KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Komputerowe programy do wsparcia gospodarstwa rolnego - cz. 1 produkcja roślinna

Opublikowano 09.03.2018 r.
Ci, którzy zajmują się produkcją roślinną, wykorzystują zintegrowane programy do kompleksowej obsługi upraw. Programy te umożliwiają zapis wszystkich czynności w gospodarstwie oraz wykonywanie analiz i raportów. Dla rolników hodujących zwierzęta przeznaczone są aplikacje do obsługi stada, zawierające podstawowe dane ewidencyjne każdej utrzymywanej sztuki. Żywienie zwierząt gospodarskich może być wspomagane za pomocą specjalistycznych programów żywieniowych. Programy wspomagające produkcję zwierzęcą przedstawimy w kolejnej części artykułu.
Komputerem posługują się dzieci, młodzież i dorośli i dziadkowie. Może być on również wykorzystywany do kompleksowego zarządzania gospodarstwem rolnym. Przy pomocy komputera ewidencjonujemy zdarzenia gospodarcze i finansowe, planujemy procesy technologiczne i ekonomiczno-finansowe, służy nam do pracy biurowej, jest też źródłem informacji zewnętrznej ‒ rynkowej i technologicznej. 
 
Rolnicy chętnie korzystają z możliwości wsparcia swoich decyzji specjalistycznymi programami komputerowymi.  
Na rynku informatycznym znajduje się bogata oferta programów komputerowych, ułatwiających pracę rolnikowi. 
 
Przedstawimy wybrane programy, które mogą być przydatne do zarządzania w gospodarstwie rolnym.
 
 • Zarządzanie gospodarstwem w produkcji roślinnej: AgroAsystent, AO Agrar-Office, 
 • Bilansowanie składników pokarmowych, optymalizacja nawożenia: MacroBil, InfoPlant
 • Plany nawozowe: NawSald, Plano RSN
 • Zarządzanie gospodarstwem hodowlanym: System OBORA, ZOOTECHNIK Bydło, Ferma, Trzoda chlewna, 
 • Drób, Wylęgarnia, AnaPig, Afifarm, Asystent Rejestr ‒ seria programów
 • bilansowanie składników pokarmowych, optymalizacja żywienia: ANAPASZ, Dawki i mieszanki dla  bydła i owiec
 • zarządzanie gruntami: AgroPomiar GPS, eLMID-AgrarGIS.

AgroAsystent – modu

Przeznaczony dla rolników prowadzących dowolne zasiewy, niezależnie od posiadanego areału – program komputerowy wspomagający zarządzanie gospodarstwem rolnym w produkcji roślinnej. Główne funkcje programu to zarządzanie działkami i zasiewami, kontrola kosztów, raporty i zestawienia, dokumenty i druki, ewidencja badań gleby i planowanie nawożenia, a także gospodarka magazynowa. 
 
Program zawiera pełną ewidencję prac polowych i ich kosztów. Na wprowadzonych do programu obszarach zasiewów można dodawać wszystkie wykonane prace polowe, w rozbiciu na użyte środki obrotowe (np. maszyna, urządzenie, pracownik, materiał siewny, środek ochrony roślin, nawóz i inne), można zdefiniować także gotowe zestawy. Dzięki temu łatwiej kontrolować koszty w gospodarstwie.

AO Agrar-Office

Agrar-Office to program dla rolnictwa do pełnego zarządzania gospodarstwem. Współpracuje on z maszynami wielu producentów. Program składa się z 4 części – modułów, do rejestrowania prac polowych w gospodarstwie, do zarządzania powierzchniami, porównywania działek rolnych do ewidencyjnych, tworzenia map precyzyjnego nawożenia, wysiewu i oprysku.

MacroBil

Program MacroBil tworzy bilans składników pokarmowych (N, P, K) w gospodarstwie „na powierzchni pola”. W bilansie, po stronie przychodu uwzględnia się następujące źródła dopływu składnika do gleby: nawozy mineralne,  nawozy naturalne,  nawozy organiczne,  przyorane produkty uboczne roślin uprawnych, biologiczne wiązanie azotu (resztki pożniwne roślin motylkowatych, przyorane poplony motylkowate), opad atmosferyczny. 
Po stronie rozchodu uwzględnia się pobranie składnika w plonach. Zakłada się, że ze względu na jakość wód gruntowych, saldo bilansu azotu nie powinno przekraczać 30-50 kg N/ha. O wielkości salda decyduje zarówno poziom nawożenia, jak i plonowanie roślin. Względny nadmiar składnika może występować nawet w warunkach stosowania małych dawek nawozów, jeśli poziom plonowania roślin jest niski. 
 
Przy wysokim poziomie plonów nawet duże dawki azotu mogą być wykorzystane efektywnie, nie przyczyniając się do zwiększenia salda bilansu i zanieczyszczenia środowiska.

InfoPlant

Program umożliwia kompleksową ocenę aktualnego stanu odżywienia rośliny uprawnej, na podstawie wyników analizy chemicznej próbki roślinnej pobranej w okresie wegetacji. 
 
Zasadniczym elementem programu jest graficzna prezentacja koncentracji makro- i mikroelementów w roślinie na tle zakresów zawartości niskiej, optymalnej i wysokiej. Ułatwia diagnozowanie potrzeb nawozowych uprawianej rośliny i sformułowanie odpowiednich zaleceń. 
Uwzględniono szerokie spektrum roślin uprawnych z następujących grup: zboża, okopowe, strączkowe, motylkowe wieloletnie, rośliny specjalne (tytoń, chmiel), rośliny sadownicze, rośliny ozdobne, rośliny warzywne.

NawSald

Program NawSald jest adresowany do producentów rolnych, jako narzędzie do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwach rolnych dla gruntów ornych, w zgodzie z zasadami zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi. 
 
W zrównoważonych gospodarstwach, nawożenie mineralne należy traktować, jako uzupełnienie nawożenia organicznego. Podstawą zrównoważonego nawożenia jest możliwie precyzyjne określenie ilości dostępnych w gospodarstwie nawozów naturalnych oraz ilości zawartych w nich składników pokarmowych. Integralną częścią programu NawSald jest moduł umożliwiający symulowanie produkcji nawozów naturalnych na podstawie informacji o produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. 

Plano RSN

Program Plano RSN jest narzędziem do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwach rolnych, uczestniczących w programach rolno-środowiskowo-klimatycznych. 
 
Integralną częścią programu jest moduł umożliwiający symulowanie produkcji nawozów naturalnych, wykorzystujący informacje o produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. Obliczona ilość nawozów naturalnych powinna być rozdysponowana na poszczególne pola w gospodarstwie tak, by nie przekroczyć dopuszczalnej rocznej dawki 170 kg azotu na hektar. 
 
Dawki nawozów mineralnych są wyliczane, jako różnica pomiędzy potrzebami pokarmowymi roślin a ilością składników wnoszonych do gleby. To składniki zawarte w nawozach naturalnych i dopływające z innych źródeł (przyorane produkty uboczne, wiązanie azotu przez rośliny motylkowate, opady atmosferyczne). Program umożliwia pełną kontrolę dopływu składników na pole. Tworzy też bilans składników NPK metodą „na powierzchni pola” dla całego gospodarstwa.

AgroPomiar GPS

Program przydatny w rolnictwie, leśnictwie oraz zarządzaniu gruntami. 
 
Główne funkcje programu to pomiary powierzchni pól, działek ewidencyjnych, upraw i gruntów, pomiary użytków, nieużytków i ścieżek, automatyczne obliczanie powierzchni całkowitej, użytkowej i obwodu pola, wstrzymanie pomiaru, aby np. ominąć przeszkodę, wznawianie niedokończonych pomiarów, zapis dowolnej ilości pomiarów w pamięci urządzenia, dodawanie podkładów SHP z działkami ewidencyjnymi.

eLMID-AgrarGIS 

Jest narzędziem wczytującym i edytującym różnego rodzaju mapy. Pozwala na opis i opracowanie wektorowe map ewidencyjnych całego gospodarstwa oraz pojedynczych pól uprawnych, a także opracowanie zdjęć lotniczych, map topograficznych i innych map gruntowych. 
 
Bazy programu zawierają dane rejestrów powierzchni i sposobów użytkowania, z uwzględnieniem danych katastralnych oraz możliwością własnoręcznego przeprowadzania podziałów na grafiku gospodarstwa i podkładzie zdjęć lotniczych. 
Program pozwala również na tworzenie map aplikacyjnych nawożenia, z uwzględnieniem przeprowadzonych prób glebowych. Każdą mapę można wydrukować.
 
 
Istnieje wiele programów komputerowych wspomagających zarządzanie gospodarstwem rolnym. Najczęściej pomagają one w zarządzaniu produkcją roślinną lub zwierzęcą. Każdy rolnik może zapoznać się wcześniej z działaniem programu dzięki bezpłatnym, 30-dniowym wersjom demonstracyjnym. 
 
Na stronach umieszczane są też informacje objaśniające działanie programu, sposób wprowadzania danych i tworzenia potrzebnych raportów. Rolnicy, aby być bardziej konkurencyjni muszą korzystać z systemów wspomagających działalność gospodarstwa, które w dużym stopniu ułatwiają prowadzenie gospodarstwa, przyczyniając się równocześnie do jego szybszego rozwoju oraz optymalizacji kosztów produkcji. 
 
 
 
Źródła: e-biuletyn CDR Brwinów lipiec-sierpień 2014, Programy komputerowe w rolnictwie oprac. CDR 2015
 
kontakt1.jpg
Anna Kuriata-Rajska
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO