KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
1 marca 2018

Darmowa pożyczka dla producentów świń - wyjaśniamy zasady otrzymania pieniędzy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielenie nieprocentowanej pożyczki na spłatę długów. Wyjaśniamy zasady otrzymania pomocy.  

Na spłatę jakich długów można otrzymać pożyczkę? ​

 • zobowiązania z tytułu umów sprzedaży, w tym z tytułu nieopłaconych faktur np. za maszyny i urządzenia, materiał siewny i szkółkarski, inwentarz żywy, nawozy, pasze, środki ochrony roślin, opał, paliwo itp.,
 • zobowiązania z tytułu umów kredytu lub pożyczek, w tym kredytów konsolidacyjnych oraz kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania,
 • opłaty z tytułu sprzedaży (poboru) wody, energii lub odbioru ścieków, 
 • opłaty na rzecz spółek wodnych,
 • opłaty z tytułu umów ubezpieczeniowych (niezależnie od rodzaju ubezpieczeń),
 • zobowiązania z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości, w tym wobec KOWR lub gminy

 

Dla kogo pieniądze? ​

Pozyczkę otrzymać może producent rolny, prowadzący gospodarstwo na terenach występowania Afrykańskiego Pomoru Świń

 

Nie dla wszystkich 

ARiMR odmówi wypłaty pożyczki jeśli: 

 • postępowanie o spłatę tych długów prowadzi już komornik sądowy lub poborca skarbowy 
 • przedsiębiorca, który stara się o pożyczkę ogłosił upadłość lub jeżeli ogłoszono jego likwidację 
 • przedsiębiorca posiada już niespłacone w terminie zobowiązania względem ARiMR, z tytułu innych pożyczek 

 

WAŻNE: 

 1. Pożyczka nie dotyczy wyłącznie produkcji świń. Jeśli przedsiębiorca prowadzi inną produkcję, to również może wnioskować o pomoc finansową.
 2. Długi, o których mowa dotyczyć mogą również małżonka, o ile rolnik nie ustanowił rozdzielności majątkowej. 
 3. Pożyczka może dotyczyć płatności zaległych, jak również tych przyszłych. 
 4.  Pożyczka jest nieoprocentowana, a Agencja nie pobiera prowizji za jej udzielenie. 

 

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

1. Kwota pożyczek musi być równa kwocie posiadanych długów i nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż:

 • 50.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;
 • 100.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;
 • 300.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;
 • 500.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;
 • 1.000.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

 

 

Jakie zabezpieczenie pożyczki? 

Umowa pozyczki zabezpieczona będzie w formie wkesla własnego in blanco. Po spłacie pożyczki weksel zostanie zwrócony pożyczkobiorcy (jeśli pożyczkobiorca o to wystąpi) ;ub komisyjnie zniszczony przez Agencję. 

 

Jakie dokumenty sa potrzebne? 

Wniosek o pożyczkę należy złożyć wraz z:

 • oświadczeniem producenta o wysokości długów
 • dokumentami potwierdzającymi kwoty zobowiązań cywilnoprawnych 
 • wyrokiem sądu lub umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawartej w formie aktu notarialnego - w przypadku współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową,
 • dokumentami dotyczącymi powiązań osobowych lub kapitałowych,
 • zaświadczeniami dotyczącymi pomocy de minimis oraz informacjami niezbędnymi do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik - pisemnym pełnomocnictwem co najmniej do zawierania czynności cywilnoprawnych oraz zaciągania zobowiązań wekslowych z podpisem poświadczonym notarialnie albo podpisem złożonym przez producenta świń w biurze powiatowym w obecności kierownika biura powiatowego,
 • umową spółki - w przypadku Wniosku złożonego przez spółkę cywilną,
 • oświadczeniem małżonka producenta świń ubiegającego się o pożyczkę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki albo oświadczeniem producenta świń o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej - w przypadku producenta świń będącego osobą fizyczną,
 • oświadczeniem współwłaściciela albo współwłaścicieli gospodarstwa rolnego, na obszarze którego znajduje się siedziba stada, w odniesieniu do której posiadacz świń ubiega się o pożyczkę, w przypadku gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami są osoby fizyczne - również ich małżonków - o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej,
 • w przypadku, gdy pożyczka ma zostać wypłacona na rachunek współmałżonka: pełnomocnictwem do odbioru przez pożyczkobiorcę środków z rachunku bankowego współmałżonka, potwierdzeniem rachunku bankowego.

Pomoc zostanie udzielona na podstawie umowy pożyczki, która będzie zawierana w formie pisemnej.

 

Czy warto? 

Zdecydowanie tak. Jeśli sytuacja ekonomiczna gospodarstwa nie pozwala nam na spłatę zobowiązań,a wizja egzekucji komorniczej jest coraz bliższa, warto zaciągnąć pożyczkę, która nie jest oprocentowana. Okres 10 lat to wiele czasu, na wyjście z finansowego dołka i spłatę długów. 

 

 

kontakt1.jpg
Sergiusz Baar
Redakcja WDR
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione