KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Ubezpieczenia majątkowe - co musi wiedzieć rolnik?

Opublikowano 09.04.2018 r.
Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotem ubezpieczeń gospodarczych/majątkowych jest majątek, prawa majątkowe oraz niektóre dobra osobiste o charakterze majątkowym.

Przez całe życie towarzyszą nam liczne zdarzenia losowe, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu, życiu lub majątku. Istotą ubezpieczeń jest gromadzenie kapitału ze składek ubezpieczonych, które będą przeznaczone na wyrównanie uszczerbku materialnego i łagodzenie skutków nieszczęśliwych wypadków.

Obowiązek ubezpieczenia

Zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003 r. obowiązkowi ubezpieczenia podlega każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczających łącznie 1 ha i opłacająca w całości lub części podatek rolny. Osoba taka ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Obowiązek ten nie dotyczy firm zajmujących się działalnością rolniczą typu: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, Spółdzielnie Kółek Rolniczych, spółek z o.o., spółek akcyjnych ani innego typu agrofirm. 

Rolnik ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie to obejmuje rolnika oraz każdą osobę, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie ubezpieczenia wyrządziła szkodę osobie spoza gospodarstwa tzw. osobie trzeciej, która w następie nieszczęśliwego wypadku zmarła, została inwalidą lub chorowała oraz jeśli nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Umowę ubezpieczeniową OC rolnika zawiera się na okres min. 12 miesięcy. Do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy OC rolnika zobowiązany jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa lub miejsce zamieszkania rolnika. Opłata sankcyjna za niedopełnienie zawarcia umowy wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 roku jest to kwota 210 zł. Suma gwarancyjna, czyli górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 5 mln euro w przypadku szkody na osobie i 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu. W przypadku gdy szkoda zostanie wyrządzona przez nieubezpieczonego rolnika, odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, lecz będzie dochodził od rolnika zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Ubezpieczenie budynków

Natomiast obowiązkowe ubezpieczenie budynków obejmuje budynki w gospodarstwie rolnym od dnia pokrycia ich dachem oraz wszystkie, których powierzchnia przekracza 20 m2. Suma ubezpieczenia jest ustalana dla każdego budynku, może odpowiadać wartości rzeczywistej na dzień ubezpieczenia lub wartości nowej, jeżeli stopień zużycia nie przekracza 10%.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków nie chroni mienia znajdującego się wewnątrz, a więc maszyn, urządzeń, wyposażenia czy środków obrotowych i zwierząt. Z tytułu ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu opadów śniegu, pioruna eksplozji, osunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny  lub upadku statku powietrznego. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia  umowy ubezpieczenia budynków rolniczych jest obowiązany wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia budynków. Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków powoduje nałożenie kary finansowej w wysokości j 1/4 minimalnego wynagrodzenia i w 2018 roku wynosi 525 zł.

Ubezpieczenie pojazdów

Ubezpieczeniem majątkowym obowiązkowym jest również ubezpieczenie OC pojazdów. Ubezpieczeniu podlegają wszystkie pojazdy mechaniczne zarejestrowane na terytorium RP (pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy i naczepy, pojazdy mechaniczne wolnobieżne, pojazdy historyczne). Ze względu na wypadkowość i związane z tym sankcje oraz dość wysokie kary za brak ubezpieczenia można je nazwać obowiązkowym respektowanym. Wysokość kary zależna jest od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym.

Przy wznawianiu ubezpieczenia należy się zastanowić, czy zawarcie samego ubezpieczenia obowiązkowego, czy to OC rolnika czy budynków będzie wystarczające. Gospodarstwo rolne to nie tylko mury, ale również to, co znajduje się w środku: maszyny, urządzenia, zwierzęta, prywatne rzeczy rolnika – to wszystko stanowi wartość, która w przypadku szkody zamienia się w szkodę materialną. Nie każdy czuje potrzebę takiego ubezpieczenia, jednak należy zwrócić uwagę na konsekwencje braku polisy w przypadku szkody. Ceną jest utrata lub uszkodzenie posiadanego mienia, która niejednokrotnie może spowodować trudności w funkcjonowaniu gospodarstwa przez długi czas. Należy również pomyśleć o działalności, którą prowadzimy. Czy ogranicza się ona do prowadzenia gospodarstwa, czy też obejmuje usługi, bo w takim wypadku OC rolnika powinno się rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne.                                                                                                                          

Źródło: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. nr 124, poz. 1152 z późn, zm.)

 

 

kontakt1.jpg
Anna Kaźmierska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:ubezpieczenia majątkowe
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO