KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Dokładnie czytajmy etykiety

Opublikowano 11.07.2017 r.

Produkty chemiczne mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska, powinny więc być właściwie oznakowane. Przykładem takich produktów są niektóre rozpuszczalniki, farby, kleje, środki ochrony roślin. Od 1 czerwca 2015 roku w całej Unii Europejskiej obowiązują nowe oznakowania niebezpiecznych chemikaliów.

 

Zawsze należy przeczytać etykietę przed zakupieniem środka ochrony roślin, przed otwarciem opakowania oraz na zakończenie zabiegu ochronnego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) zwane rozporządzeniem CLP, wdraża w krajach unijnych zasady zawarte w Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów ONZ. Oznacza to, że ten sam system jest teraz stosowany na całym świecie.

Przepisy Rozporządzenia CLP stosuje się do dostawców, którzy produkują, importują lub użytkują substancje chemiczne i mieszaniny bądź zajmują się ich dystrybucją.

Opakowanie substancji lub mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie musi być opatrzone etykietą CLP zawierającą następujące elementy:

 • identyfikator produktu, czyli szczegółowe informacje umożliwiające identyfikację substancji lub mieszaniny;
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia (znaki ostrzegawcze);
 • hasła ostrzegawcze;
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H);
 • zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P);
 • ewentualnie informacje uzupełniające wymagane rozporządzeniem CLP;
 • nazwa, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców substancji lub mieszaniny;
 • nominalna ilość substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych ogółowi społeczeństwa, chyba że ilość ta jest określona gdzie indziej na opakowaniu.

Ważne : Etykieta produktu będącego w obrocie na terytorium RP powinna być sporządzona w języku polskim.

Nowe piktogramy mają kształt ustawionego na wierzchołku kwadratu z czerwoną obwódką i białym tłem, na którym umieszczone są czarne rysunki. Zastępują one stare symbole w kolorze pomarańczowym. Warto wiedzieć, co oznaczają i jakie niebezpieczeństwo grozi w przypadku nieprawidłowego stosowania produktów chemicznych.


Hasło ostrzegawcze oznacza wyraz wskazujący na odpowiedni stopień zagrożenia. Wyróżnia się tu dwa poziomy:
– wyraz „Niebezpieczeństwo” wskazuje na kategorie zagrożeń wyższego stopnia;
– wyraz „Uwaga” wskazuje na kategorie zagrożeń niższego stopnia.


Zwrot H wskazuje rodzaj zagrożenia oraz, w niektórych przypadkach, stopień zagrożenia. Zwroty te zastąpiły stosowane uprzednio zwroty „ryzyka”, znakowane symbolem R.

Zwrot P informuje o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub minimalizowaniu szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska wynikających z zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę chemiczną. Poprzednio były to zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania, znakowane symbolem S.

Jeśli chodzi o środki ochrony roślin, to obecnie są one podzielone na dwie grupy z uwagi na przeznaczenie: dla użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych (odpowiednia informacja widnieje na etykiecie). W ustawie o środkach ochrony roślin użytkownik profesjonalny zdefiniowany jest jako osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie. Stąd wniosek, że każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne i wykonujący sprzętem zabiegi ochronne oraz sprzedający swoje produkty jest w świetle prawa użytkownikiem profesjonalnym. Użytkownik nieprofesjonalny to np. działkowiec, który stosuje środki ochrony roślin dla własnych niezarobkowych potrzeb.

Przypominamy, że od 26 listopada 2015 roku przy zakupie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych obowiązuje wymóg przedstawienia aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony (dotychczas przedstawienie takiego zaświadczenia obowiązywało tylko przy zakupie środków bardzo toksycznych i toksycznych).

Ryzyko kontaktu z niebezpieczną zawartością istnieje zawsze – dlatego należy przechowywać produkty chemiczne poza zasięgiem dzieci. Opakowania niektórych produktów stwarzających zagrożenie dla zdrowia mają zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci oraz ostrzeżenia wyczuwalne dotykiem.

Zawsze należy przeczytać etykietę przed zakupieniem środka ochrony roślin, przed otwarciem opakowania oraz na zakończenie zabiegu ochronnego – aby dowiedzieć się, jak postąpić z reszkami cieczy użytkowej i z opakowaniem.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi oznaczeniami preparatów i mieszanin na etykietach, by zapobiec m.in. zatruciom oraz do czytania etykiet, które są aktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Treści etykiet można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa: www.minrol.gov.pl (Informacje branżowe → Produkcja roślinna → Ochrona roślin → Wyszukiwarka i etykiety środków ochrony roślin).

 

 

kontakt1.jpg
Andrzej Siennicki
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO