KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
9 kwietnia 2018

Nieodpłatne przekazywanie gruntów przez KOWR

W ciągu ponad 25 lat swego funkcjonowania KOWR (a wcześniej Agencja Nieruchomości Rolnych) przekazał nieodpłatnie ponad 365 tys. ha gruntów, a w samym 2017 r. ponad 2200 ha. 

1 września u. br. rozpoczął pracę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Połączył on zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR). Jednym z najważniejszych zadań KOWR, wynikających z art. 24, 43 i 44 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jest nieodpłatne przekazywanie uprawnionym podmiotom nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Jednym z najważniejszych beneficjentów nieodpłatnego przekazywania gruntów przez KOWR są jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymują grunty na realizację zadań własnych. Od początku działalności KOWR (wcześniej ANR) przekazał nieodpłatnie samorządom 58,2 tys. ha nieruchomości w całym kraju, a w 2017 r. – 645 ha.

W ubiegłym roku najwięcej gruntów z Zasobu otrzymały województwa: zachodniopomorskie – 183 ha, pomorskie – 118 ha i warmińsko-mazurskie – 87 ha.

Nieodpłatne przekazywanie gruntów ma znaczący wpływ na poprawę życia ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich, a szczególnie popegeerowskich. Powstają na nich m.in.: szkoły, boiska sportowe, place zabaw i tereny rekreacyjne oraz obiekty użyteczności publicznej, jak: hydrofornie, studnie głębinowe, przepompownie i oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012 r. także nekropolie.

Nieodpłatne przekazanie gruntów może nastąpić na wniosek np. jednostki samorządowej, skierowany do właściwego oddziału terenowego KOWR. 


Cztery punkty konieczne do spełnienia przez samorządy lokalne, aby skorzystać z nieodpłatnego przekazania gruntów
przez KOWR na realizację celów własnych:

  1. Posiadanie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego albo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
     
  2. Określenie zadania, z katalogu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, na które KOWR może przekazać nieodpłatnie nieruchomości zgodnie z ustawą;
     
  3. Wystosowanie pisemnego wniosku jednostki samorządowej do właściwego oddziału terenowego KOKWR;
     
  4. Precyzyjne wykorzystywanie nieruchomości zgodnie z celem, na jaki została przekazana przez KOWR.

 

Na otrzymanych gruntach samorządy muszą realizować zadania precyzyjnie określone w umowie z KOWR. Jeśli nieruchomość w ciągu 10 lat od przekazana przez KOWR zostanie sprzedana lub zagospodarowana w inny sposób niż określony w umowie, KOWR żąda zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości.


KOWR przekazuje również nieodpłatnie nieruchomości innym podmiotom. Znaczną pulę gruntów w ubiegłym roku przekazał również Lasom Państwowym (216 ha) oraz innym uprawnionym podmiotom (łącznie ponad 1000 ha gruntów). Ponadto przekazano w trwały zarząd grunty znajdujące się pod wodami do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz Marszałków Województw,  o łącznej powierzchni 3459 ha.

KOWR ma również na uwadze dziedzictwo historyczne Polski i wspiera je, przekazując na rzecz lokalnych społeczności obiekty zabytkowe.

Przykłady inwestycji na nieodpłatnie przekazanych przez ANR gruntach

 

OT KOWR w Pruszczu Gdańskim nieodpłatnie przekazał gminie Wicko, w miejscowości Poraj nieruchomość,na której  powstał plac zabaw

OT w Olsztynie przekazał nieodpłatnie gminie w Ełku nieruchomość, na której powstał w Bartoszach cmentarz komunalny

 

 

 

kontakt1.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione