KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
9 kwietnia 2018

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2017/2018

W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2017/2018 refundacji będą podlegać całkowite lub częściowe koszty netto poniesione na realizację takich działań, jak: szkolenia, zakup: sprzętu pszczelarskiego, leków do zwalczania warrozy, urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej oraz pszczół, a także analiza jakości miodu. Projekty dotyczące „Wsparcia rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019 można składać do 30 kwietnia. Należy je dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30.

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/ 2019 został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przekazany do Komisji Europejskiej w marcu 2016 r. Komisja Europejska zaakceptowała wysokość środków finansowych i kierunek proponowanych działań decyzją z dnia 5 lipca 2016 r. Realizacją tej pomocy zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), wdrażając Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2017/18, 2018/19. Działania w obrębie tego mechanizmu mają wpłynąć na poprawę jakości produktów pszczelich i poprawić koniunkturę w sektorze pszczelarskim. 

Kierunki wsparcia

W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2017/2018 refundacji będą podlegać całkowite lub częściowe koszty netto poniesione na realizację takich działań, jak: szkolenia, zakup: sprzętu pszczelarskiego, leków do zwalczania warrozy, urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej oraz pszczół, a także analiza jakości miodu.

Uczestnicy mechanizmu 

Dotacją mogą być objęci tylko pszczelarze zrzeszeni w organizacjach pszczelarskich i posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim (z wyłączeniem osób, które przedstawią dokument stwierdzający rozdzielność majątkową), posiadających pasieki o różnych numerach weterynaryjnych lub wpisane pod różnymi numerami w rejestrze PLW Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) oraz KOWR będą traktować te pasieki jako wspólną własność.

Refundacją poniesionych kosztów netto mogą być objęte podmioty uprawnione, takie jak: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych. Uczestnik działania może skorzystać z pomocy wyłącznie w obrębie jednej organizacji pszczelarskiej. Nie mogą korzystać z tego programu pszczelarze, którzy nie są zrzeszeni w żadnej organizacji pszczelarskiej. Refundacja części kosztów uczestnictwa w poszczególnych działaniach będzie naliczana stosownie do liczby rodzin pszczelich poszczególnych członków organizacji, zgłoszonych przez podmioty uprawnione na dzień 30 września 2017 roku.

Ogólne warunki zastosowanych środków wsparcia

Szkolenia. Celem działania jest wspieranie osób zaczynających pracę z pszczołami i posiadających doświadczenie pszczelarskie w podnoszeniu wiedzy na temat pszczół. Podmiot uprawniony może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przewidujących zajęcia: teoretyczne, praktyczne, teoretyczne i praktyczne oraz konferencji. Refundacji podlegają koszty poniesione na przeprowadzenie tylko jednego szkolenia lub konferencji. 
 

Wypłata refundacji: ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony w wysokości 100% poniesionych kosztów netto. Dotacji w wysokości 5% podlegają dodatkowe koszty związane z wykonaniem projektu oraz związanej z tym robocizny (księgowość, prace biurowe, materiały biurowe, korespondencja, telekomunikacja).
 

Zakup sprzętu pszczelarskiego. Celem tego działania jest poprawa wydajności produkcji pasiecznej oraz jakości pozyskiwanych produktów pszczelich. Działanie to ma wzmocnić procesy modernizacyjne gospodarstw pasiecznych. Końcowym odbiorcą pomocy może być jedynie pszczelarz, w którego posiadaniu jest co najmniej 10 rodzin pszczelich, pod warunkiem, że nie będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego sprzętu pasiecznego: miodarek, odstojników, dekrystalizatorów, stołów do odsklepiania plastrów, suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, topiarek do wosku, urządzeń do kremowania miodu, refraktometrów, wózków ręcznych do transportu uli, wialni do pyłku, uli wszystkich typów lub ich elementów (w skład ula wchodzą: dennica, korpusy, daszek, powałka - opcjonalnie) stojak - opcjonalnie; dopuszcza się zakup każdego z tych elementów oddzielnie).

 

Maksymalna dotacja dla jednego pszczelarza nie przekroczy 50 zł w przeliczeniu na jedną posiadaną rodzinę pszczelą. Refundowane są koszty netto w wysokości do 60% i nie więcej niż 10 tys. zł dla jednego pszczelarza. Refundacji podlegają koszty dodatkowe w wysokości nie większej niż 3% wartości kosztów projektu przyjętych do refundacji. Zakupiony sprzęt pszczelarski powinien zostać trwale oznakowany napisem „KOWR - (rok zakupu)” tak, aby umożliwić jego identyfikację przez 5 lat.

Zakup leków do zwalczania warrozy. Celem działania jest ograniczenie występowania warrozy i towarzyszących jej infekcji wirusowych, bakteryjnych czy grzybiczych na terenie Polski. Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy dopuszczonych do obrotu na terenie Polski, takich jak: Apiwarol, Biowar 500, Bayvarol, Apiguard. 
Kwas mrówkowy, szczawiowy, mlekowy i octowy podlega refundacji tylko w przypadku gospodarstw pasiecznych posiadających certyfikat gospodarstwa ekologicznego.

 

KOWR refunduje koszt zakupu leków w wysokości do 90% kosztów netto. Refundacji podlegają koszty dodatkowe w wysokości nie większej niż 3% wartości kosztów projektu przyjętych do refundacji. W celu wypłacenia refundacji będzie konieczne udokumentowanie występowania warrozy w pasiekach objętych działaniem organizacji pszczelarskiej lub powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii o podejrzeniu jej wystąpienia.
 

Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej. Celem działania jest zwiększenie produkcji miodu oraz zapewnienie poprawnego zapylania roślin na jak największym obszarze kraju. Przyczepy (lawety), ładowarki mają zachęcić i umożliwić łatwiejszy załadunek i przewiezienie pasiek na pożytki. Odbiorcą pomocy może być pszczelarz, który jest właścicielem co najmniej 30 rodzin pszczelich. 
 

Refundacji podlegają fabrycznie nowe urządzenia do prowadzenia gospodarki wędrownej: lawety do przewozu uli, wagi pasieczne, urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli. Dotacja wyniesie maksymalnie 60% kosztów netto, dla jednego pszczelarza nie przekroczy 50 zł w przeliczeniu na jedną posiadaną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 10 tys. zł.
Pszczelarze posiadający co najmniej 150 rodzin pszczelich mogą ubiegać się o refundację kosztów zakupu ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli. Wysokość maksymalnej dotacji dla tego pszczelarza nie przekroczy 100 zł w przeliczeniu na jedną posiadaną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 30 tys. zł. Zwrot kosztów wyniesie maksymalnie 60% ceny netto zakupionego sprzętu. Refundacji podlegają koszty obsługi tego działania w wysokości nie większej niż 1,5% wartości kosztów projektu przyjętych do refundacji.

 

Refundacją nie są objęte prototypy, przyczepy rolnicze, samochody z nadbudowaną przyczepą, koszty homologacji, rejestracji, ubezpieczenia oraz koszty transportu.
 

Zakup pszczół. Cele tego działania to: odbudowa strat w liczebności rodzin pszczelich w pasiekach, zwiększenie ogólnej ilości rodzin pszczelich w kraju, zwiększenie produkcji pszczelarskiej, szczególnie miodu, zwiększenie plonowania roślin rolniczych zapylanych przez pszczoły, poprawa wielkości i składu flory na terenie kraju, w wyniku lepszego owocowania, poprawa jakości produktów pszczelich przez obniżenie stosowania środków chemicznych i farmakologicznych.

Refundowane są koszty zakupu matek pszczelich o znanej wartości użytkowej: nieunasienionych, unasienionych naturalnie i sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem, reprodukcyjnych ze sprawdzonym czerwieniem, pakietów oraz odkładów pszczelich. Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich z pasiek pochodzących z linii hodowlanych pszczół (będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa) oraz pakietów, odkładów z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych pszczół, dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Pszczelarz w sezonie pasiecznym może ubiegać się o refundację kosztów zakupu matek pszczelich, pakietów lub odkładów łącznie do wysokości 50% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich. 

 

Właściciel pasieki produkującej matki, odkłady i pakiety przed rozpoczęciem sprzedaży w danym sezonie zobowiązany jest przedstawić KOWR aktualne zaświadczenie weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich. Lekarz weterynarii wolnej praktyki wystawia zaświadczenie o stanie zdrowotnym pasieki na podstawie badania klinicznego rodzin pszczelich w pasiece. Producent odkładów i pakietów nie może ich wyprodukować więcej niż 300% liczby posiadanych rodzin pszczelich. 
KOWR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości do 70% kosztów netto. Refundacji podlegają koszty obsługi działania w wysokości nie większej niż 3% wartości kosztów projektu przyjętych do refundacji.
Cena jednostkowa netto pakietu/odkładu przyjęta do refundacji nie może przekroczyć 200 zł/sztukę. Cena jednostkowa netto matki reprodukcyjnej przyjęta do refundacji nie może przekroczyć 200 zł/sztukę.

 

Analizy jakości miodu. Działanie to umożliwi monitorowanie jakości krajowych miodów, a także: pełniejszą ocenę jakości handlowej miodu, poprawienie dostępności podstawowych analiz fizyko-chemicznych, wczesną identyfikację zagrożeń obniżenia jakości miodu z poszczególnych pasiek, obniżenie kosztów ponoszonych przez pszczelarzy dla wykonania analiz miodu, zwiększenie konkurencyjności na rynku analiz.
 

Refundacji podlegają koszty wykonania analiz próbek miodu pobranych z gospodarstw pasiecznych posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru PLW, a posiadających przynajmniej 10 rodzin pszczelich.
KOWR wylicza i wypłaca refundację kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości do 100% kosztów netto. Dotacji w wysokości 3% podlegają dodatkowe koszty, związane z wykonaniem projektu oraz związanej z tym robocizny.

 

Refundacja obejmuje koszty poniesione na wykonanie analiz parametrów jakościowych miodu oraz analizy pyłkowej miodu. Laboratorium realizujące projekt powinno posiadać uprawnienia i odpowiedni sprzęt laboratoryjny do wykonywania analiz. 
Okres realizacji projektów powinien zakończyć się nie później niż 31 lipca roku następującego po roku złożenia projektu.

Warto to wiedzieć...

Środki UE wykorzystane w Polsce przyczyniły się do utrzymania populacji pszczół na poziomie ok. 1,2 mln rodzin, przez chociażby dofinansowanie zakupu leków przeciwko warrozie. Inne działania w ramach programu zatwierdzonego przez KE mogą dać możliwość skorzystania z unijnej pomocy w wysokości 22-24 mln zł rocznie. 
Pomoc realizowana przez KOWR dostępna jest dla członków stowarzyszeń i organizacji pszczelarskich. Refundacja od 60 do 100% kosztów kwalifikowanych netto obejmie wszystkie projekty, które spełniają określone wymagania. 
Pszczelarstwem w Polsce zajmuje się około 36 tys. osób. Tak liczna grupa zawodowa jest w stanie wiele osiągnąć, umiejętnie korzystając z unijnego dofinansowania. Jednakże pomoc tę należy traktować jako wsparcie, a nie jako coś, co się bezwzględnie należy każdemu pszczelarzowi. Dlatego uczestnik działania nie może oczekiwać pełnego zwrotu kosztów równoważących nakłady wynikające z prowadzenia działalności pszczelarskiej.

 

 

kontakt1.jpg
Krzysztof Osielski
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. LODR prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.Realizacja zadań uwzględnia kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione