KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Trwają kontrole gospodarstw! Jak przebiegają?

Opublikowano 21.04.2018 r.
W całym kraju rozpoczęły się kontrole warunków hodowli świń. Inspekcja weterynaryjna ma do sprawdzenia prawie 200 tysięcy gospodarstw. Gdy zostaną wykryte nieprawidłowości, możliwy jest nawet zakaz chowu świń. 

Podczas pierwszej wizyty w gospodarstwie inspektor weterynarii sprawdzi, czy rolnik spełnia wymagania dotyczące bioasekuracji - informują służby weterynaryjne.

 

Gospodarz będzie miał pięć miesięcy na to, by dostosować się do wymogów. Następnie zostanie przeprowadzona kolejna kontrola. Jeżeli nadal będą nieprawidłowości, służby weterynaryjne wydadzą zakaz chowu świń w gospodarstwie i nakaz uboju zwierząt. W takim przypadku rolnik będzie mógł ubiegać się o rekompensatę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Zaostrzona bioasekuracja wprowadzona jest z powodu ASF. Zgodnie z przyjętym prawem obowiązują następujące nakazy:

 • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 • bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 • używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 • sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 • zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;

Obowiązują też zakazy:

 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.Urz. UE  L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm. 2)), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin  uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.”

Każdy z rolników prowadzących hodowlę trzody chlewnej jest zobowiązany do prowadzenia szerokiej dokuemntacji. Dokumenty są opracowane przez Główny Inspektorat Weterynarii, a pobrać je można także u nas.

 1. Dokumentacja przeglądu budynków. POBIERZ
 2. Rejestr środków transportu POBIERZ
 3. Rejestr wejść do budynków POBIERZ
 4. Lista preparatów do dezynfekcji POBIERZ
 5. Zasady mycia i dezynfekcji POBIERZ
 6. Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji POBIERZ
 7. Wzór spisu świń POBIERZ
kontakt1.jpg
Sergiusz Baar
Redakcja WDR
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO