KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
16 kwietnia 2018

Restrukturyzacja małych gospodarstw - prościej, ale nie całkiem łatwo

Według harmonogramu PROW 2014–2020 nabór wniosków w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” – Restrukturyzacja małych gospodarstw – bez ASF rozpoczął się w marcu 2018. Natomiast na terenach z ASF termin naboru ogłaszany będzie na podstawie analizy sytuacji dotyczącej występowania kolejnych ognisk ASF.

 
Do tegorocznego naboru przygotowana jest zmiana rozporządzenia, która upraszcza wymagania i rozszerza krąg beneficjentów. Dotychczasowy, obowiązkowy czas ubezpieczenia w KRUS ,,z mocy ustawy” przez co najmniej 24 miesiące zostanie zamieniony na ubezpieczenie ,,na wniosek” w czasie co najmniej 2 miesięcy przed złożeniem wniosku. Poza tym odstępuje się  od preferencji związanych z kwalifikacjami zawodowymi, a także zmienia kryteria punktowe.
 
W pierwszej kolejności pomoc będzie przysługiwać wnioskodawcom, którzy uzyskają największą liczbę punktów, przy czym pomoc będzie przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyska ich co najmniej 8 (w poprzednim naborze – 10 punktów).
Punkty przyznaje się na podstawie zobowiązań i oświadczeń beneficjenta zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie oraz kontroli administracyjnej.
 

Przewidywane kryteria punktowe

 
I. KWALIFIKACJE ZAWODOWE – teraz to kryterium nie będzie brane pod uwagę 
 
II. RODZAJ PLANOWANEJ PRODUKCJI
a) zobowiązanie uczestnictwa w unijnym systemie jakości Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych – np. Integrowana produkcja – 1 punkt
b) zobowiązanie uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego –  jeżeli powierzchnia użytków rolnych objęta systemem stanowi co najmniej 50% powierzchni – 2 punkty 
c) produkcja roślin wysokobiałkowych – gdy powierzchnia wynosi co najmniej 1 ha – 1 punkt
 
III. KOMPLEKSOWOŚĆ BIZNESPLANU
a) inwestycja budowlana związana z działalnością rolniczą – 2 punkty
b) informacje o udziale w szkoleniach lub korzystanie z działania usługi doradcze – 0,25 punktu za każde z działań nie więcej niż 1 punkt 
c) prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych  w gospodarstwie – 1 punkt
d) udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych – 1 punkt
e) prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 2 punkty
 
IV. WPŁYW NA REALIZACJĘ CELÓW  PRZEKROJOWYCH
ochrona środowiska
a) udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych mniejszy lub równy 66% – 1 punkt
b) inwestycje w zakresie ochrony środowiska –  nie więcej niż 5 punktów (szczegółowy wykaz inwestycji w załączniku nr 2 rozporządzenia; tylko na gruntach stanowiących własność lub współwłasność wnioskodawcy)
inwestycje innowacyjne w zakresie
postępu biologicznego
organizacji produkcji
nowoczesnych technologii
innowacyjnego produktu
1 punkt za każdy obszar nie więcej niż 2 punkty
 
V. DOCELOWA WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTWA
a) więcej niż 20 tys. euro – 5 punktów
b) więcej niż 16 tys. euro i nie więcej niż 20 tys. euro – 4 punkty
c) więcej niż 12 tys. euro i nie więcej niż 16 tys. euro – 2 punkty
 
VI. WIEK BENEFICJENTA W DNIU SKŁADANIA WNIOSKU
a) jeżeli w dniu składania wniosku beneficjent ma nie więcej niż 40 lat – 1 punkt
 
VII. ZMIANA KIERUNKU PRODUKCJI
a) jeżeli w gospodarstwie nastąpi zmiana kierunku produkcji – 2 punkty
 
VIII. UBEZPIECZENIE W KRUS   
a) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik albo małżonek rolnika nieprzerwanie co najmniej przez 12 miesięcy poprzedzających miesiąc od złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej – 2 punkty.   
Niniejsze opracowanie powstało na podstawie projektu, dlatego mogą się zdarzyć jeszcze jakieś niewielkie zmiany, ale warto się zastanowić nad możliwościami zdobycia punktów, aby złożyć wniosek, oczywiście, po spełnieniu pozostałych kryteriów dostępności.    
 
 
Źródło: Na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
 
Maria Błaszczyk
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione