KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
8 kwietnia 2018

COBORU: Jak poprawić bilans białka?

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej, mając na względzie potrzebę zwiększenia powierzchni uprawy roślin białkowych i soi dla poprawy bilansu paszowego w kraju zaproponował wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i rozszerzenia zakresu doświadczalnictwa odmianowego w tej grupie roślin. Koncepcję tę nazwano Inicjatywą Białkową COBORU. 

Jak wiemy w Polsce występuje duży deficyt białka w stosunku do potrzeb związanych z hodowlą zwierząt. Polska jest znaczącym importerem śruty sojowej GMO na cele paszowe. Chodzi więc o to, by większą część białka paszowego można było produkować w naszym kraju i, żeby nie było to białko genetycznie modyfikowane.

Wprowadzane innowacje doświadczalne dotyczą tradycyjnych, rodzimych roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych): grochu siewnego, bobiku, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz mało znanego w naszym kraju gatunku, jakim jest soja. 
Głównym celem podjętych działań jest utworzenie przez COBORU w ciągu 3-4 lat „Krajowego systemu doświadczalnictwa i rekomendacji odmian roślin białkowych i soi”, na bazie wojewódzkich systemów porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian. Takie założenia organizacyjne pozwolą na szybką realizację podjętych zamierzeń, przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu środków finansowych.

Wprowadzanie od 2017 roku, innowacyjnych rozwiązań jest podyktowane potrzebą zmniejszenia ryzyka uprawy tej grupy roślin. Ryzyko wynika z dużej zmienności i zawodności plonowaniatych roślin w naszym kraju. 

Wstępne wyniki badań pokazały, że ryzyko to można zmniejszyć poprzez modyfikację i rozszerzanie dotychczasowego porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w tych gatunkach, przy jednoczesnym wprowadzaniu powszechnej rekomendacji odpowiednich odmian w województwach - informuje COBORU. - Zwiększono o ponad 20% liczbę doświadczeń odmianowych w wymienionych wyżej gatunkach roślin strączkowych. Lokalizacja wielu doświadczeń w całym kraju, umożliwi regularną weryfikację przydatności poszczególnych rejonów naszego kraju do uprawy tych gatunków roślin.

Potencjalnie dużą szansą na poprawę bilansu paszowego i białkowego w kraju jest uprawa nie zmodyfikowanych genetycznie odmian soi. Soja jest gatunkiem stosunkowo mało znanym w naszym kraju. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie tego gatunku w państwach członkowskich UE, w tym także pojawianie się coraz większej liczby odmian zagranicznych soi na krajowym rynku nasiennym, w COBORU, w ramach inicjatywy białkowej, zwiększono o blisko 100% zakres badań odmianowych z soją w porównaniu do 2016 roku. 

W sezonie wegetacji 2018, zostanie założonych łącznie 40 doświadczeń odmianowych z soją, w całym kraju - informuje COBORU. - Zwiększenie zakresu badań odmianowych w tym gatunku, wynika z dużego zróżnicowania współczesnych odmian soi w zakresie: ich plastyczności środowiskowej, potencjału plonowania, wysokości roślin, wysokości osadzania dolnych strąków, terminu dojrzewania i innych właściwości agronomiczno-użytkowych. Badanie przydatności do uprawy odmian o różnych terminach dojrzewania jest obok ich potencjału plonowania, podstawowym celem rozszerzonego doświadczalnictwa odmianowego soi. Dotyczy to w szczególności zagranicznych odmian, niebadanych i niezarejestrowanych w Krajowym rejestrze soi.

W 2017 roku:
    • najwyżej plonującymi gatunkami były: groch siewny i bobik (średnio w kraju, prawie 50 dt/ha); 
    • średnimi plonami odznaczał się łubin wąskolistny, (średnio w kraju, prawie 30 dt/ha), 
    • najniżej plonowały odmiany łubinu żółtego (średnio w kraju 16 dt/ha). 

Im większe jest zróżnicowanie pomiędzy odmianami w zakresie potencjału plonowania w ramach gatunku w rejonach, tym większego znaczenia nabiera powszechna rekomendacja odmian.

W 2017 roku, stwierdzono zadowalające plonowanie soi w wielu rejonach kraju, za wyjątkiem województw północnych (pomorskie, zachodnio-pomorskie i warmińsko-mazurskie) - informuje instytut. - W tych rejonach, uprawa tego gatunku jest ryzykowna. Dotyczy to zwłaszcza późniejszych odmian soi, które tam nie dojrzewały. Z kolei w większości lokalizacji w południowej i środkowej części Polski, średnie plony soi były zadowalające i wahały się od 36-50 dt/ha. Wstępnie można stwierdzić, że rejonami kraju bezpiecznymi do uprawy współczesnych odmian soi, z wszystkich grup wczesności są południowe województwa kraju i częściowo z centralnej Polski.

Przedstawiciele instytutu są przekonani, że stała dostępność informacji o przydatności rejonów kraju do uprawy nowych odmian roślin strączkowych i soi oraz powszechna rekomendacja odmian do uprawy, będą decydować o poziomie plonowania i opłacalności uprawy tej grupy roślin. 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione