KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
7 maja 2018

Jakie ubezpieczenia dodatkowe w rolnictwie?

Jeżeli rolnik prowadzi niestandardowe, wyspecjalizowane uprawy lub hodowlę, których ubezpieczenia obowiązkowe nie obejmują bądź obejmują tylko w części, hodowcy zwierząt, właściciele stawów rybnych, a nawet pszczelarze z pewnością znajdą na rynku polisę odpowiednią dla swoich działalności. O dobrowolnym ubezpieczeniu powinien pomyśleć również gospodarz, który posiada cenne maszyny rolnicze.

Dobrowolne ubezpieczenia nie są dofinansowane z budżetu państwa ani ze środków unijnych, a wysokość składek zależy od towarzystw ubezpieczeniowych. Oznacza to, że rolnik musi sam zapłacić za polisę z własnych środków.

AGROCASKO, czyli ubezpieczenie maszyn rolniczych

W ramach agrocasco  można ubezpieczyć wszystkie maszyny  i pojazdy rolnicze, co nie jest możliwe w zwykłym ubezpieczeniu komunikacyjnym. Polisa może objąć kombajny, sieczkarnie polowe, ciągniki rolnicze, agregaty, ładowarki, sadzarki i glebogryzarki ciągnikowe, kultywatory, siewniki rozrzutniki, kosiarki, opryskiwacze, prasy, przenośne suszarnie do zboża i kukurydzy, przyczepy i naczepy oraz inne maszyny rolnicze. Agrocasco pozwala zabezpieczyć się przed skutkami pożaru, wybuchu, zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uderzenia pioruna, huraganu, osuwania się ziemi, zalania, powodzi, gradu, lawiny, deszczu nawalnego, upadku statku powietrznego, kradzieży i rabunku i innych zdarzeń losowych najczęściej na 12 miesięcy lub krócej np. na 3 miesiące. Okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 1 miesiąc, a suma ubezpieczenia poszczególnych maszyn rolniczych ustalana jest przez rolnika indywidualnie na  podstawie wartości rzeczywistej. Natomiast składka za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie obowiązującej taryfy składek.

Cena ubezpieczenia w każdym towarzystwie uzależniona jest od:
- wysokości sumy ubezpieczenia,
- rodzaju sprzętu,
- daty produkcji sprzętu,
- dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z agrocasco m.in. w przypadku szkód spowodowanych umyślnie, powstałych podczas używania sprzętu przez osoby będące w stanie nietrzeźwości, a także powstałych podczas obsługiwania sprzętu przez osoby nieposiadające uprawnień i podczas obsługiwania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi.

Ubezpieczenie pasiek

Produkcja miodu jest procesem narażonym na duże ryzyko. Pszczołom zagrażają zatrucia spowodowane środkami ochrony roślin, zdarzenia losowe czy anomalie pogodowe. Utrata pasieki dla pszczelarza może być dużym ciosem finansowym.
Przedmiotem ubezpieczenia są pasieki, które mają, co najmniej 5 pni pszczelich, czyli pasieka składa się co najmniej z 5 uli. Sumą ubezpieczenia jest górna granica odpowiedzialności finansowej towarzystwa ubezpieczeniowego i na ogół nie może być większa niż 70% wartości rynkowej pasieki. Towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody spowodowane zatruciem pszczół środkami ochrony roślin, uszkodzeniem uli przez ogień, powódź, huragan, uderzenie pioruna, uszkodzeniem ula przez osobę trzecią, wypadkiem podczas transportu ula na pożytki.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada natomiast za szkody, które są spowodowane:
- chorobami, działalnością zakładów przemysłowych (wyziewy), zarządzeniami lekarza weterynarii – jeśli ta działalność doprowadziła do wymarcia pszczół lub czerwia,
- umyślną działalnością ubezpieczonego lub osoby, która z ubezpieczonym powiązana jest zamieszkaniem we wspólnym gospodarstwie domowym,
- transportem, jeśli miał on miejsce bez nadzoru ubezpieczonego lub osoby mającej jego upoważnienie,
- niewłaściwym zabezpieczeniem i zaopatrzeniem pnia pszczelego na zimę,
- działaniem zwierząt i atakiem innych pszczół (w rozumieniu innego pnia pszczelego),
- rażącym niedbalstwem ubezpieczonego,
- jeśli szkody powstały w urządzeniach pomocniczych, budowlach, które są związane z pasieką, w ulach, które nie były obsadzone rodzinami pszczelimi.

Ubezpieczenie hodowli i chowu stawowego ryb

Ubezpieczenie zawiera się na okres jednego stadium hodowli ryb, a odszkodowanie można uzyskać w przypadku:
- zatrucia ryb,
- uduszenia się ryb,
- ucieczki ryb,
- niedoboru wody.

Sumę ubezpieczenia ryb stanowi 70% wartości przewidzianej na końcu danego stadium chowu objętego ubezpieczeniem. Wysokość składki ubezpieczeniowej określa się w zależności od sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony i okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- spowodowane brakiem paszy,
- spowodowane nieprawidłową technologią produkcji rybackiej,
- wyrządzone przez ptactwo,
- powstałe w wyniku niedoboru tlenu w wodzie na skutek przyduchy letniej lub zimowej,
- wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie,
- powstałe wskutek działań wojennych,
- powstałe w wyniku kradzieży lub choroby ryb.

Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności

Fermy lisów, norek czy nutrii dotyczą dobrowolnego ubezpieczenia. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli hodowane zwierzęta padną lub konieczne będzie ich dobicie (tzw. ubój z konieczności) z powodu:
- choroby,
- wypadku,
- ognia,
- powodzi,
- huraganu.

Sumę ubezpieczenia ustala się w wysokości 70% wartości rzeczywistej zwierzęcia futerkowego w dniu złożenia wniosku ubezpieczeniowego. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zależności od sumy ubezpieczenia zakresu ochrony, gatunku zwierząt i okresu ubezpieczenia. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- spowodowane brakiem paszy,
- powstałe w skutek uboju zwierzęcia w wyniku selekcji,
- spowodowane prowadzeniem doświadczalnych sposobów hodowli lub żywienia,
- wyrządzone przez ubezpieczonego umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa,
- wyrządzone umyślnie przez osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

Ubezpieczenie drobiu

Dobrowolne ubezpieczenie drobiu może obejmować zdrowy drób w chowie fermowym, taki jak: kury, kaczki, indyki, gęsi na okres tuczu, odchowu na nioski lub na pierze.

Ubezpieczeniem mogą być objęte szkody powstałe na skutek:
- zdarzeń losowych powstałych wskutek: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia lawiny, upadku statku powietrznego, wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- chorób, wypadków i kanibalizmu.

Suma ubezpieczenia zależy przede wszystkim od rodzaju i liczby drobiu, a także od przeznaczenia hodowli (do tuczu czy na nioski). 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody m.in.:
- do wysokości 8% początkowego stanu liczbowego drobiu znajdującego się w jednym kurniku, określonego w dokumencie ubezpieczenia,
- powodowane brakiem paszy,
- powstałe wskutek kradzieży lub zaginięcia,
- powodowane przez gryzonie lub drapieżniki,
- powstałe wskutek uboju drobiu w wyniku selekcji.

Dobrowolne ubezpieczenie to rzecz godna rozpatrzenia dla wszystkich, którym nie wystarcza ochrona obowiązkowa oraz dla tych rolników, którzy prowadzą wyspecjalizowane  uprawy bądź hodowle. Nieprzewidziane wypadki oraz zdarzenia często mogą znacznie uszczuplić nasz budżet, a tym samym możemy nie mieć funduszy na naprawę powstałych szkód.

 

 

kontakt1.jpg
Anna Kaźmierska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione