KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Mieszanki strączkowo-zbożowe w rolnictwie ekologicznym

Opublikowano 12.04.2018 r.
Uprawa mieszanek roślin strączkowych ze zbożami zajmuje szczególne miejsce nie tylko w gospodarstwach ekologicznych, w których prowadzony jest chów zwierząt. Przynosi wielorakie korzyści – produkcyjne i agrotechniczne. Umożliwia wytworzenie paszy treściwej o podwyższonej zawartości białka, pozyskanie wartościowej zielonki na paszę bądź na przyoranie. W płodozmianie pozostawia cenne stanowisko dla roślin następczych.

Wymagania glebowe 

Na glebach kompleksu pszennego dobrego, zbożowo-pastewnego mocnego oraz żytniego bardzo dobrego zaleca się uprawę mieszanek pszenicy bądź jęczmienia z ogólnoużytkowymi odmianami grochu. Mające mniejsze wymagania glebowe odmiany grochu pastewnego z jęczmieniem lub owsem oraz mieszanki łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym można wysiewać na kompleksach żytnim bardzo dobrym, żytnim dobrym czy pszennym wadliwym. Gleby słabszych kompleksów – żytniego słabego, zbożowo-pastewnego słabego, żytniego dobrego o słabszej kulturze są odpowiednie do uprawy owsa z łubinem żółtym. Ta ostatnia mieszanka ma praktycznie największe znaczenie w naszym rolnictwie ekologicznym, gdzie w gospodarstwach przeważają grunty słabe i bardzo słabe. Nie należy jej jednak wysiewać na gruntach bardzo żyznych lub podmokłych, bo wtedy okres wegetacji strączkowych wydłuża się, dojrzewają one po zbożach, co może powodować wyleganie i podgniwanie roślin. 

Stanowisko w zmianowaniu

Mieszanki strączkowo-zbożowe zwykle są uprawiane po zbożach w 3.-4. roku po oborniku, ale tutaj składnikiem mieszanki nie powinien być gatunek zboża uprawiany w poprzednim roku. W tym wypadku korzystna będzie po zbożach uprawa międzyplonu ścierniskowego na przyoranie, jednak nie powinna być to roślina z grupy bobowatych. Wartość stanowiska po mieszance zależy w dużym stopniu od udziału w niej rośliny strączkowej.

Uprawa roli 

Uprawę roli uzależnia się od rodzaju przedplonu. Po zbożach należy wykonać możliwie szybko podorywkę lub kultywatorowanie, a potem bronowanie. Orka przedzimowa powinna być średniej głębokości, a pole pozostawione na zimowe mrozy w ostrej skibie. Jeśli przedplonami były rośliny późno schodzące z pola, uprawa jesienna zostaje ograniczona tylko do orki przedzimowej.

Wiosenną uprawę należy rozpocząć możliwie wcześnie. Wykonuje się ją płycej niż przy uprawie strączkowych w czystym siewie. Ważne jest ograniczenie strat wody z gleby, ponieważ strączkowe już w okresie kiełkowania mają na nią duże zapotrzebowanie. Staranna uprawa ułatwi zbiór skłonnych do wylegania mieszanek. Zastosowanie agregatu uprawowego daje tutaj bardzo dobre rezultaty.

Wymagania pokarmowe

Głównie od potrzeb uprawianych w mieszance gatunków zależą wymagania pokarmowe. Dobrze mieć aktualne wyniki badań gleby. Jej odczyn zbliżony do obojętnego wymagany jest dla grochu, pszenicy i jęczmienia, lekko kwaśny – dla łubinu żółtego, wąskolistnego oraz pszenżyta. Przy zbyt niskim pH wapnowanie należy przeprowadzić zaraz po zbiorze rośliny przedplonowej, a przed podorywką. 

Lista dopuszczonych do stosowania w rolnictwie nawozów znajduje się na stronie internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (www.iung.pulawy.pl). Na glebach mocniejszych nawozy fosforowe i potasowe zaleca się wysiać pod orkę przedzimową. Natomiast na glebach lżejszych, ze względu na możliwość wymywania potasu, nawożenie lepiej wykonać wiosną. 

Dobór komponentów

Przy uprawie mieszanek strączkowo-zbożowych na nasiona udział strączkowych w wysiewanej masie powinien wynosić 40-50%, większy może być przy uprawie na zieloną masę. Przy uprawie na nasiona wzrost udziału strączkowych w wysiewanej masie powoduje wprawdzie większy ich udział w plonie, ale jednocześnie następuje spadek plonowania całej mieszanki. Obniżenie plonowania całej mieszanki obserwuje się już przy udziale strączkowych powyżej 60%. 

Siew

Kiedy tylko warunki wilgotnościowe umożliwią przygotowanie gleby, powinien być wykonany siew, czyli możliwie wcześnie. Przy dostatecznej wilgotności i dostępie powietrza nasiona zaczynają kiełkować już przy 1-2 stopni C. Młode rośliny mogą przetrwać temperatury do -6 stopni C, ale optymalnie do wzrostu i rozwoju potrzebują 13-18 stopni C. 

Bardzo ważne jest ustalenie ilości nasion do siewu osobno dla poszczególnych gatunków – orientacyjne dane przedstawione są w tabelach. Pomocne jest zaprawienie nasion strączkowych Nitraginą. Zaleca się wykonać próbę kręconą siewnika (po sporządzeniu mieszanki siewnej). Właściwa głębokość siewu wynosi ok. 3-4 cm dla mieszanek z grochem i ok. 2-3 cm dla mieszanek z łubinami – są to zatem głębokości pośrednie między wymaganiami zbóż i strączkowych. Zalecana jest stosunkowo wąska rozstawa rzędów, ok. 12-15 cm, która przyczyni się do ograniczenia zachwaszczenia.

Ilość wysiewu ziarna zbóż jarych i nasion grochu w mieszankach dwu- lub trójskładnikowych [kg/ha]

Kompleks glebowy

Jęczmień

Owies

Groch

pszenny bardzo dobry

pszenny dobry

77-83

-

64-68

35-38

70-74

67-73

żytni bardzo dobry

zbożowo-pastewny mocny

81-87

-

82-88

39-41

65-69

81-87

żytni dobry

żytni słaby

pszenny wadliwy

zbożowo-pastewny słaby

84-89

-

102-110

41-45

61-65

96-104

-

115-125

65-70

 

Ilość wysiewu ziarna zbóż jarych i nasion łubinu (wąskolistnego lub żółtego) w mieszankach dwu- lub trójskładnikowych [kg/ha]

Kompleks glebowy

Łubin

Pszenżyto

Pszenica

Owies

żytni bardzo dobry

zbożowo-pastewny mocny

64-67

115-120

-

-

64-67

-

120-125

-

48-52

75-80

80-85

-

żytni dobry

pszenny wadliwy

66-70

118-125

-

-

50-55

77-83

-

60-63

żytni słaby

zbożowo-pastewny słaby

73-77

120-126

-

-

59-62

79-83

-

61-65

 

Zagrożenie patogenami 

Mieszanki ulegają mniejszemu zachwaszczeniu niż strączkowe w czystym siewie. Wyższą konkurencję w stosunku do chwastów wykazuje zwykle uprawa z mniejszym (40%) udziałem strączkowych. Przy uprawie na zieloną masę najmniej chwastów jest w mieszance wyki z owsem, szczególnie tam, gdzie udział wyki wynosi 75%.
 
Ograniczanie zachwaszczenia osiąga się dzięki stosowaniu zabiegów mechanicznych – podstawowym zabiegiem jest bronowanie. Wskazane jest dwukrotne bronowanie przed wschodami, potem po rozwinięciu dwóch liści, a następnie, gdy rośliny mają ok. 10 cm wysokości – łącznie 4 razy. Bronowanie powinno się wykonywać po południu, wtedy rośliny mają mniejszy turgor, a tym samym są mniej wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne.  
 
Mieszanki są również mniej wrażliwe na choroby i szkodniki niż zasiewy jednogatunkowe. Występowanie chorób jest znacznie większe w latach wilgotnych. Grochy są często porażane przez: zgorzel siewek, askochytozę, mączniaka prawdziwego i rzekomego, a łubiny przez fuzariozę i antraknozę, zboża są zagrożone mączniakami i rdzami. Ograniczaniu występowania chorób sprzyjawykorzystanie zdrowego materiału siewnego – w mieszankach mogą się wtedy ujawnić biologiczne mechanizmy walki z patogenami.
 
Rośliny strączkowe są zwykle atakowane przez: oprzędziki, strąkowce, mszyce i pachówkę strąkóweczkę, a zboża przez skrzypionki. 
 
Do ochrony można zastosować środki dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym, ich aktualna lista znajduje się m.in. na stronie internetowej Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu (www.ior.poznan.pl). 

Zbiór nasion

Zwykle jednoetapowo kombajnem zbożowym przeprowadza się zbiór nasion. W przypadku mocno wyległej lub zachwaszczonej uprawy może być potrzebny zbiór dwuetapowy. Ze względu na inne wymagania zbóż i strączkowych odnośnie ustawienia parametrów pracy kombajnu bardzo ważna jest jego odpowiednia regulacja. Niedokładności powodują uszkodzenia nasion strączkowych lub niedomłócenie ziaren zbóż. Ostateczną regulację trzeba przeprowadzić już na polu, po przejechaniu kilkudziesięciu metrów.
 

Parametry pracy zespołów roboczych kombajnu zbożowego przygotowanego do zbioru grochu

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość

prędkość obrotowa bębna młócącego

obr./min

700-900

prędkość obrotowa wentylatora

obr./min

500-700

szczelina robocza wlot/wylot

mm

20-25/9-15

otwarcie sita górnego

mm

14-16

otwarcie sita dolnego

mm

10-12

 
Termin zbioru mieszanek z grochami lub wczesnymi odmianami łubinu wąskolistnego jest uzależniony od dojrzewających ok. 7-10 dni później zbóż – zbiór przeprowadza się w fazie pełnej dojrzałości zbóż. Późniejsze odmiany łubinu wąskolistnego i łubin żółty mają dłuższy niż zboża okres wegetacji, dlatego tutaj o terminie zbioru decyduje dojrzałość łubinu. 
Zbiór mieszanek na kiszonkę przeprowadza się w fazie dojrzałości mlecznej zbóż i wypełniania strąków grochu, tj. przy zawartości suchej masy ok. 30-35%.  Czyszczenie nasion należy wykonać tuż po zbiorze i dosuszyć je do wilgotności ok. 14%. 
 
 

 

 
Andrzej Bartosik
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO