jpg
Andrzej Siennicki
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione