KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
7 marca 2018

O modernizacji raz jeszcze - nabór wniosków trwa!

Od 19 lutego do 20 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski na Modernizację gospodarstw rolnych, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych. Obecny nabór będzie dotyczył obszaru „d”, czyli inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. W poprzednim naborze wniosków z obszaru „d”, w kwietniu 2016 roku, w kraju zostało złożonych 30 523 wniosków.

Na ten rok, na całą Modernizację gospodarstw rolnych zaplanowano 1 634 185 258 euro. Na obszar „d” przeznaczono 609,4 tys. euro. Według prognoz, z tego działania może skorzystać około 13 700 beneficjentów.
 
Nabór wniosków z działania „d” cieszy się dużą popularnością. Czeka na niego wielu rolników planujących inwestycje, przede wszystkim związane z zakupem maszyn rolniczych. Jednak nie każdą maszynę czy inwestycję będzie można sfinansować za fundusze z obecnego PROW. 

Dla kogo pomoc?

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się beneficjenci (osoby fizyczne, osoby wspólnie wnioskujące, spółki cywilne i osoby prawne), którzy są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwa o powierzchni od 1 do 300 ha użytków rolnych lub są posiadaczami nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej (wykluczono z pomocy chów drobiu chyba, że będzie to chów ekologiczny). 
Beneficjenci, których wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek dotyczy rolników wspólnie wnioskujących o przyznanie pomocy. W takim przypadku wielkość ekonomiczna, liczona w sumie dla gospodarstw, nie może być mniejsza niż 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.
Beneficjent pomocy musi prowadzić działalność rolniczą w celach zarobkowych. Uznaje się, że rolnik będący osobą fizyczną, prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł, udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT RR lub wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestrujących, lub dokumentacją podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych.

Limit 500 lub 200 tysięcy

Pieniądze będzie można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
 
Limit pomocy, dotyczący tego obszaru w okresie działania programu i na jedno gospodarstwo, wynosi do 500 tys. zł, w przypadku realizacji operacji w obszarze „d”, która obejmuje inwestycje związane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, ich wyposażanie lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażanie lub budowy lub modernizacji magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, a także ich wyposażanie.
 
Natomiast w przypadku innych inwestycji nie związanych z budynkami inwentarskimi np. zakup maszyn, zakładanie sadów ‒ limit pomocy wynosi 200 tys. zł.
 
Planując inwestycję, na którą będziemy chcieli uzyskać pomoc, musimy przestrzegać kilku zasad:
  • Inwestycja (operacja) musi być związana bezpośrednio z działalnością rolniczą, w tym również z przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W przypadku inwestycji związanej z produkcją zwierzęcą, musi dotyczyć wyłącznie zwierząt gospodarskich. 
  • Operacja musi być uzasadniona ekonomicznie pod względem racjonalności kosztów, 
  • Nie uzyskamy dofinansowania na inwestycję, która nie spowoduje wzrostu produkcji lub dla której nie ma rynków zbytu,
  • W wyniku realizacji operacji, musi nastąpić wzrost wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie, o co najmniej 10% w odniesieniu do roku, w którym przypada termin składania wniosków o przyznanie pomocy. Wzrost ten należy utrzymać w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.
 
Na etapie przygotowania wniosku trzeba się zastanowić, czy i jak dana inwestycja (np. zakup danej maszyny, budowa budynku inwentarskiego lub innego gospodarczego) wpłynie na wzrost wartości GVA gospodarstwa o 10% w stosunku do obecnej sytuacji.

PROW płaci raz

Należy zwrócić uwagę, że pomoc nie obejmuje kosztów kupna maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia, jeśli rzeczy te zostały nabyte w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. Wystarczy, że wystąpi jeden element wspólny – rodzaj sprzętu lub jego przeznaczenie, aby pomoc nie została przyznana. 
 
Jeśli gospodarstwo kupiło ciągnik lub agregat uprawowo-siewny czy opryskiwacz (bez względu na typ i moc), w ramach poprzedniej Modernizacji, z Różnicowania lub z Premii dla młodych rolników, to zakup kolejnej maszyny tego samego przeznaczenia nie będzie kosztem kwalifikowanym.
 
Można natomiast zakładać kolejny sad czy plantację krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat pomimo, że uzyskaliśmy taką pomoc w poprzednim PROW 2007-2013.
 
Pomoc nie obejmuje zakupu nieruchomości, a także rzeczy używanych i kosztów związanych z realizacją inwestycji odtworzeniowych.

Dofinansowanie kosztów inwestycji

Wsparcie będzie przyznawane w postaci dofinansowania kosztów poniesionych na realizację inwestycji. Refundacji będą podlegały koszty kwalifikowane, w wysokości poniesionej przez beneficjenta, lecz nie więcej niż:
  • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika lub osoby wspólnie wnioskujące,
  • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji. 

Kim jest młody rolnik

Za młodego rolnika, w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych uznaje się rolnika, który łącznie spełnia trzy kryteria:
  • w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat,
  • nie wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy z tego działania rozpoczął pracę jako kierujący prowadzeniem gospodarstwa,
  • posiada kwalifikacje zawodowe określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 982).

Po podpisaniu umowy

Koszty mogą być ponoszone nie wcześniej, niż od dnia zawarcia z ARiMR umowy o przyznanie pomocy, zgodnie z zestawieniem rzeczowo finansowym operacji. W przypadku kosztów ogólnych (projekty, kosztorysy, ekspertyzy, pozwolenia rolno środowiskowe) ‒ od 1 stycznia 2014 r. 
 
Ważne, aby koszt każdego zadania, ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym, którego wartość przekracza 20 tys. zł, został wybrany z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru. Beneficjent powinien najpierw wybrać wykonawcę lub dostawcę, na zasadzie przetargu, a dopiero potem ponosić koszty. 
 
Dokumenty z zachowania konkurencyjnego trybu wyboru dostawy / usługi / wykonania, takie jak (upublicznione zapytanie ofertowe na portalu internetowym ARiMR, kryteria wyboru oferty, protokół) będą załącznikami, które musimy dostarczyć wraz z fakturami podczas składania wniosku o płatność, czyli po zakończeniu inwestycji.

Punkty, czyli ile za ile

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów zdecyduje o kolejności przysługiwania pomocy.
 
Zasady punktacji przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy w obszarze d:
 
O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze „d”, zadecyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1) w przypadku operacji dotyczącej budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego, punkty przyznaje się w następujący sposób:
a) jeżeli operacja obejmuje wyłącznie inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego, przyznaje się 5 punktów,
b)  jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego stanowią co najmniej 50% wszystkich kosztów operacji, przyznaje się 3 punkty,
2) w przypadku operacji związanej ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku, przyznaje się 1 punkt,
3) w przypadku operacji związanej ze zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie, przyznaje się 
1 punkt,
4) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem – przyznaje się 2 punkty z tym, że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 – 
przyznaje się 4 punkty, pod warunkiem, że beneficjent posiada certyfikat potwierdzający uczestnictwo w tym systemie i produkcja ekologiczna jest prowadzona co najmniej na 50% gruntów rolnych gospodarstwa.
5) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty,
6) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 5 punktów (wykaz inwestycji i wzór do wyliczenia punktów za pojedynczą inwestycję jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r 
poz. 1371). 
7)w przypadku, gdy operacja jest realizowana na obszarze województwa dolnośląskiego, przyznaje się dodatkowe punkty za to, że:
a) operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla bydła, owiec lub kóz, przyznaje się 1 punkt,
b) operacja dotyczy powiększenia powierzchni sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących dłużej niż 5 lat, przyznaje się 1 punkt.
 
Minimalna liczba punktów, od której Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie rozpatrywać złożony wniosek o przyznanie pomocy wynosi 1,5 punktu.

Wnioski do Agencji

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR, właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. 
 
Można je będzie również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. W przypadku osób wspólnie składających wniosek o przyznanie pomocy, należy go złożyć w oddziale regionalnym ARiMR,- właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących. 
 
Jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek należy złożyć w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw. 
 
Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. 
 
Taki wniosek składamy w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
 
Źródło: www.arimr.gov.pl
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r. (Dz. U. poz. 1371 z późn. zmianami) 

 

kontakt1.jpg
Ewa Karpińska
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione