KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Wycinka drzew w świetle przepisów prawnych

Opublikowano 11.03.2018 r.
Przypominamy, że od czerwca ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. 
Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy, a ten organ nie wniesie sprzeciwu. Od lipca obowiązują także nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów.
 
Nowelizacja Ustawy o Ochronie Przyrody nałożyła na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 80 cm (dotyczy topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm (dotyczy kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50 cm (dla pozostałych drzew). Obowiązek ten nie dotyczy krzewów.

Trzy tygodnie na oględziny

Zamiar usunięcia drzewa trzeba zgłosić gminie. Urzędnicy mają obowiązek przeprowadzenia oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia, w terminie 21 dni. Ustalają oni gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany jest protokół, którego zapis traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia sporządzenia. W przypadku nieusunięcia drzew w tym terminie, konieczne jest ponowne dokonanie zgłoszenia. 
 
W terminie 14 dni od oględzin gmina może wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni, w drodze decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji stanowi podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Usunięcie drzew bez zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkuje naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Bez budowy przez pięć lat

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin, właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. 
 
W przypadku osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wszystkich innych podmiotów, istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę, uzależniony od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu. 
 
Dotyczy to topoli, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych (>80 cm), kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych (>65 cm) oraz pozostałych drzew (>50 cm).

Przydrożne i śródpolne

Brak konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nie wyklucza jednak innych ograniczeń w tym zakresie. 
 
Nie można usuwać drzewa lub krzewu, jeżeli jest zadrzewieniem śródpolnym, nadwodnym lub przydrożnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.
 
Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać, jeżeli drzewo lub krzew:
  • Jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów. W takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, np. na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, usuwanie gniazd czy płoszenie ptaków w miejscach ich rozrodu lub wychowu młodych w okresie lęgowym (przeważnie od 1 marca do 15 października).
  • Jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów chronionych ‒ dotyczy to następujących obszarów chronionych: parku narodowego,rezerwatu przyrody, obszaru Natura 2000 (jeżeli wycinka mogłaby znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000), stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
  • Jest zlokalizowane na nieruchomości objętej ochroną konserwatora zabytków.
 
Źródła: Ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1330). 

 

kontakt1.jpg
Urszula Kozaczuk
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO