KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Prawnik radzi...Kto ma prawo do spadku?

Opublikowano 01.03.2018 r.
Kodeks cywilny określa sześć grup spadkobierców powołanych do dziedziczenia ustawowego. 

Do grup tych należą osoby połączone ze spadkodawcą więzami rodzinnymi (zstępni, rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa, dziadkowie i ich zstępni) oraz więzami prawnymi (małżonek i przysposobieni), w tym także pasierbowie, których bliskość ze spadkodawcą może być uzasadniana więzami powinowactwa. 

Do spadku powołana jest także gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i Skarb Państwa, jako podmioty, na rzecz których spadek powinien przypaść w przypadku braku innych spadkobierców. 

Sześć grup

W pierwszej grupie dziedziczą małżonek i zstępni zmarłego spadkodawcy. Zstępnymi spadkodawcy są dzieci, a jeśli nie żyją, to ich dzieci (wnuki spadkodawcy). W braku zstępnych, do dziedziczenia dochodzą małżonek wraz z rodzicami (art. 932 § 1 KC) lub sami rodzice (art. 932 § 3 KC). W trzeciej grupie, w braku jednego z rodziców, dziedziczy rodzeństwo spadkodawcy i jego zstępni w zbiegu z małżonkiem i rodzicem (art. 932 
§ 4 i 5 KC). 

W grupie czwartej, w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa, dziedziczą dziadkowie spadkodawcy i ich zstępni (art. 934 § 1 KC), w grupie piątej, w braku małżonka i krewnych, dziedziczą pasierbowie, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku (art. 934 § 1 KC). W grupie szóstej może dziedziczyć gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa (art. 935 KC). 

Dzieci i ich dzieci

Istnienie zstępnych wyłącza dziedziczenie pozostałych spadkobierców, w tym rodziców i rodzeństwa. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której w zbiegu ze zstępnymi do dziedziczenia dochodzi żyjący małżonek spadkodawcy. Dzieci pochodzące z małżeństwa dziedziczą spadek na takich samych zasadach i w takich samych częściach, jak dzieci pozamałżeńskie. O macierzyństwie lub ojcostwie decydują wpisy w aktach stanu cywilnego.

Jedna czwarta dla małżonka

Jeśli po spadkodawcy dziedziczą jedynie dzieci, ich udziały w spadku są równe. Jeśli dziecko nie dożyło otwarcia spadku (spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy) i pozostawiło po sobie zstępnych, dziedziczą oni w miejsce zmarłego,
obejmując udział spadkowy, jaki by mu przypadał. Udział ten dzieli się na tyle równych części, ilu jest dalszych zstępnych. Udział małżonka jest zwykle równy udziałowi dziecka, jednak nie może być mniejszy niż jedna czwarta spadku. Oznacza to, że w przypadku więcej niż trójki dzieci udział spadkowy małżonka (1/4) jest wyższy niż udział jednego dziecka. 

Tylko separacja

Warto przypomnieć, że w przypadku małżeńskiej wspólnoty majątkowej, spadek po zmarłym małżonku wynosi połowę tego majątku, gdyż połowa stanowi własność drugiego małżonka. Pamiętajmy także, że prawomocne orzeczenie sądu o separacji jest jedynym wyjątkiem wykluczającym dziedziczenie małżonka. 

 

 

kontakt1.jpg
Jarosław Krzan, radca prawny
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO