KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
3 marca 2018

Pieniądze dla przetwórców - kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?

Od 30 marca do 29 kwietnia oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój. Jest ono finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
Pomoc może zostać przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która: 
 • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (sektory produkcji objęte pomocą zostały opisane w tabeli),
 • działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Zobowiązanie na pięć lat

Wnioskodawca powinien się zobowiązać, że w okresie od złożenia ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat dokonania przez ARiMR płatności końcowej, będzie:
nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych bezpośrednio z: 
 • producentami rolnymi, 
 • grupami, organizacjami producentów lub wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw, 
 • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów, 
 • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, a umowy te, będą obejmować mechanizm ustalania cen kupna produktów rolnych, 
 • wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50% ilości produktów rolnych, w ramach świadczenia usług w tym zakresie, na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, 
 • przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych, na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług innych niż wymienione powyżej, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów 
 • zawartych z producentami rolnymi.

Połowa kosztów

Pomoc, w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez beneficjentów na realizację inwestycji, będzie przyznawana i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi:
 • 10 000 000 zł – dla przedsiębiorców,
 • 15 000 000 zł – dla związku grup producentów rolnych lub zrzeszenia organizacji producentów.
 
Minimalna wysokość pomocy wynosi 100 000 zł.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

I. Zakup wraz z instalacją lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności: 
a) maszyn lub urządzeń do: 
przetwarzania produktów rolnych, 
magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, 
magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży, 
przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, 
b) 
aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, 
c) 
oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania, 
d) 
wdrożenie systemów zarządzania jakością, 
e) 
raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy wymienionych w pkt. 1 lit a i b, jeżeli przeniesienie własności rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, 
f) opłaty za patenty i licencje.
 
II. Koszty budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją, niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń: 
a) 
budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych), 
b) 
budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych, 
c) 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
d) 
pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych w części nieprzekraczającej 10 % całkowitej powierzchni tych obiektów, 
e) 
dotyczące inwestycji związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Nie dla pojazdów, nie dla używanych

Całkowicie wykluczony z finansowania jest natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu. Wnioski będą podlegały ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji będzie decydować o kolejności przyznania pomocy. Minimalna liczba punktów w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest zakład przetwórczy wynosi 6,5.
 
Przedsiębiorcom punkty przyznaje się za: 
 • posiadanie statusu grupy producentów rolnych, związki grup, organizacje producentów lub ich zrzeszenia (5 pkt.),
 • prowadzenie działalności w formie spółdzielni (5 pkt.),
 • innowacyjność operacji (5 pkt.),
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu (5 pkt.),
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości 
 • (3 pkt.),
 • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt.),
 • nabywanie surowców po zakończeniu operacji do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych (5 pkt.),
 • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt.),
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt.).

Dobrostan i higiena

Należy pamiętać, że pomoc może być udzielona na realizację projektów w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.
 
W przypadku zakładów przetwórstwa koszty związane z realizacją operacji można ponosić od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z wyjątkiem kosztów ogólnych, które mogły być ponoszone od 1 stycznia 2014 roku.

Dwie szanse

W ciągu 90 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, na stronie internetowej ARiMR publikowana jest informacja o kolejności przysługiwania pomocy. Agencja rozpatruje wniosek w terminie 10 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o kolejności przysługiwania pomocy. Wnioskodawca będzie miał możliwość dwukrotnego uzupełnienia braków/złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania każdego z wezwań.
 

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Sektory objęte wsparciem

10.11.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu –
w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. poz. 630) lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do poziomu wykraczającego poza maksymalne limity, wskazane w tym rozporządzeniu

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – w zakresie uboju nie dotyczy działalności w zakresie nieobjętym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności
produkcyjnej

10.13.Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.31.Z

Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

10.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.41.Z

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

10.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z

Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków
lub zboża na skrobię

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością
w zakresie produkcji wyrobów z jaj

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością
w zakresie przetwórstwa miodu

10.91.Z

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

10.92.Z

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

11.01.Z

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia

11.02.Z

Produkcja win gronowych

11.03.Z

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem
produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych

13.10.D

Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając
produkcję nici – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością
w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej

20.14.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych –
dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz
dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku, szyszek chmielu lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością
w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy
podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego
zamrażania i przechowywania produktów rolnych

 

Przetwórstwo roślin na produkty, które są wykorzystywane
na cele energetyczne.

 

 

kontakt1.jpg
Grażyna Norbert
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione